Klimatet förändras

Jordens klimat påverkas av mänsklig aktivitet. Det är framförallt utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser från användningen av fossila bränslen som gör att vi får det allt varmare, flera skyfall och extrema väderhändelser.

De globala konsekvenserna av klimatförändringarna är stigande havsnivåer, smältande glaciärer, flera naturkatastrofer samt förändrade livsmiljöer för växter och djur. Brist på dricksvatten, odlingsbar jord eller översvämningar leder till flyktingströmmar och oroligheter. FN har via sin klimatpanel IPCC varnat för konsekvenserna om den globala årsmedeltemperaturen stiger mera är två grader.

Logotyp globala mål 13 bekämpa förändringar.

I länet och i Vaxholm beräknas klimatförändringarna medföra en ökad årsmedeltemperatur, flera värmeböljor, flera kraftiga skyfall och extrema väderhändelser. På lång sikt kommer havsnivån att höjas.

Genom att vara informerad och medveten om vad som kan hända samt vidta förebyggande åtgärder behöver inte konsekvenserna bli så allvarliga.

Kommunen har gjort en skyfallskartering och arbete pågår nu med att göra riskbedömningar för olika delar av kommunens verksamhet.