Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att möta krav på tillgänglighet så långt som möjligt på vaxholm.se. Här beskriver vi våra tillgänglighetsmål, kända tillgänglighetsproblem och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upplever problem med att ta del av information i våra digitala kanaler.

Vaxholms stad står bakom den här webbplatsen. Vårt mål är att innehållet på vaxholm.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett vilka förutsättningar användaren har. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och du ska kunna ta del av innehållet oavsett vilka hjälpmedel du använder.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur vaxholm.se uppfyller lagen om digital offentlig service.
  • kända tillgänglighetsproblem och hur vi planerar att åtgärda dem.
  • hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.
  • hur du kan ta kontakt med oss om tillgängligheten brister så att vi kan hjälpa dig att ta del av det innehåll du efterfrågar.
  • hur vi genomför utbildningar och granskningar för att uppfylla lagen om ditial offentlig servie.

Hur tillgänglig är vaxholm.se?

Vaxholm.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Länk till annan webbplats.

Webbplatsen är byggd i den senaste versionen av CMS-verktyget Sitevision som arbetar mot de höga tillgänglighetskrav som ställs på offentliga verksamheter och utifrån den vägledning som E-delegationen har fastställt för webbutveckling. Läs mer om Sitevisions tillgänglighetsanpassningar. Länk till annan webbplats.

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla krav i lagen om offentlig digital service och arbetar för att åtgärda bristerna. Vilket innehåll som inte är tillgängligt och hur vi planerar att åtgärda problemen beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Pdf-dokument

Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi har under 2021 - 2022 rensat bland pdf-dokumnet och skapat tillgängliga webbsidor som ersatt ett stort antal dokument där det varit möjligt. Ett 100-tal av webbens dokument har tillgänglighetsanpassats och från och med hösten 2022 jobbar vi med en handlingsplan där det ska framgå hur prioriteringsordningen ser ut för anpassning av återstående dokument som tagits fram bakåt i tiden.

Nya tillgängliga dokumentmallar har tagits fram som gör det möjligt att enklare skapa tillgängliga dokument. Arbetet kommer att fortlöpa under 2023.

I takt med att dokument tillgänglighetanpassas kommer vi att uppdatera webbplatsen och ersätta ännu fler av de gamla dokumenten med tillgänglighetsanpassade.

E-tjänster

Våra e-tjänster som levereras av tredje part (privat aktör som inte omfattas av direktivet) är ännu inte fullt tillgängliga. Vi arbetar med leverantören för att på sikt komma till rätta med det.

I övrigt kommer vi att kontakta våra systemleverantörer för att tillsammans arbeta för att åtgärda de tillgänglighetskrav som är gällande.

Webbsändningar

I dagsläget textar och syntolkar vi inte våra webbsändningar som sänds direkt och sedan ligger kvar på webbplatsen. Direktsändningar av tidsberoende medier undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen säger att webbsändningar får ligga kvar otextade och icke syntolkade i 14 dagar. Då vi anser att det är värdefullt att webbsändningarna ligger kvar en längre tid åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gällande textning och syntolkning av webbsändningarna.

Vaxholm arbetar aktivt för att försöka åtgärda och förbättra arbetet med textade webbsändningar och har valt att delta i ett projekt som går ut på att texta webbsändningar. Projektet är ett samarbete mellan Hörselskadades Riksförbund och Funka och går under arbetsnamnet "Alla kan texta". Det kommer starta i maj 2022 och pågå under 2 års tid.

Vaxholmskartan

Vaxholm.se länkar till en karta över Vaxholms stad som visar service och detaljplaner i kommunen. Denna karta ligger utanför vaxholm.se och är inte tillgänglighetsanpassad. Kartor som inte är avsedda för navigering undantas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Diskussioner pågår dock internt om att bygga en ny, tillgänglighetsanpassad version av Vaxholmskartan.

WAI-ARIA landmärkesroller

WAI-ARIA är en teknisk standard som hjälper personer som använder hjälpmedel att navigera runt på webbplatsen. Det är ett sätt att underlätta för hjälpmedel att förstå dynamiskt innehåll och mer komplicerade gränssnitt skapade i exempelvis AJAX, Javascript eller HTML.

WAIA-ARIA hanteras av CMS-verktyget och av webbutvecklare. En redaktör kan också märka upp en webbplats och dess mallar med hjälp av så kallade WAI-ARIA landmärkesroller. Det gör att användare med exempelvis skärmläsare på ett standardiserat sätt kan navigera mellan sidans olika delar.

Vaxholms stads webbyrå har i utvecklingen av vaxholm.se lagt in WAI-ARIA där de anser att det behövs. Vaxholms stad har dock själva inte lagt in WAI-ARIA landmärkesroller, eller gjort någon genomgående testning för att säkerställa att det saknas någonstans. Vi kommer att lägga upp en plan för hur vi ska säkerställa att WAI-ARIA landmärkesroller finns där det behövs.

Rapportera brister i tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte redogörs för på denna sida är vi tacksamma för att du rapporterar detta till oss.

Vi vill också finnas till hand för att hjälpa dig att ta del av innehåll som för närvarande inte är tillgänglighetsanpassat. Du är välkommen att kontakta oss om du har problem så hjälper vi dig så snart vi kan. Be om hjälp eller rapportera brister via vår kontaktformulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi önskar att du i första hand kontaktar oss på Vaxholms stad om du upplever problem med tillgängligheten, så att vi kan åtgärda problemet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta och rapportera det till myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats..

Så testar vi webbplatsen

Under 2022 har Sitevision som är systemägare för Vaxholm.se:s publiceringsverktyg förfinat den inbyggda funktion för tillänglighetskontroll och i och med det synliggjort problem som tidigare inte upptäckts. Våra utvvecklare har åtgärdat dessa och arbetet var klart våren 2022.

Sedan lanseringen av vaxholm.se i september 2020 har vi gjort en större, manuell självskattning av tillgängligheten på vaxholm.se. Granskningen genomfördes av informatör på kommunen med hjälp av Funkas kravunderlag. Här kan du ta del av granskningsrapporten: Protokoll, egenkontroll av vaxholm.se (Excel) Excel, 29.6 kB.

I november 2021 gjorde DIGG en förenklad granskning av vaxholm.se med påpekanden om bristande tillgänglighet. Vi har använt DIGG:s rapport som underlag för att genomföra åtgärder för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Här kan du ta del av DIGG:s granskning av vaxholm.se (pdf) Pdf, 2.5 MB..

DIGG:s granskning har genomförts på 33 slumpvis utvalda webbsidor och har identifierat ett relativt litet antal brister. Några av bristerna är av redaktionell karaktär och vi arbetar löpande för att åtgärda och förbättra det redaktionella innehållet. Ett arbete med en strukturerad genom gång av samtliga delav av webbplatsen pågår under 2022.

Exempel på identifierade brister är att rubrikhierarkin på några ställen inte följs konsekvent, att alla radbrytningar i redaktionell text inte har gjorts på rätt sätt och på vissa håll har listor inte skapats på ett tillgängligt sätt. Exempel på andra brister som vi själva har upptäckt manuellt i samband med kontrollen är att vissa länkar saknar tydliga länktexter och att länkar ibland öppnas i nytt fönster. Sådant passar vi på att åtgärda i samband med att vi återkommande går igenom hela webbplatsen.

Vaxholms stads supportleverantör har gått igenom granskningsresultatet och åtgärdat de brister som kunnats identifierats. 

Kontinuerlig utbildning

Vid lanseringen 2020 fick webbredaktörer inom kommunen utbildning i att skapa tillgängligt innehåll på webben. Därefter har årlig stöttning och interna utbildningar i tillgänglighet genomförts för webbredaktörerna.

2020 fick Vaxholms stads ledningsgrupp information via en utbildning om lagkrav och vikten av att tillhandahålla en kommunal tillgänglig webb. Under 2022 deltog ledningsgruppen vid en genomgång av arbetet med tillgängliga dokument, lagkrav och om hur en kommun kan arbeta för att möta dem.

Under hösten 2022 genomfördes utbildning på temat "Skapa tillgängliga dokument" för ett stort antal webbredaktörer. Samtidigt som ett stort antal dokument granskades och tillgänglighetsanpassades genomfördes ett internt arbete för att ytterligare rensa bort en större mängd otillgängliga pdf-dokument från webbplatsen. Under 2023 kommer redaktörer, chefer och övriga medarbetare erbjudas ytterligare tillgänglighetsutbildningar, mallar och handböcker till hjälp i arbetet med att skapa tillgängliga dokument på www.vaxholm.se.

Webbplatsen publicerades: 20200915

Nästa tillgänglighetsöversyn

En tillgänglighetsöversyn genomfördes och avslutades under första halvan av 2022. Under maj - september 2023 kommer vi att genomföra en ny genomgång av tillgängligheten av de redaktionella delarna på webbplatsen.