Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är till för barn från ett till fem år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig. Innehållet styrs av förskolans läroplan som beskriver förskolans värdegrund och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Som vårdnadshavare har du stor valfrihet att välja utbildning för ditt barn. I Vaxholm kan du välja mellan kommunala och fristående förskolor. Organisation och pedagogisk inriktning kan skilja sig åt mellan de kommunala och fristående förskolorna.

Läs mer på sidorna under Kommunala förskolor och Fristående förskolor. Kontakta gärna verksamheterna om du vill veta mer.

Utbildning av god kvalitet

Förskolan är ett första viktigt steg för lärande och utveckling för alla barn in i utbildningssystemet. Vaxholms stads förskolors utbildning håller en hög kvalitet i alla led. Skolinspektionens senaste granskning från 2017 som var utan anmärkning bekräftar det, liksom att hela 98% av alla vårdnadshavare (Brukarenkät 2019) är nöjda med förskolornas arbete.

I Vaxholms stad jobbar förskolorna aktivt med barnens fysiska lärmiljö kring tillgänglighet, estetik, mötesplatser och utforskande för en mer likvärdig förskola för alla barn.

Mer information

Förskolan är en skolform. Alla förskolor i Sverige ska arbeta utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö18) och skollagen. Sedan 2020 är FN:s barnkonvention svensk lag.