En trygg miljö

Med en trygg miljö menar vi både närmiljön och miljön i kommunens verksamheter. Vaxholmsborna ska känna sig trygga.

Den fysiska närmiljön inrymmer bland annat grannsamverkan, brott, hot om brott, klotter, trafik och belysning. Inom miljön i kommunens verksamheter inryms värdegrundsarbete, förebyggande föreningar, säkra skolmiljöer med mera.

Arbetar brottsförebyggande

Vaxholms stad arbetar för att främja trygghet genom att arbeta brottsförebyggande. En låg brottsprevalens i Vaxholms stad är en förutsättning för en fortsatt hög grad av upplevd trygghet.

Vi arbetar även för en framgångsrik skolgång då detta skapar trygghet. Aktuell forskning visar att elever som känner sig trygga och fungerar väl i förskola/skola löper mindre risk att utveckla olika typer av problem och drogmissbruk.

Vaxholms stad arbetar även för en trygg utformad närmiljö. Det finns en stark relation mellan fysisk planering och aspekter på social hållbarhet – kvaliteten på och utformningen av den fysiska miljön är faktorer som påverkar känslan av trygghet och välbefinnande.

Så skapar vi en trygg miljö

  • ökar samverkan mellan aktörer vars verksamhet påverkar medborgarnas trygghet
  • planerar för och skapar sunda och trygga miljöer för medborgarna
  • arbetar för en trygg och välfungerande skolgång.

Så vet vi att vi lyckas

    • ökad andel som upplever att Vaxholms stad är en trygg plats att bo och leva på
    • ökad andel planer där trygghetsfrågor behandlas under egen rubrik
    • ökad andel elever som känner sig trygga i skolan.