Hav och vatten

Kust och vatten bidrar till att göra Vaxholm till en attraktiv skärgårdskommun med unika natur- och kulturupplevelser. I Vaxholm finns ca 70 öar varav 57 är bebodda, kuststräckan är 214 km lång. Närheten till kust och hav innebär också ett stort ansvar att värna om våra vattenmiljöer.

Hav, sjöar och vattendrag har en stor betydelse för den biologiska
mångfalden, ekosystemen och för klimatet. Vi nyttjar samtidigt vattenmiljöerna för bad och rekreation, friluftsliv, båtliv och bryggor. Här uppstår ibland konflikter mellan vår önskan att ha tillgång till stränder, vattenområden och vår önskan att skydda och bevara dessa. Vi måste se till att resurserna nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Sjöar

I Vaxholm finns några mindre sjöar, till exempel:

  • Dammstakärret
  • Träsksjön
  • Holmingeviken
  • Jordbrodammen
  • Myrholmsmaren
  • Stora maren

Våtmarker

En våtmark är ett fuktigt markområde där vatten finns nära under, i eller över markytan under en stor del av året. Exempel är myrar, kärr, mossar, sumpskogar och stränder. Våtmarker bidrar med många viktiga ekosystemtjänster i naturen, till exempel att fånga upp näringsämnen i vattnet och minska riskerna för översvämning genom att jämna ut flöden. Läs mer om våtmarker i kommunens blåplan.

Eriksömaren

Eriksömaren är en våtmark på Eriksö. Den har ett strategiskt läge mellan bebyggelse, vägar, naturområde och kust. Under 2018 restaurerades våtmarken. Syftet var att förbättra vattenkvaliteten i Tallaröfjärden. Maren fungerar som ett fördröjningsmagasin vid skyfall och renar dagvatten genom sedimentation. Fåglar, groddjur, insekter och växter gynnas av den genomförda restaureringen.

Blåplan

2017 antogs kommunens Blåplan 2017-2030. Det är en strategi för hur kommunens ska arbeta med frågor som gäller havs- och vattenmiljöer. Planen behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och belyser intressen, hot och utvecklingsmöjligheter. Planen beskriver ett behov av att öka kunskapen och medvetenheten om den marina miljön samt peka ut de områden som ska värnas och vilka som kan utvecklas. Blåplanen är också ett underlag för tillståndsprövningar enligt Plan- och Bygglagen och Miljöbalken, exempelvis för strandskyddsdispenser.