Brandskydd

Storstockholms brandförsvar ansvarar för brandskydd och brandskyddskontroll i Vaxholms stad.

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. För att uppfylla dessa krav ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under hela den tid då byggnaden eller anläggningen används.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

En viktig del är att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer gällande brandskyddet klargörs.

Nio steg för ett systematiskt brandskyddsarbete

1. Brandskyddspolicy

En brandskyddspolicy utgör grunden för det systematiska brandskyddsarbetet. Policyn anger verksamhetens och de ansvariga chefernas viljeinriktning avseende brandskyddet och är gällande inom hela verksamheten.

2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Byggnadsbeskrivning består av byggnadsritning samt ett dokument som visar byggnadens utformning, byggnadsmaterial samt läge. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör dess kulturhistoriska värde beskrivas.

3. Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning består av två delar:

  • En brandskyddsritning som visar det byggnadstekniska brandskyddet samt brandskyddsinstallationer.
  • Ett särskilt dokument som beskriver hur dessa fungerar och samverkar.

4. Riskinventering

Det finns flera definitioner av begreppet risk. I samband med systematiskt brandskyddsarbete kan riskkälla definieras som någonting (till exempel ett ämne, en aktivitet eller teknisk utrustning) som kan orsaka en brand eller förvärra följderna av en brand.

5. Brandskyddsorganisation

Det yttersta ansvaret för brandskyddet ligger hos den som är ansvarig för totala verksamheten, det vill säga VD, förvaltningschef eller motsvarande. Den ytterst ansvarige kan ta medarbetare till hjälp för detta arbete. Det viktiga är att brandskyddsorganisationens utformning och storlek är anpassad efter verksamheten och upplevs som relevant.

Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska vara kända av alla inom verksamheten. Målet med brandskyddsarbetet är formulerat i brandskyddspolicyn där det tydliggörs att alla anställda i verksamheten ska arbeta aktivt med att upprätthålla brandsäkerheten.

6. Utbildning

Ett systematiskt brandskyddsarbete förutsätter att alla berörda är utbildade, övade och har tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas utföra.

7. Brandskyddsregler

Genom att ägare och nyttjanderättshavare har det yttersta ansvaret för brandskyddet, är det lämpligt att upprätthålla ett eget regelverk över brandskyddet. Syftet med regler är att tydliggöra vad som är tillåtet och inte tillåtet inom verksamheten, för att förhindra uppkomst och spridning av brand.

8. Kontrollsystem

För att brandskyddet ska fungera måste det regelbundet genomföras kontroller och underhåll. Utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar och släckutrustning måste vara fullt funktionsdugliga för att personer som befinner sig i byggnaden vid en brand ska kunna utrymma på ett betryggande sätt och att egendomsskadorna ska bli så begränsade som möjligt.

9. Uppföljning

En förutsättning för att brandskyddsarbetet ska vara systematiskt är att det kontinuerligt följs upp. Uppföljningen innebär att man för varje punkt i det systematiska brandskyddsarbetet kontrollerar att man utfört det man skulle, att man utvärderar det man har utfört och att man vid behov förändrar delar som är inaktuella. Till uppföljning bör även finnas en tillbudsrapportering där det framgår de brandtillbud som har uppstått samt vilka åtgärder detta har föranlett.

För ytterligare vägledning om hur det systematiska brandskyddsarbetet bör bedrivas har Statens Räddningsverk gett ut allmänna råd och kommentarer.

Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om vilken brandskyddsutrustning som är bra att ha hemma.