Hav och vatten

Kust och vatten bidrar till att göra Vaxholm till en värdefull och attraktiv skärgårdskommun med unika natur- och kulturupplevelser. I Vaxholm finns ca 70 öar varav 57 stycken är bebodda. Kuststräckan inklusive sjökuster är 214 km. Närheten till kust och vatten innebär också ett stort ansvar att värna om stränder och vattenmiljöer, både ur ekologisk och biologisk synpunkt men även för rekreation och friluftsliv.

Hav, sjöar och vattendrag har en stor betydelse för den biologiska
mångfalden. Samtidigt så använder vi människor vattnet på en mängd olika sätt. Här uppstår ibland konflikter mellan vår önskan att utnyttja vattenresurserna och att vilja skydda och bevara dessa. Människans användande av vattenmiljöerna behöver ske så att hänsyn visas mot de värden som finns. Vi måste också se till så att resurserna nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Sjöar

Vaxholm har inga sjöar större än 1 km² (det vill säga de är inte formellt klassade som vattenförekomster enligt vattenförvaltningen) men däremot finns en mängd mindre sjöar, till exempel:

  • Dammstakärret
  • Träsksjön
  • Holmingeviken
  • Jordbrodammen
  • Myrholmsmaren
  • Stora maren

Våtmarker

I Vaxholm finns även flera våtmarker och stränder där vattennivån varierar. De finns bl.a. på Bogesund, Vaxön, Resarö och Rindö. En våtmark är ett fuktigt område där markvatten finns nära under, i eller över markytan under en stor del av året. Exempel är myrar, kärr, mossar, sumpskogar och stränder. Våtmarker bidrar med många viktiga ekosystemtjänster i naturen, till exempel att reducera mängden näringsämnen i vattnet och minska riskerna för översvämning genom att jämna ut vattenmängderna. Läs mer om våtmarker i kommunens blåplan.

Eriksömaren

Eriksömaren är en våtmark vid Eriksö rekreationsområde. Våtmarken har ett strategiskt läge i gränsen mellan bebyggelse, rekreationsområde och kust. Under 2018 fullföjdes restaurereringen av våtmarken. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i Tallaröfjärden samt att vara ett fördröjningsmagasin vid ökad nederbörd .  

Blåplan

2017 antogs kommunens Blåplan 2017-2030. Blåplanen är en strategi för kommunens utveckling kring frågor som gäller havs- och vattenmiljöer. Planen behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp samt belyser intressen, hot och utvecklingsmöjligheter. Det finns ett behov av att öka kunskapen och medvetenheten om den marina miljön. Samtidigt finns det ett behov att peka ut områden som ska värnas och de som kan utvecklas. Idag saknas en analys av vilka de viktigaste orsakerna är till vattnets dåliga status. Det är även viktigt att belysa möjligheterna att utveckla och bedriva näringar i skärgården vilket Blåplanen bidrar till. Blåplanen kan även fungera som underlag för tillståndsprövningar enligt Plan- och Bygglagen och Miljöbalken, exempelvis för strandskyddsdispenser.

Sommaren 2014 gjorde Aqua Biota en marin botteninventering och naturvärdesbedömning  i stora delar av kommunen. Den samt andra inventeringar och undersökningar finns att läsa på sidan Övriga program och utredningar.

Miljösmart i skärgården

Vaxholms stad informerar kontinuerligt under aktuellt på webbsidan och/eller i tidningen Viktigt i Vaxholm om båtar och marina aktiviteter.

Mer information

Vaxholms stad är även med i Östersjösamverkan och projektet Baltic Sea Acceleration Club.