Buller och luftkvalitet

I Vaxholms stad är det framför allt trafiken på väg 274 som påverkar närmiljön i form av buller och luftföroreningar.

Buller

Det finns olika riktvärden för buller. De ska normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid ny- eller ombyggnation av infrastruktur.

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till väghållaren eller den som orsakar bullret. Väghållare i Vaxholm är Trafikverket, kommunen eller enskilda samfällighetsföreningar.

Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du i första hand kontakta företaget som bygger. Om du inte får hjälp där kan du vända dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Luftkvalitet

Inom EU gäller gemensamma gränsvärden för luftkvaliteten i form av miljökvalitetsnormer som inte får överskridas.

Vaxholms stad är med i Östra Sveriges luftvårdsförbund som har uppdraget att övervaka, analysera och beskriva luftkvaliteten i vår region.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information eller vid frågor.

Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3, 183 34 Täby
Öppettider: Måndag - fredag, klockan 08.00 - 16.30