Vaxholm 2040 – arbete med ny översiktsplan

Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040. Under våren 2021 hölls samråd om förslaget. I juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att pausa arbetet med planen för att ett kulturmiljöprogram skulle tas fram.

Vad har hänt sedan samrådet?

Kommunfullmäktige har beviljat en motion om att ett nytt kulturmiljöprogram ska tas fram och vara vägledande för den nya översiktsplanen (KF 2021 §35 Länk till annan webbplats.). I och med det här, och att samma beslut höjde ambitionsnivån för kulturmiljöprogrammet betydligt, kommer tidplanen för översiktsplanearbetet att påverkas. I juni 2021 beslutade kommunstyrelsen följande (KS 2021 § 97 Länk till annan webbplats.).

  1. Arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan, Vaxholm 2040, pausas tillsvidare från och med 10 september 2021.
  2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att sammanfatta de stora dragen av vad som framgått av samrådet samt viktiga frågeställningar som återstår i arbetet och återrapportera detta till kommunstyrelsen i hösten 2021.
  3. Ekonomiska medel om 80 000 kr omfördelas från översiktsplanearbetet till kulturmiljöprogrammet.
  4. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp ärendet i kommunstyrelsen i början av nästa mandatperiod med en bedömning av huruvida en ny översiktsplan bedöms vara möjlig att anta inom 24 månader från ordinarie val eller om en planeringsstrategi behöver påbörjas.

Under hösten har kommunstyrelsen fått information om översiktsplanearbetet för att förbereda inför att ärendet pausas. I september presenterade förvaltningen resultatet av en konsultutredning av klimatrelaterade risker (KS 2021 § 130 Länk till annan webbplats.) och i oktober redovisades en översiktlig sammanfattning av vad som kommit in under samrådet (KS 2021 § 154 Länk till annan webbplats.).

Vad händer nu?

Under 2022 kommer förvaltningen att återkomma med förslag till hur kulturmiljövärden kan hanteras i kulturmiljöprogram respektive översiktsplan. Det är också meningen att ett kommunövergripande kulturmiljöunderlag ska beställas.

Troligtvis kommer kommunen under början av nästa mandatperiod att ta fram en planeringsstrategi i enlighet med de ändringar av 3 kapitlet plan- och bygglagen som trädde i kraft 1 april 2020.

Nästa formella steg i planprocessen efter samrådet är vad som kallas utställning. Det sker när kommunen har bearbetat de yttranden som kommit in under samrådet och tagit fram ett reviderat planförslag. Förslaget presenteras då tillsammans med vad som kallas för samrådsredogörelse där alla yttranden sammanställs och bemöts av kommunen.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Planen brukar bestå av text, bilder och kartor. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning. Arbetet med den nya översiktsplanen Vaxholm 2040 omfattar hela kommunen.

Om du vill ta del av kommunens gällande översiktsplan se sidan översiktsplan Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta planenheten på Vaxholms stad via e-post: plan@vaxholm.se.