Hur lång tid tar ett ärende inom socialtjänsten?

En kommun är enligt förvaltningslagen skyldig att handlägga ett ärende skyndsamt.

Hur lång tid det kan ta att beror bland annat på hur omfattande dina behov är eller om uppgifter behöver kompletteras.

Enklare ärenden som till exempel ansökan om serviceinsatser eller trygghetslarm kan vara klara inom ett par dagar. För att utreda t.ex omfattande behov av hjälp i hemmet, särskilt boende eller insatser enligt LSS kan en utredning ta längre tid, upp till tre månader.

Du är själv ansvarig för att lämna kompletterande uppgifter om myndigheten begär det vid en ansökan.

Överklaga beslut

Om du inte beviljas den stödinsats som du ansökt om har du möjlighet att överklaga.

I samband med ett eventuellt avslag får du information om hur du gör för att överklaga.

Rättigheter

Om du vill få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats..