Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (förkortat VFU) är den del av lärarutbildningen som kommunen ansvarar för. Lärarstudenter får genom sin VFU chans att utforska förskolors och skolors verksamhet och tillägna sig vad som krävs för att bli en bra pedagog.

Vaxholms stad är glada att kunna ta emot lärarstudenter för VFU och arbetar i samarbete med andra kommuner, förskolor, skolor, fritidshem och Sveriges universitet för att VFU: n ska hålla en hög kvalitet.

I Vaxholms stad finns det fem kommunala grundskolor varav en är högstadieskola med årskurs 7-9 och de andra har elever i förskoleklass till årskurs 6. Utöver de kommunala skolorna och förskolorna finns det en fristående skola med förskoleklass till årskurs 6 och fem fristående förskolor. Kommunen har ingen gymnasieskola.

Samverkansavtal

Stockholms läns kommuner och lärosäten med lärarutbildning i Stockholms län har tecknat ett samverkansavtal om den verksamhetsförlagda utbildningen, som bland annat syftar till att stärka lärarutbildningens kvalitet och bidra till lärares kompetensutveckling.

VFU som rekryteringsgrund

Kommunen ser VFU som en viktig rekryteringsgrund. Genom att hålla en hög kvalitet ökar möjligheterna att studenten söker anställning i Vaxholms stad efter examen.

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Genom att ta emot VFU-studenter får handledare och förskolan/skolan en direkt ingång i vetenskaplig grund och studenten får ovärderliga kunskaper.

Att vara VFU-handledare är ett ytterst viktigt uppdrag. Att fortbilda sig till handledare innebär ett ansvar att kontinuerligt ta emot VFU-studenter. Att arbeta som handledare kan fungera kompetensutvecklande genom att du behöver reflektera och sätta ord på det du gör. Du har också möjlighet att vara med och forma framtidens pedagoger.

När studenter kommer in och ser verksamheten med nya ögon och bidrar med sin kunskap öppnar det upp för verksamhetsutveckling. Vaxholms stad ser gärna att studenter kopplar sina examensarbeten till någon fråga som man arbetar med i förskolan/ skolan. För att få idéer och inspiration om viktiga frågor kan du som student kontakta din VFU-handledare.

VFU-samordnare

På utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad finns en VFU- samordnare som ansvarar för VFU-placeringar och omplaceringar vid våra skolor. VFU-samordnaren samarbetar med VFU-koordinatorer på varje skola som undersöker vilka handledare som finns tillgängliga. Inför och under VFU fungerar samordnaren som ett stöd till studenten och handledaren och som en länk till universitetet eller högskolan.

Student

Som student har du ansvar att kontakta din handledare i god tid inför varje VFU-period för att planera och lägga upp en gemensam VFU-plan, anpassad efter de mål och kurskrav som de olika VFU-perioderna ställer. Vid frågor/funderingar kontaktar studenten i första hand handledaren. I annat fall finns kommunens VFU-samordnare alltid behjälplig. Vid frånvaro eller förändringar ska både handledaren och samordnaren kontaktas.

Så snart som möjligt inför VFU ska du ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten. Ansök om registerutdrag finns hos polisen Länk till annan webbplats..

Det tar två till tre veckor att få hem registerutdraget. Utdraget ska du överlämna till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Det är rektorn i verksamheten som avgör om du kan tas emot, inte universitetet.

Du som gör din VFU i Vaxholms stad är också skyldig att följa sekretesslagens bestämmelser enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och ska skriva under en blankett om tystnadsplikt.

Handledare

Som handledare förbinder du dig att kontinuerligt ta emot studenter efter avslutad handledarutbildning. Handledning av en student per termin är en målsättning för en aktiv handledare. Vid förändringar i handledarens tjänst som innebär hinder för att ta emot student ska VFU-samordnare kontaktas i god tid. Handledaren markeras då som inaktiv i VFU-portalen. Det gäller till exempel vid föräldraledighet, tjänstledighet eller annan anledning.

Handledaren ska tillsammans med studenten göra upp en gemensam VFU-plan anpassad efter de mål och kurskrav som dom olika VFU-perioderna ställer.

Information om introduktion i VFU-bedömning/matrisutbildning och handledarutbildningar finns på respektive lärosätes webbplats.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Vaxholms stad (pdf) Pdf, 335.9 kB.

Kontaktinformation

Jenny Söderholm, VFU-samordnare på utbildningsförvaltningen
E-post: utbildning@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 08