Buller och luftkvalitet

Störningar från trafik är ett stort miljö- och hälsoproblem i alla storstadsområden. I Vaxholms stad är det framför allt trafiken på väg 274 som påverkar miljön negativt i form av buller och partiklar.

De senaste åren har halterna av vissa luftföroreningar i Sverige minskat, medan andra är oförändrade. Genom att mäta halterna av olika ämnen i luften kan luftkvaliteten kontrolleras. Det är EU:s gemensamma gräns- och målvärden som avgör vad som ska kontrolleras. Gräns- och målvärdena återfinns i svensk lagstiftning som miljökvalitetsnormer. Normerna är värden som ska eftersträvas och inte får överskridas.

Vaxholms stad är med i Östra Sveriges luftvårdsförbund som är en ideell förening. Uppdraget är att övervaka, analysera och beskriva luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder. Förbundet har idag 60 medlemsorganisationer, varav 50 är kommuner. Även landsting, forskningsinstitutioner, företag och statliga verk är medlemmar.

Driften av vårt miljöövervakningssystem sköts av SLB analys som är en avdelning inom Miljöförvaltningen i Stockholm stad.