Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Vårdande och bevarande av värdefulla kulturmiljöer säkerställer att vi, och kommande generationer, kan avläsa vår historia i landskapet och i bebyggelsen. En välbevarad kulturmiljö, där spåren av många generationers användning av landskap och miljö är synliga, är en tillgång för både vaxholmsbor och besökare.

I Vaxholm finns många viktiga kulturmiljöer och byggnader. En stor del av kommunen har klassats som riksintresse för kulturmiljövården och ett antal byggnader är byggnadsminnen. Till hjälp för kulturmiljöarbetet finns lagar och föreskrifter (till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken) som talar om vad som är lämpligt ur kulturmiljöns synvinkel gällande planering av mark, vatten och byggande.

Kulturmiljö i planeringen

I kommunens planering är kulturmiljö ett av många intressen som ska tas om hand. Att bevara vår gemensamma historia i byggnader och landskap är ett allmänt intresse samtidigt som den enskilde måste ha möjligheter att förändra sina byggnader eller sin mark efter önskemål.

I översiktsplanering behandlas kulturmiljö som ett sektorsintresse tillsammans med många andra, exempelvis naturvård, infrastruktur, energifrågor, handel och industri.

I detaljplaner ska bestämmelser utformas så att de skyddar värdefulla kulturmiljöer, mark och byggnader. Det kan ske till exempel genom rivningsförbud, skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser. Bestämmelserna kan ange vad i bebyggelsen som inte får förändras och hur byggnaderna ska underhållas vad gäller material och utseende.

Områden som är riksintresse för kulturmiljön ska särskilt bevakas vid upprättande av översiktsplaner och detaljplaner.

Nationellt bedrivs arbetet av Riksantikvarieämbetet och Boverket, regionalt av Länsstyrelsen och Länsmuseet. Kommunens ansvar regleras i plan- och bygglagen (PBL). Arbetet har utvecklats från att skydda enstaka objekt till att omfatta miljöer.

På lokal nivå gör också hembygdsrörelser en stor insats för att värna om det lokala kulturarvet. Inom rörelsen finns ovärderlig kunskap och ett stort intresse för de lokala kulturmiljöerna.

Skydd av kulturmiljöer

Kulturmärkning, eller K-märkning, är en äldre beteckning som använts i stads- och detaljplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk. K-märkning är numera även ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Skyddet för parker kan innebära att träd och annan vegetation inte får tas bort och att växtligheten ska skötas på ett visst sätt.

Parker, markbeläggning och broar med mera kan också skyddas. Fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser skyddas i lagen om kulturminnen. Länsstyrelsen ansvarar för dessa områden. Länsstyrelsen eller kommunen kan bilda kulturreservat för områden där såväl byggnader som brukad mark ingår.

Skydd genom detaljplan

Q-märkning, som tidigare kallades K-märkning, är en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom detaljplanens område. Skyddsbestämmelser för kulturellt värdefulla byggnader och miljöer på kommunal nivå regleras i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelser med beteckning Q, K och F kan också ge skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i detaljplaner.

Byggnadsminne

Ett byggnadsminne är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som skyddas genom beslut av Länsstyrelsen eller Regeringen. En byggnadsminnesförklaring kan ge ägaren rätt till statligt stöd för att underhålla och sköta byggnaden. Enskilda byggnadsminnen regleras i 3 kap Kulturminneslagen medan statliga byggnadsminnen regleras i Förordningen om statliga byggnadsminnen.

Byggnadsminnen i Vaxholm

Statliga:

  • Vaxholms kastell (Vaxholmen)
  • Rindö redutt (Rindö)
  • Oskar Fredriksborgs fästning (Rindö)
  • Bogesunds slott inklusive slottspark och trädgård (Bogesund)

Enskilda:

  • Villa Akleja (Vaxön)
  • Villa Ottarsberg (Edlunda)
  • Edholma kvarn (Edholma)
  • Löwenströmska trädgården (Vaxön)

Mer information

I Vaxholms översiktsplan, Vaxholm 2030, kan du läsa mer med start på sidan 62.