Klimatanpassning

Klimatet på jorden påverkas av mänsklig aktivitet. Det är framförallt utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser från användningen av fossila bränslen som gör att vi får förändringar av temperatur och nederbörd.

De globala konsekvenserna är stigande havsnivåer, smältande glaciärer, flera naturkatastrofer samt förändrade livsmiljöer för växter och djur. Det leder till brist på dricksvatten, odlingsbar jord och i sin tur flyktingströmmar och oroligheter. FN:s klimatpanel IPCC varnar för konsekvenserna om den globala årsmedeltemperaturen ökar med mer är två grader.

Logotyp globala mål 13 bekämpa förändringar.

För Vaxholm innebär klimatförändringarna att risken för översvämning efter skyfall ökar samt att vi får flera värmeböljor och torrperioder i ett kortsiktigt perspektiv. På lång sikt måste vi också ta med havsnivåhöjningen som ytterligare en riskfaktor.

Klimatmodeller tas fram med hjälp av en mängd olika parametrar. Det är verktyg för att förutspå vad som kommer hända med klimatet i framtiden och vilka effekter det kan ge. Det är med stöd av dessa modeller som vi kan planera och förebygga risker för bebyggelse, vägar och viktig verksamhet. Läs mera i rapporten:

Globalt används scenarier för att beskriva våra fortsatta utsläpp av växthusgaser och vilka effekter det kan ge. I den kommunala planeringen används ett medelhögt scenario som innebär att vi räknar med att utsläppen inte kommer att minska tillräckligt snabbt för att hejda storskaliga klimatförändringar.