Egenavgifter för

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

Du betalar avgift för hemtjänstinsatser, trygghetslarm, dagverksamhet, särskilt boende (kan vara äldreboende och andra typer av boende) samt korttidsboende och återkommande avlösning. Det är olika avgifter för olika insatser.

Du kan aldrig få en högre avgift än maxtaxan. Avgifteren betalar du per kalendermånad i efterskott. Du kan ansöka om nedsatt avgift för omsorg hos kommunen om du har låg inkomst.

Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan för äldreomsorg följer prisbasbeloppet för 2024. Från och med den 1 januari 2024 är den högsta avgiften 2 575 kr per månad. Måltider ingår inte i maxtaxa.

Minimibeloppet

Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen.

Beloppet är en riktlinje över vad man ska ha kvar att leva av efter att man har betalat sin hyra och uppvärmningskostnad. Kostnader för exempelvis mat, hushållsel, telefon, media, kläder ska täckas av minimibeloppet.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet avser det belopp som ska täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) och boendekostnad.

Minimibelopp för 2024

Belopp per månad

Minimibelopp för ensamstående.

7 062 kr

Minimibelopp per person för makar
och sammanboende.

5 762 kr

Minimibelopp yngre med familjebildning, efter individuell prövning.

+ 10 %