Skolfrånvaro

Om en elev inte går till skolan under en viss tid, har regelbunden frånvaro eller undviker att gå på vissa lektioner är det en signal om att allt inte står rätt till. Det är skolans ansvar att ta skolfrånvaro på allvar. Här får du information om hur Vaxholms stad hanterar skolfrånvaro.

Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Att delta i undervisningen är en förutsättning för att nå kunskapskraven och därmed för elevernas möjligheter till vidareutbildning, arbete och delaktighet i samhället.

Tidiga insatser avgörande

Långvarig frånvaro börjar ofta som ströfrånvaro. Därför behövs tidiga insatser. Att hålla kontakt med föräldrarna, tidiga och tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro och en nära samverkan med socialtjänsten kan både förebygga och lösa problem med frånvaro. Ibland behövs även samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin.

Frånvarotrappan Vaxholms stad (pdf) Pdf, 374.6 kB.

Rutiner och riktlinjer

Vaxholms stad ansvarar för att följa upp skolplikten och därmed se till att alla elever får sin rätt till utbildning.  Det finns gemensamma riktlinjer för skolplikt för elever i Vaxholms stads skolor (pdf) Pdf, 619.8 kB. som reglerar hur skolan ska uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro. Rektor ansvarar för detta arbete på skolan.

Uppföljning av elever som hoppar av skolan

Risken för arbetslöshet och utanförskap är stor för de elever som inte avslutar sin gymnasieutbildning. Därför har kommunen enligt skollagen ett särskilt uppföljnings- och aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att elevens hemkommun ska hålla sig informerad om sysselsättningen för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret och erbjuda individuellt anpassade åtgärder.

För att kommunen ska kunna följa upp och vara delaktig för de elever som riskerar att inte nå en gymnasieexamen på grund av ogiltig frånvaro eller avhopp, finns rutiner för hur de gymnasieskolor som eleverna studerar vid ska rapportera frånvaro till Vaxholms stad.

Fullgöra skolplikt på annat sätt

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt (pdf) Pdf, 196.3 kB.