Stöd till elever

Ibland behöver barn och elever stöd utöver det vanliga i förskolan och skolan. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Här hittar du information om olika insatser och hur Vaxholms stad arbetar för att erbjuda elever individanpassat stöd.

Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Behovet av stöd kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är rektorn på din skola som beslutar om en elev behöver särskilt stöd.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats som genomförs för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Insatsen är av mindre omfattande karaktär och kan exempelvis omfatta extra tydliga instruktioner i början av en lektion, hjälp att förstå texter eller anpassade läromedel. Extra anpassningar dokumenteras i Vklass.

Särskilt stöd

Om extra anpassningar inte ger önskat resultat ska rektor informeras. Då ska skolan utreda om eleven behöver särskilt stöd och vilket stöd som i så fall behövs för att eleven ska nå utbildningens mål. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär. De kan genomföras inom ramen för ordinarie undervisning, tex undervisning i mindre grupp under vissa perioder eller extra undervisning efter en elevs längre sjukfrånvaro. Särskilt stöd kan också utgöras av extraordinära individuella insatser, till exempel individuell undervisning av speciallärare under en längre tid, ombyggnad av lokaler eller enskild undervisning. Sådana extraordinära insatser är normalt inte möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för ordinarie undervisning. Alla former av särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram

Om en utredning visar att en elev behöver särskilt stöd ska skolans rektor besluta om ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet dokumenteras vilka behov eleven har och hur dessa ska tillgodoses. Om utredningen visar att eleven inte behöver något särskilt stöd, utan att exempelvis extra anpassningar är nog, ska rektorn fatta beslut att inte utarbeta något åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram ska beskriva det särskilda stöd som en elev får. Ett åtgärdsprogram handlar om hur skolans insatser och undervisningen ska möta elevens behov.

Både innehållet i ett åtgärdsprogram och beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram kan överklagas av elevens vårdnadshavare eller av eleven om eleven fyllt 16 år. Läs mer om åtgärdsprogram på Skolverket Länk till annan webbplats..

Specialpedagoger, extralärare eller elevassistenter

Många skolor har specialpedagoger eller speciallärare, det vill säga lärare som har särskild utbildning kring barn med särskilda behov. Specialpedagogen ger stöd både till barnet och till läraren, bland annat genom att utföra det som står angivet i ett åtgärdsprogram.

Ibland kan inte en ensam lärare ge alla barn i en klass det stöd de behöver. Då kan skolan lösa det genom att ha en extralärare i klassrummet, under en viss tid eller under vissa lektioner. En extralärare passar bra i de fall där några få barn behöver extra stöd i ett visst ämne (till exempel i matematik eller svenska). Det är vanligt att extraläraren ger sådant stöd i särskilda grupper.

Ett tredje alternativ är att ha en elevassistent. En elevassistent kan stödja ett eller flera barn på samma gång, och kan ha ett flertal olika uppgifter. En elevassistent kan till exempel:

  • hjälpa barnet och assistera läraren under lektionerna
  • hjälpa till att komma ihåg vad barnet behöver göra och hur det ska göras
  • hjälpa barnet att skapa struktur i skoldagen
  • underlätta vid och uppmuntra social kontakt
  • påminna barnet om att ta eventuella mediciner

Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus har rätt att få så kallad sjukhusundervisning. Undervisningsformen finns för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola som ligger på sjukhus och därmed inte kan delta i undervisningen på sin skola.  Undervisningen anpassas efter elevernas förmåga och behov, och kan vara enskild eller i grupp för att inge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska eventuell oro.

Anpassning av läromedel och undervisningsmetod

Läromedel behöver inte bara vara skolböcker med tryckta bokstäver. Det finns mängder av datorprogram, appar, ljudböcker och läromedel på punktskrift och teckenspråk.

Att erbjuda extralektioner för de barn som behöver extra stöd i skolarbetet är ett sätt att anpassa undervisningen. Även lärarens undervisningsmetod kan anpassas för att underlätta för barn med särskilda behov.