Centrumutveckling

Oavsett om du bor på Vaxön eller på någon av de kringliggande öarna är utvecklingen av Vaxholms centrum en fråga som engagerar. Nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi och en handlingsplan kring centrumutveckling. Vi välkomnar dig som är intresserad att delta. Och du kan följa vad som händer i projektet här. Sidan uppdateras löpande.

Fotograf: Jesper Wahlström

Hur vill du att Vaxholms centrum ska utvecklas?

Projektet har initierats av kommunstyrelsen och pågår fram till våren 2024. Målet är att det då ska finnas en gemensam strategi och handlingsplan som beskriver hur vi tillsammans ska utveckla Vaxholm centrum till en levande stad året runt.

Processledare för centrumutvecklingen är Linda Wahlström, som vid sidan om sin anställning som processledare för Vaxholms stad, även driver verksamhet i centrum.

Projektet genomförs i följande steg:

 1. nulägesbeskrivning (den är klar och arbetet genomfördes september 2022 – februari 2023.
 2. strategiarbete (mars 2023 – oktober 2023)
 3. handlingsplan (november 2023 – februari/mars 2024).

Vårt gemensamma nuläge

Kommunstyrelsen godkände 23 mars 2023 steg ett i arbetet; den gemensamma nulägesbeskrivningen. Den kommer ligga till grund för strategiarbetet och är framtagen i dialog med:

 • näringsliv och föreningsliv
 • fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
 • medborgare i olika åldrar
 • tjänstepersoner inom stadsbyggnadsförvaltningen
 • politiska representanter från näringslivsberedningen och nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholms stad.

Här kan du ta del av nulägesbeskrivningen.

Nu har strategiarbetet startat

Den 18 april startade strategiarbetet med en kickoff i rådhuset. Totalt samlades 70 personer; näringsidkare, fastighetsägare, föreningsrepresentanter, tjänstepersoner, politiker och intresserade medborgare.

Under mötet föreläste Lars Albinsson om vad som skapar en levande stad. Lars är Vaxholmsbo och har bland annat arbetat med strategi och design av nya Kiruna med anledning av flytten av staden.

Processledare Linda Wahlström presenterade nulägesbeskrivningen för centrumutveckling i Vaxholm och Tomas Johansson, centrumutvecklare för Norrtälje handelsstad, berättade om hur man arbetat med motsvarande frågeställningar i Norrtälje.

Mötet avrundades med att Linda Wahlström introducerade de fyra fokusområden som blir grunden för det kommande strategiarbetet och uppmanade alla intresserade att anmäla sig till en eller flera av arbetsgrupperna.

Strategiarbete i fokusområden

Under våren och hösten bedrivs arbetet i fyra strategigrupper med följande fokusområden:

 1. Utbud och etablering
 2. Platsen
 3. Kommunikationer
 4. Varumärket

Du är varmt välkommen att delta

I varje arbetsgrupp deltar intresserade Vaxholmsbor, fastighetsägare, tjänstepersoner från Vaxholms stad och representanter från de politiska partierna, från näringsliv och föreningar.

Arbetet synkas med Vaxholms stad pågående arbete med:

 • Vaxholms kajer
 • utredningen kring rådhuset
 • handelsutredningen
 • kulturmiljöinventeringen och
 • översiktsplan 2040.

Fokusområde: utbud och etablering

Fokusområde utbud och etablering omfattar frågor som handelsmix, restauranger, service, aktiviteter, upplevelser, öppettider och hur vi kan använda gemensamma ytor som till exempel torgen, kajen och Lägret för att stärka utbudet.

Fokusområde: platsen

Fokusområde platsen koncentreras kring hur stadsmiljön kan utvecklas för att stärka Vaxholms attraktivitet. Det handlar om hur allt från renhållning, belysning tillgänglighet till mötesplatser, torg och stråk kan utformas på ett inbjudande sätt.

I det här fokusområdet ingår även skyltning och information som vägleder till Vaxholms smultronställen och till information om vad som finns att göra i staden året runt.

Fokusområde: kommunikationer

Fokusområde kommunikationer arbetar med frågan om hur vi säkerställer att alla som vill kan ta sig till och från Vaxholm på ett enkelt sätt, oavsett om man vill göra ett ärende, spendera några timmar eller stanna i flera dagar.

Det handlar om parkering för bil och båt för boende och besökare. Men också om hur alternativa färdmedel som till exempel buss, båt och cykel kan nyttjas på ett ännu bättre sätt ur hållbarhetsperspektiv och för att underlätta parkering.

Fokusområde: varumärke

I fokusområde varumärke definierar vi Vaxholms identitet, det vill säga vad vi uppfattar att Vaxholm är, och profil; hur vi vill att Vaxholm ska uppfattas och upplevas av andra.

Fokusområde: organisation och samverkan

Under hösten kompletteras de fyra fokusområdena med ytterligare en arbetsgrupp med fokus på hur vi bäst organiserar oss för att strategin ska bli verklighet. I det här fokusområdet definieras olika aktörers roller och ansvar för den kommande centrumutvecklingen.

Vill du delta? Så anmäler du dig.

Om du vill delta i en eller flera av fokusgrupperna är du välkommen att kontakta processledare Linda Wahlström för inbjudan till kommande arbetsmöten. E-post: linda.wahlstrom@vaxholm.se

I maj 2023 träffas arbetsgrupperna för respektive fokusområde vid vardera två tillfällen. Mötena genomförs i form av workshops på kvällstid i Rådhuset. Föranmälan krävs.

Tidplan

Maj 2023

 • Fokusområde utbud: workshop 2 maj och 23 maj klockan 18.30 - 21.00.
 • Fokusområde platsen: workshop 11 maj och 24 maj klockan 18.30 - 21.00.
 • Fokusområde kommunikationer: workshop 4 maj och 15 maj klockan 18.30 – 21.00.
 • Fokusområde varumärke: workshop 8 maj och 16 maj klockan 18.30 – 21.00

Den 31 maj görs en halvtidsavstämning. De fyra arbetsgrupperna presenterar resultatet av sitt arbete så här långt, får feedback och synkar de olika områdena med varandra.

Juni, juli, augusti

Sommaruppehåll.

September

Fortsatt arbete i fokusområden. Detaljerad tidplan kommer.

Oktober

Strategin sammanställs i samarbete med Vaxholms stads näringslivsberedning.

November

Den 23 november 2023 ska centrumstrategin vara klar och presenteras vid kommunstyrelsens möte inför beslut.

Mer information

Vi välkomnar dig som vill vara med i arbetet, eller som har frågor eller input du vill bidra med på annat sätt, att kontakta processledare Linda Wahlström.

 • Telefon: 08 - 541 708 12

Du hittar löpande mer information om hur projektet fortskrider på den här sidan, i nyhetsflödet på webbens startsida och via Vaxholms stads tidning Viktigt i Vaxholm.