Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill uppnå så god tillgänglighet som möjligt på vaxholm.se. Här beskriver vi våra tillgänglighetsmål, kända tillgänglighetsproblem och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upplever problem med vår digitala service.

Vaxholms stad står bakom den här webbplatsen. Vårt mål är att innehållet på vaxholm.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett vilka kognitiva och fysiska förutsättningar användaren har. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och du ska kunna ta del av innehållet oavsett vilka hjälpmedel du använder.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur vaxholm.se uppfyller lagen om digital offentlig service
  • Kända tillgänglighetsproblem och hur vi planerar att åtgärda dem
  • Hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem
  • Hur du kan ta kontakt med oss om tillgängligheten brister så att vi kan hjälpa dig att ta del av det innehåll du efterfrågar.

Hur tillgänglig är vaxholm.se?

Vaxholm.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Länk till annan webbplats.

Webbplatsen är byggd i den senaste versionen av CMS-verktyget Sitevision som arbetar mot de höga tillgänglighetskrav som ställs på offentliga verksamheter och utifrån den vägledning som E-delegationen har fastställt för webbutveckling. Läs mer om Sitevisions tillgänglighetsanpassningar. Länk till annan webbplats.

Vi använder en taltjänst som heter Talande Webb som möjliggör uppläsning av text från webbplatsen.

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla krav i lagen om offentlig digital service och arbetar för att åtgärda bristerna. Vilket innehåll som inte är tillgängligt och hur vi planerar att åtgärda problemen beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Pdf-dokument

Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Tillsammans med företaget Funka pågår just nu ett arbete med att skapa tillgängliga mallar för prioriterade dokument (däribland nämndhandlingar). Funka utför även ett större arbete med att tillgänglighetsanpassa de dokument som idag är publicerade på vaxholm.se (däribland styrdokument och ansökningsblanketter). Det arbetet har påbörjats och kommer att fortlöpa under 2022. I takt med att dokument tillgänglighetanpassas kommer vi att uppdatera webbplatsen och ersätta de otillgängliga dokumenten med tillgängliga.

E-tjänster

Våra e-tjänster som levereras av tredje part (privat aktör som inte omfattas av direktivet) är ännu inte fullt tillgängliga. Vi arbetar med företaget för att på sikt komma till rätta med det.

I övrigt kommer vi att kontakta våra systemleverantörer för att få dom att arbeta för att åtgärda de tillgänglighetskrav som vi har att rätta oss efter och att vid varje upphandling ha med det som krav framöver.

Webbsändningar

I dagsläget textar och syntolkar vi inte våra webbsändningar som sänds direkt och sedan ligger kvar på webbplatsen. Direktsändningar av tidsberoende medier undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen säger att webbsändningar får ligga kvar otextade och icke syntolkade i 14 dagar. Då vi anser att det är värdefullt att webbsändningarna ligger kvar en längre tid åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gällande textning och syntolkning av webbsändningarna.

Vaxholmskartan

Vaxholm.se länkar till en karta över Vaxholms stad som visar service och detaljplaner i kommunen. Denna karta ligger utanför vaxholm.se och är inte tillgänglighetsanpassad. Kartor som inte är avsedda för navigering undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Diskussioner pågår dock internt om att bygga en ny, tillgänglighetsanpassad version av Vaxholmskartan.

WAI-ARIA landmärkesroller

WAI-ARIA är en teknisk standard som hjälper personer som använder hjälpmedel att navigera runt på webbplatsen. Det är ett sätt att underlätta för hjälpmedel att förstå dynamiskt innehåll och mer komplicerade gränssnitt skapade i exempelvis AJAX, Javascript eller HTML.

WAIA-ARIA hanteras av CMS-verktyget och av webbutvecklare. En redaktör kan också märka upp en webbplats och dess mallar med hjälp av så kallade WAI-ARIA landmärkesroller. Det gör att användare med exempelvis skärmläsare på ett standardiserat sätt kan navigera mellan sidans olika delar.

Vaxholms stads webbyrå har i utvecklingen av vaxholm.se lagt in WAI-ARIA där de anser att det behövs. Vaxholms stad har dock själva inte lagt in WAI-ARIA landmärkesroller, eller gjort någon genomgående testning för att säkerställa att det saknas någonstans. Vi kommer att lägga upp en plan för hur vi ska säkerställa att WAI-ARIA landmärkesroller finns där det behövs.

Rapportera brister i tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte redogörs för på denna sida är vi tacksamma för att du rapporterar detta till oss.

Vi vill också finnas till hand för att hjälpa dig att ta del av innehåll som för närvarande inte är tillgänglighetsanpassat. Du är välkommen att kontakta oss om du har problem så hjälper vi dig så snart vi kan. Be om hjälp eller rapportera brister via vår kontaktformulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi önskar att du i första hand kontaktar oss på Vaxholms stad om du upplever problem med tillgängligheten, så att vi kan åtgärda problemet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta och rapportera det till myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats..

Så testar vi webbplatsen

Sedan lanseringen av vaxholm.se i september 2020 har vi gjort en större, manuell självskattning av tillgängligheten på vaxholm.se. Granskningen genomfördes av informatör Ylva Rasch med hjälp av Funkas kravunderlag. Här kan du ta del av granskningsrapporten: Protokoll, egenkontroll av vaxholm.se (Excel) Excel, 29.6 kB.

I november 2021 gjorde DIGG en förenklad övervakning av vaxholm.se med påpekanden om bristande tillgänglighet. Vi har använt DIGG:s rapport som underlag för att genomföra åtgärder för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Här kan du ta del av DIGG:s granskning av vaxholm.se (pdf) Pdf, 2.5 MB..

DIGG:s granskning har genomförts på 33 slumpvis utvalda webbsidor och har identifierat ett relativt litet antal brister. Några av dem är av redaktionell karaktär och enkla att åtgärda, men kan å andra sidan finnas på fler sidor utöver de granskade. Därför påbörjades ett arbete med att gå igenom hela webbplatsen i december 2021. Arbetet förväntas vara genomfört under första halvan av 2022.

Exempel på identifierade brister är att rubrikhierarkin på några ställen inte följs konsekvent, att alla radbrytningar i redaktionell text inte har gjorts på rätt sätt och på vissa håll har listor inte skapats på ett tillgängligt sätt. Exempel på andra brister som vi själva har upptäckt manuellt i samband med kontrollen är att vissa länkar saknar tydliga länktexter och att länkar ibland öppnas i nytt fönster. Sådant passar vi på att åtgärda i samband med att vi nu går igenom hela webbplatsen.

Vid lanseringen 2020 fick alla webbredaktörer en gedigen utbildning i att skapa tillgängligt innehåll på webben, och under 2022 kommer samtliga redaktörer att få genomgå ytterligare en tillgänglighetsutbildning som anpassas till rådande webbriktlinjer.

Vaxholms stads supportleverantör går för närvarande igenom granskningsresultatet och söker efter eventuella brister i webbplatsens kod för att åtgärda dem. Vi kommer att kunna redogöra för vår suppoertleverantörs slutsatser och åtgärder i april 2022.

Webbplatsen publicerades: 20200915
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast: 20211230

Nästa tillgänglighetsöversyn

En tillgänglighetsöversyn pågår just nu och förväntas avslutas under första halvan av 2022.