Anpassad grundskola och

specialskola

I vissa fall behöver barn som har behov av extra stöd gå i en annan skolform. Det kan gälla om ett barn har funktionsnedsättningar som gör att barnet har behov av ett helt annat stöd än sådant stöd som ordinarie grundskola eller resursskola kan ge. Här hittar du information om anpassade grundskolor (nytt namn från höstterminen 2023 på det som tidigare kallats särskola) och specialskolor Du kan också läsa om skillnaden mellan de olika skolformerna.

I både särskolor och specialskolor är såväl undervisning som fysisk miljö ännu mer anpassad efter barnens funktionsnedsättningar och individuella förutsättningar. Här hittar du information om särskolor och specialskolor och kan läsa om skillnaden mellan de olika skolformerna.

Egen läroplan och anpassad timplan

I både anpassade skolor (och specialskolor är både undervisning och fysisk miljö anpassad efter barnens funktionsnedsättningar och individuella förutsättningar.

Anpassade grundskolor drivs av både kommunala och fristående huvudmän. De är till för barn som har stora kognitiva svårigheter på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Den gör att de behöver ett långsammare tempo och mer tid för inlärning. Den finns både på grundskolenivå och gymnasienivå. Den anpassade skolan har en egen läroplan, egna kursplaner och timplaner. Inom ramen för den anpassade grundskolan finns det möjligheter att läsa vissa ämnen utifrån grundskolans läroplan, men majoriteten av ämnen läses utifrån den anpassade grundskolans egen läroplan.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på olika ställen i landet. Denna skolform har också en egen läroplan med kursplaner. Specialskolan finns från förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • med grav språkstörning
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Mer information om specialskolorna finns på Specialskolor, SPSM Länk till annan webbplats..

Viktigt med grundlig utredning

Oftast har du som förälder fått veta långt i förväg att ditt barn kanske behöver gå i anpassad grundskola eller specialskola, men en del barn börjar först i en ordinarie grundskola innan de byter skolform. Eftersom den anpassade grundskolan och specialskolan kan få stora konsekvenser för ett barns framtid och möjlighet till fortsatta studier ska ett barn aldrig byta skolform utan att först ha fått genomgå en grundlig utredning. Enligt skollagen ska en sådan utredning innehålla bland annat en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och en social bedömning. Det måste klart framgå av utredningen att den anpassade skolan är det bästa alternativet för barnet.

Hemkommunens ansvar

Hemkommunen måste alltså göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till den anpassade grundskolans målgrupp. Det är först efter bedömningen av utredningen man kan fatta beslut om att eleven ska gå i anpassad grundskola, då bara elever som tillhör den skolformens målgrupp kan erbjudas plats där. Beslut om mottagande till anpassad grundskola fattas av särskilt utsedd tjänsteman på utbildningsförvaltningen på delegation av utbildningsnämnden.

Förändringar i skollagen sedan 2011

Tidigare har en vårdnadshavare alltid kunnat tacka nej om barnet blivit placerat i anpassad grundskola, men sedan år 2011 så finns det en regel i skollagen som tillåter att barn placeras i skolformen utan vårdnadshavarens samtycke. Ett villkor för detta är dock att det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa, vilket innebär att det endast ska ske i undantagsfall.

En annan förändring i den senaste skollagen är att barn som har diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) utan en utvecklingsstörning inte längre tillhör målgruppen för anpassad grund- och gymnasieskola.

Valet av skolform påverkar ditt barns framtid

Om ditt barn från början går i en ordinarie grundskola och du som förälder får förslag från skolan att ditt barn borde utredas för att eventuellt få läsa i en anpassad grundskola så behöver du tänka efter innan du bestämmer dig. Beror svårigheterna på att skolan inte ger ditt barn tillräckligt med stöd så är det kanske snarare den ordinarie skolan som behöver göra vissa ändringar. Eller beror det på att barnet har så stora inlärningssvårigheter att behoven kanske inte kan tillgodoses inom ramen för undervisningen i grundskolan.

Att kunna välja anpassad skola eller specialskola är en möjlighet att hitta den skolform som allra mest gynnar ett barns utveckling och mående. Att gå i anpassad grundskola innebär att eleven får en utbildning som är anpassad för elever med en intellektuell funktionsnedsättning och en undervisning som är anpassad efter elevens behov och förutsättningar.

Ett byte till anpassad grundskola innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke man kan välja i framtiden.

Innan du placerar ditt barn i en specialskola eller i en anpassad skolform kan du behöva ta reda på hur det kommer att påverka ditt barns framtida studiemöjligheter.

Det är värt att göra en efterforskning innan du väljer skolform åt ditt barn, eftersom valet har en direkt inverkan på ditt barns framtid. Information om specialskolor finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida. Information om de anpassade skolformerna finns på Skolverkets hemsida.

Det är hemkommunens ansvar att förklara för vårdnadshavare vilka konsekvenser det får för barnet/eleven att gå i anpassad grund- eller gymnasieskola på lång och på kort sikt.

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta Vaxholms stads enhet för samverkan och stöd om du har frågor eller funderingar.

E-post: samverkanstod@vaxholm.se