Artikeln publicerades 3 juni 2022

15-åringar i Norrort känner stress

En ny studie bland ungdomar i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm visar att den psykiska ohälsan bland 15-åringarna är starkt kopplad till upplevd stress. Det handlar om stress i skolmiljön, social status och även press från föräldrar.

Flera skolenkäter har de senaste åren visat höga nivåer av olika självrapporterade psykiska besvär bland ungdomar i Norrort. Det gäller främst bland flickor men pojkarna närmar sig flickornas nivåer. För att ta reda på varför och vad vi kan göra åt det har kommunerna Vaxholm, Danderyd, Täby och Vallentuna gjort en studie tillsammans med forskare.

Tre viktiga områden

Resultaten i studien visar tre framträdande områden som påverkar den upplevda psykiska hälsan bland ungdomarna i de fyra kommunerna.

  • Skolmiljön – Skolprestationen påverkar ungdomars psykiska hälsa. Många uttrycker stor stress och press över att prestera, att arbetsbelastningen i skolan är hög och att det finns en oro för framtiden.
  • Kompisrelationerna – Den sociala statusen skapar stress både bland de ungdomar som ”måste” upprätthålla ett perfekt yttre för att behålla sin position och bland dem som har lägre status och inte får vara med.
  • Föräldrarelationen – Studien förstärker att föräldrarna är viktiga förebilder i sina ungdomars liv och att de vuxna ska ge dem kunskap och verktyg att utveckla god hälsa.

Förstärka skyddsfaktorerna

Det finns en rad skyddsfaktorer som ökar personers motståndskraft mot ohälsa. Genom att stärka de skyddsfaktorer som är viktiga för ungdomarna skapas förutsättningar för fler att utveckla god psykisk hälsa genom livet.

Några exempel på viktiga skyddsfaktorer är:

  • inflytande och medbestämmande i skolarbetet
  • social gemenskap, ha vänner, umgås och ha roligt och få stöd från kompisar
  • stöd i föräldraskapet är en viktig samhällsinsats.

Alla fyra kommunerna kommer framöver att använda resultatet i studien för att fortsätta arbeta med åtgärder som stärker och främjar den psykiska hälsan bland ungdomar i respektive kommun.

Om forskningsstudien

Håkan Leifman, forskare vid Karolinska Institutet, har tillsammans med Anna Wärngård på IPSOS genomfört den fördjupade studien för att kartlägga den psykiska hälsan bland 15-åringar i de fyra kommunerna. Studien baseras på svar i Stockholmsenkäten samt djupintervjuer med ungdomar.

Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten Pdf, 11.7 MB..