Centrumutveckling

Projektet ”Vaxholms centrumutveckling” inleddes på initiativ av kommunstyrelsen hösten 2022. I projektet ingick att arbeta fram en gemensam centrumstrategi med tillhörande handlingsplan med syfte att utveckla stadskärnan och göra Vaxholm till en levande skärgårdsstad året runt.

Bilden visar en del av Vaxholms centrum.

Fotograf: Jesper Wahlström

Strategi för ett levande centrum året runt

Sedan starten har projektet engagerat ett stort antal medborgare, näringsidkare och föreningar, politiker och tjänstepersoner.

På sidan Vägen till en centrumstrategi kan du läsa mer om hur arbetet med att ta fram strategin har gått till.

Den 23 november 2023 godkände kommunstyrelsen Vaxholms centrumstrategi för 2024 – 2035. Genom åtta huvudstrategier beskriver den riktning för hur stadskärnan på östra Vaxön ska utvecklas till en levande skärgårdsstad med ett varierat utbud av butiker, restauranger, mötesplatser och service som lockar både Vaxholmsbor och besökare året runt.

Målsättning: En attraktiv plats med ett genuint och varierat utbud

  1. Stärk Vaxholms identitet och profil i det offentliga rummet
  2. Utveckla målpunkter och stråk
  3. Samverka för fler året-runt-öppna verksamheter och mötesplatser
  4. Gör det lätt att veta vad som finns

Målsättning: En plats med effektiva och hållbara kommunikationer

  1. Gör det lätt att åka till och från Vaxholms centrum oavsett färdmedel
  2. Minska antal bilar i centrum för en mer attraktiv centrumupplevelse
  3. Uppmuntra till alternativa färdmedel

Målsättning: Samverkan för ett levande centrum

  1. Etablera en samverkansorganisation där samtliga parter – näringsliv, fastighetsägare, föreningar och Vaxholms stad – är engagerade för utveckling av staden.

Här kan du ta del av Vaxholms centrumstrategi 2024 – 2035 (pdf) Pdf, 504.5 kB..

Från ord till handling

Den 21 mars 2024 godkände kommunstyrelsen den handlingsplan som kompletterar centrumstrategin och beskriver vilka steg som behöver tas för att målsättningarna i strategin ska bli verklighet. Några av stegen löper över flera år medan andra genomförs på kortare tid.

Centralt för genomförande är samverkan mellan kommun, näringsliv, fastighetsägare och föreningar. Under 2024 kommer fokus därför att ligga på att sätta ramverket för en gemensam samverkansorganisation och etablera samverkansgrupper. Arbetet leds av näringslivsansvarig Mikaela Lodén.

Parallellt påbörjas arbete med en övergripande gestaltningsstrategi för att stärka Vaxholms profil och riktlinjer för markupplåtelse för strategins stråk och målpunkter.

Praktiskt kommer medborgarna att märka av arbetet genom förbättrad information kring befintliga parkeringsytor. Arbete med temastråk påbörjas och målpunkterna Rådhustorget och Lägret förstärks med fler spel och ytterligare möjligheter till enklare sociala aktiviteter inom befintliga aktivitetsytor.

Här kan du ta del av Handlingsplan Vaxholms centrumutveckling 2024 – 2035 (pdf) Pdf, 203.8 kB..

Välkommen på möte om centrumutvecklingen

Den 14 maj är du som är intresserad av att delta i arbetet med Vaxholms kommande samverkansorganisation välkommen till ett informationsmöte på kommunhuset klockan 18.00. Mötet leds av Vaxholms stads näringslivsansvariga Mikaela Lodén.

Under mötet presenteras hur arbetet med att ta fram ramverket för den kommande samverkansorganisationen kommer att gå till, och du har även möjlighet att anmäla ditt intresse att delta praktiskt i arbetet.

Under mötet kommer vi även bilda arbetsgrupper för kommande temastråk och arbete med profilering.

Anmälan

Anmäl ditt deltagande via e-post till Mikaela Lodén senast den 12 maj.
Epost: mikaela.loden@vaxholm.se

Mer information

Du hittar löpande mer information om hur projektet fortskrider på den här sidan, i nyhetsflödet på webbens startsida och via Vaxholms stads tidning Viktigt i Vaxholm.

Vill du engagera dig? Så anmäler du dig.

Samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare, föreningsliv och kommun är en förutsättning för ett framgångsrikt centrumarbete. Vill du vara med och engagera dig? Kontakta näringsslivsansvarig Mikaela Lodén.

E-post: mikaela.loden@vaxholm.se