Skolfrånvaro

Om en elev inte går till skolan under en viss tid, har regelbunden frånvaro eller undviker att gå på vissa lektioner är det en signal om att allt inte står rätt till. Det är skolans ansvar att ta skolfrånvaro på allvar. Här får du information om hur Vaxholms stad hanterar skolfrånvaro.

Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Att delta i undervisningen är en förutsättning för att nå kunskapskraven och därmed för elevernas möjligheter till vidareutbildning, arbete och delaktighet i samhället.

Rutiner i kommunala grundskolor

  • Daglig rapportering av närvaro och frånvaro i görs Vklass. SMS skickas till vårdnadshavare om en elev är frånvarande.
  • I dialog med elev och vårdnadshavare analyserar lärare och mentorer frånvarostatistik för att se mönster och tecken på eventuell problematisk skolfrånvaro.
  • Vid behov lyfts en elevs frånvaroproblematik till skolans elevhälsogrupp för en kartläggning och analys av elevens frånvaro. Insatser som extra anpassningar eller särskilt stöd kan sättas in.
  • Vid konstaterad problematisk skolfrånvaro görs en skolpliktsanmälan till huvudman.
  • När en skolpliktsanmälan inkommer till utbildningsförvaltningen engageras samverkansteamet. Samverkansteamet arbetar för att höja elevernas mående och ge elevens familj strategier och stöd för att öka elevens skolnärvaro. Samverkansteamet ger även stöd till skolorna för vidare arbete.

Riktlinjer

Vaxholms stad ansvarar för att följa upp skolplikten och därmed se till att alla elever får sin rätt till utbildning.  Det finns gemensamma riktlinjer för skolplikt för elever i Vaxholms stads skolor som reglerar hur skolan ska uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro. Rektor ansvarar för detta arbete på skolan.

Riktlinjer för skolplikt för elever (årskurs f-9) i Vaxholms stad

Uppföljning av elever som hoppar av skolan

Risken för arbetslöshet och utanförskap är stor för de elever som inte avslutar sin gymnasieutbildning. Därför har kommunen enligt skollagen ett särskilt uppföljnings- och aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att elevens hemkommun ska hålla sig informerad om sysselsättningen för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret och erbjuda individuellt anpassade åtgärder.

Kommunens aktivitetsansvar

För att kommunen ska kunna följa upp och vara delaktig för de elever som riskerar att inte nå en gymnasieexamen på grund av ogiltig frånvaro eller avhopp, finns rutiner för hur de gymnasieskolor som eleverna studerar vid ska rapportera frånvaro till Vaxholms stad.