Sotning

Som fastighetsägare är du ansvarig för att se till så att din eldstad finns med i sotningsdistriktets kontrollregister.

Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt och varje distrikt har en kopplad entreprenör som utför sotning och en kopplad entreprenör som utför brandskyddskontroll. Om du har en eldstad men av någon anledning inte får regelbundna besök av sotaren för sotning och brandskyddskontroll så finns den inte med i entreprenörernas kontrollregister.

Sotningsregister

Fastighetsägare i Vaxholm tillhör Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt.

Telefonnummer: 08-570 33 960
E-post: info@varmdosot.se
Webbplats: https://varmdosot.se/ Länk till annan webbplats.

Kamin och eldstad

Med en modern eldstad – rätt installerad, rätt eldad och rätt skött – har du en relativt säker och miljövänlig källa till värme.

Det finns några saker att tänka på innan en eldstad införskaffas, både vid installation och sedan när den ska användas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram foldern Umgås och trivs framför brasan (pdf) Pdf, 188.5 kB.. Där får du tips och råd om hur du eldar säkert hemma, om hur du väljer eldstad, om installation, sotning och brandskyddskontroll. Foldern är utarbetad i samverkan med Boverket och ett antal branschorganisationer.

Bygglov, start- och slutbesked

Inget arbete, med att installera en ny eldstad eller en installation i en befintlig, får påbörjas innan det finns ett startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen. På sidan Installation av eldstad får du information hur du ska gå till väga för att få ett startbesked.

Du kan även läsa mer om att installera eller ändra en eldstad på Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skydd mot sotbrand

Om förbränningen är dålig bildas det mycket sot och tjära i skorstenen. När vinterkylan kommer och eldning i eldstaden ökar, ökar riskerna för sotbrand. Ser du en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller? Stäng alla luckor på eldstaden och ring 112, för då är det stor risk att det är en sotbrand.

Elda inte för hårt

Allt fler väljer ved som bränsle. Är det kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. En eldstad som vid normal eldning ska avge en rökgastemperatur på 350°C kan vid för hård eldning göra så att det blir över 600°C i skorstenen. Har det brunnit i skorstenen ska alltid sotaren besiktiga den innan eldning påbörjas igen.

Lägg askan i en plåthink

Det kan finnas glödrester kvar i aska i flera dygn. Räkna inte med att askan hunnit svalna innan den tas bort. Askan ska läggas i en plåthink med tätt lock. Det finns bränder som börjat med att askan lagts i en plasthink eller papperskasse. Den ska sedan stå i några dagar innan den töms i till exempel komposten.

Elda på rätt sätt

 • Elda alltid med torr ved, fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
 • Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad.
 • Elda max tre kilo ved per timme.
 • Lågorna i eldstaden ska vara klara utan synlig rök.
 • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.
 • Sota regelbundet.
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl som står på ett obrännbart underlag och avskilt från brännbart material.

Ska du börja elda med fast bränsle måste kontakt med en sotare tas. Detta för att öppna spisar som eldas med ved eller liknande, måste sotas med tätare intervaller.

Det är sotaren som godkänner om skorstenen är lämplig för vedeldning.

Dekorationsspisar

Någon bygganmälan behöver inte göras till stadsbyggnadsnämnen för en dekorationsspis, däremot finns det några saker att tänka på gällande säkerheten.

 • Vägghängda kaminer ska vara ordentligt fastsatta. Om kaminen står på golvet, mot en vägg eller fristående i rummet ska den vara ordentligt förankrad så att den inte kan välta.
 • Du får inte montera kaminen mot en brännbar vägg om temperaturen riskerar att överstiga 85 grader.
 • Montera inte kaminen mot en gipsvägg eftersom gipset förlorar sin bärighet under lång påverkan av måttlig värme.
 • Ställ kaminen i ett rum med god ventilation och undvik att ha den i alltför små rum.
 • Eftersom bränslet är mycket brandfarligt måste det hanteras försiktigt. Se till att behållaren har svalnat ordentligt innan du fyller på mer. Att fylla på bränsle i en varm eller brinnande behållare kan leda till svåra brännskador.
 • Släck lågorna genom att kväva dem med ett lock.
 • Lämna aldrig en tänd kamin utan uppsikt.

Sota själv

Sotning är en brandförebyggande åtgärd som kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvarar för.

Eftersom den enskilde har det primära ansvaret för sitt eget
brandskydd kan den enskilde själv få utföra rengöring (sotning) eller
låta någon annan utföra rengöringen (sotningen) i den egna fastigheten. Detta måste dock ske, på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Dispens för att utföra egen sotning beviljas av Storstockholms brandförsvar.

Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) själv eller låta någon
annan utföra rengöringen (sotningen) ska ske på avsedd blankett och inlämnas till Storstockholms brandförsvar.

Fastighetsägaren tillhör normalt det sotningsdistrikt där fastigheten är belägen. För småhus beviljas dispens utan särskild prövning. För större fastigheter ska sökanden redovisa sin kompetens.

Sotare/företag ska kunna uppvisa avlagd skorstensfejarexamen från Statens Räddningsverk (SRV), eller motsvarande utbildning. Brandskyddskontroll ska ske av delegerad person från Storstockholms brandförsvar.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder.

Kommunen ansvar för att sotning och brandskyddskontroll blir utförd. Själva arbetet med sotning och brandskyddskontroll utförs av de entreprenörer som är upphandlade av Storstockholms brandförsvar. Länk till annan webbplats.

Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört kontrollen vad som kontrollerats och vad som framkommit vid kontrollen.

Syftet med brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper, från brandskyddssynpunkt, i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provtagning eller mätning.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

 • sotbildning och beläggningar
 • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • temperaturförhållanden
 • tryckförhållanden och täthet
 • drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats. föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används finns det olika intervall.

Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats.

Storstockholms brandförsvar har ansvar för att alla aktiva eldstäder i kommunen sotas och kontrolleras.

Här kan du läsa mer om sotning, taxor, vilket distrikt din fastighet tillhör och vilka entreprenörer som utför sotningstjänster hos dig.