Centrumutveckling

Oavsett om du bor på Vaxön eller på någon av de kringliggande öarna är utvecklingen av Vaxholms centrum en fråga som engagerar. Nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi och en handlingsplan kring centrumutveckling. Vi välkomnar dig som är intresserad att delta. Och du kan följa vad som händer i projektet här. Sidan uppdateras löpande.

Fotograf: Jesper Wahlström

Hur vill du att Vaxholms centrum ska utvecklas?

Projektet har initierats av kommunstyrelsen och pågår fram till våren 2024. Målet är att det då ska finnas en gemensam strategi och handlingsplan som beskriver hur vi tillsammans ska utveckla Vaxholm centrum till en levande stad året runt.

Processledare för centrumutvecklingen är Linda Wahlström, som vid sidan om sin anställning som processledare för Vaxholms stad, även driver verksamhet i centrum.

Projektet genomförs i följande steg:

 1. nulägesbeskrivning (den är klar och arbetet genomfördes september 2022 – februari 2023.
 2. strategiarbete (mars 2023 – oktober 2023)
 3. handlingsplan (november 2023 – februari/mars 2024).

Vårt gemensamma nuläge

Kommunstyrelsen godkände 23 mars 2023 steg ett i arbetet; den gemensamma nulägesbeskrivningen. Den kommer ligga till grund för strategiarbetet och är framtagen i dialog med:

 • näringsliv och föreningsliv
 • fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
 • medborgare i olika åldrar
 • tjänstepersoner inom stadsbyggnadsförvaltningen
 • politiska representanter från näringslivsberedningen och nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholms stad.

Här kan du ta del av nulägesbeskrivningen.

Nu har strategiarbetet startat

Den 18 april startade strategiarbetet med en kickoff i rådhuset. Totalt samlades 70 personer; näringsidkare, fastighetsägare, föreningsrepresentanter, tjänstepersoner, politiker och intresserade medborgare.

Under mötet föreläste Lars Albinsson om vad som skapar en levande stad. Lars är Vaxholmsbo och har bland annat arbetat med strategi och design av nya Kiruna med anledning av flytten av staden.

Processledare Linda Wahlström presenterade nulägesbeskrivningen för centrumutveckling i Vaxholm och Tomas Johansson, centrumutvecklare för Norrtälje handelsstad, berättade om hur man arbetat med motsvarande frågeställningar i Norrtälje.

Mötet avrundades med att Linda Wahlström introducerade de fyra fokusområden som blir grunden för det kommande strategiarbetet och uppmanade alla intresserade att anmäla sig till en eller flera av arbetsgrupperna.

Strategiarbete i fokusområden

Under våren har åtta workshops genomförts i syfte att ge input till strategin. Workshoparna var indelade i fyra fokusområden där två workshops genomfördes inom varje område:

 1. Utbud och etablering
 2. Platsen
 3. Kommunikationer
 4. Varumärket

Alla som ville bidra med tankar och idéer välkomnades att delta. Totalt har ett 50-tal personer (näringsidkare, fastighetsägare, föreningsrepresentanter, medborgare, tjänstepersoner från Vaxholms stad och representanter från de politiska partierna) varit med vid minst ett av workshoptillfällena.

Under workshoparna har deltagarna diskuterat de utmaningar och möjligheter som de ser inom det aktuella fokusområdet. Diskussionerna har startat i nuläget för att därefter höja blicken och prata om ”Drömstad 2035”, det vill säga hur de skulle önska att Vaxholms centrum utvecklas på 10 - 12 års sikt. Syftet med övningen var att ge perspektiv, ta del av tankar om utveckling och måla upp en möjlig riktning.

Den 31 maj träffades deltagare från de olika fokusområdena för att få en helhetsbild av vad som kommit fram i arbetet så här långt.

Om du är intresserad av att ta del av minnesanteckningarna från mötet så är du under sommaren välkommen att kontakta turism- och näringslivschef Mikaela Lodén på e-post: mikaela.loden@vaxholm.se.

Arbetet fortsätter i september

Hittills har arbetet fokuserat på nuläge och på att lyfta fram idéer och tankar för utveckling inom de olika fokusområdena (”Drömstad 2035”). När arbetet med centrumutvecklingen fortsätter i höst kommer näringslivsberedningen att arbeta med att värdera, sortera och prioritera inkomna förslag.

Stort fokus kommer också att ligga på frågor som rör etablering och samverkan:

Vilka roller, möjligheter och ansvar har de olika aktörerna Vaxholms stad, näringsliv, fastighetsägare och föreningar i det fortsatta arbetet för att den kommande strategin ska bli verklighet? Hur bör vi organisera oss för att attrahera nyetableringar, bredda utbudet och fylla tomma lokaler på kort och lång sikt? Och hur kan vi samverka på bästa sätt för att underlätta för det lokala näringslivet att utveckla och driva sina verksamheter?

Precis som under våren kommer arbetet att genomföras i form av workshops.

Vill du delta? Så anmäler du dig.

Är du näringsidkare, fastighetsägare eller föreningsrepresentant och vill bidra i arbetet kring etablering och samverkan? Kontakta processledare Linda Wahlström på e-post: linda.wahlstrom@vaxholm.se för inbjudan till kommande arbetsmöten.

Arbetet sker kvällstid i september.

Tidplan för kommande arbete

I september:

 • Workshops kring etablering och samverkan.
 • Fortsatt workshoparbete i fokusområde kommunikationer.
 • Vaxholms stads näringslivsberedning påbörjar arbetet inför den kommande strategin.

I oktober:

 • Strategin sammanställs i samarbete med Vaxholms stads näringslivsberedning.

I november:

 • Den 23 novbember ska centrumstrategin vara klar och presenteras vid kommunstyrelsens möte inför beslut.

Arbetet synkas med Vaxholms stad pågående arbete med:

 1. Vaxholms kajer
 2. utredningen kring rådhuset
 3. handelsutredningen
 4. översiktsplan 2040.

Mer information

Vi välkomnar dig som vill vara med i arbetet, eller som har frågor eller input du vill bidra med på annat sätt, att kontakta processledare Linda Wahlström.

 • Telefon: 08 - 541 708 12

Du hittar löpande mer information om hur projektet fortskrider på den här sidan, i nyhetsflödet på webbens startsida och via Vaxholms stads tidning Viktigt i Vaxholm.