Vaxholm 2040 – förslag till ny översiktsplan

Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040. Under våren 2021 hölls samråd om förslaget.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Planen brukar bestå av text, bilder och kartor. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning. Arbetet med den nya översiktsplanen Vaxholm 2040 omfattar hela kommunen.

Om du vill ta del av kommunens gällande översiktsplan se sidan översiktsplan Länk till annan webbplats..

Vad händer nu?

Under hösten kommer förvaltningen redovisa en översiktlig sammanfattning av vad som kommit in under samrådet och förslag till hur kulturmiljövärden kan hanteras i kulturmiljöprogram respektive översiktsplan.

Nästa formella steg i planprocessen efter samrådet är vad som kallas utställning. Det sker när kommunen har bearbetat de yttranden som kommit in under samrådet och tagit fram ett reviderat planförslag. Förslaget presenteras då tillsammans med vad som kallas för samrådsredogörelse där alla yttranden sammanställs och bemöts av kommunen.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta planenheten på Vaxholms stad via e-post plan@vaxholm.se