Utbildning för nyanlända unga

Alla nyanlända barn och ungdomar har rätt till utbildning enligt skollagen. Denna rätt gäller oavsett skälet till att barnen eller ungdomarna har kommit till Sverige. Här hittar du information om skolplacering i Vaxholms stad.

Inför en skolplacering ska berörd skola, socialtjänst eller god man ta kontakt med utbildningsförvaltningen för registrering av barnet/ungdomen samt delge relevant underlag som ligger till grund för den nyanländes undervisning.

Rätt till utbildning

Alla nyanlända barn och ungdomar har rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800). Denna rätt gäller oavsett skälet till att barnen eller ungdomarna har kommit till Sverige. I begreppet nyanländ elev räknas barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Dessa barn och ungdomar vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Oavsett om barnet eller ungdomen vistas i Sverige med permanent uppehållstillstånd, som asylsökande eller som papperslös/gömd har denne rätt till utbildning i skollagens mening. Detta gäller både om barnet har ankommit till Sverige med legal vårdnadshavare eller som ensamkommande flyktingbarn.

Skolplikt

Barn med permanent uppehållstillstånd har skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och gäller utbildning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Nyanlända barn som är asylsökande, har tillfälligt uppehållstillstånd eller är papperslösa/gömda barn har rätt till utbildning, men ingen skolplikt.

Hemkommunen (anvisningskommunen), eller den kommun som barnen eller ungdomarna stadigvarande vistas i eller för tillfället uppehåller sig i (vistelsekommunen), är skyldig att anordna utbildning för de elever som har rätt till utbildning.

Ta kontakt med utbildningsförvaltningen

Berörd skola, socialtjänst och/eller god man ska skyndsamt ta kontakt med utbildningsförvaltningen så att barnet/den unge registreras inför skolplacering.

Innan en skolplacering sker ska berörd skola, socialtjänst och/eller barnets/den unges goda man bidra med relevant underlag till utbildningsförvaltningen. Det kan exempelvis handla om information gällande barnets/den unges rättsliga status (det vill säga om personen är asylsökande, ensamkommande flyktingbarn etectera), vistelseadress i kommunen, levnadsförhållanden, skolbakgrund, hälsotillstånd, sociala nätverket med mera. Underlaget ligger till grund för att barnets/den unges rätt till utbildning tillgodoses på ett lämpligt sätt.

I Vaxholms stad fungerar Vaxö skola och Kronängsskolan som mottagningsenhet för samtliga nyanlända barn och ungdomar. Barnet/den unge har rätt till språkundervisning och särskilt stöd.

Kontaktinformation

Kontakta utbildningsförvaltningen genom att skicka e-post till utbildning@vaxholm.se, eller genom att använda e-tjänsten "Skriv till oss" Länk till annan webbplats..