Planarbete

En fungerande planering är grunden för ett fungerande samhälle och en hållbar utveckling.

Den kommunala planeringen sker genom översiktlig planering och genom detaljplanering. I översiktsplaneringen behandlas grunddragen i hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

I detaljplaneringen regleras bebyggelsemiljöns utformning och hur mark och vatten får användas. Detaljplanerna är juridiskt bindande och ger en fastighetsägare rättigheter, medan översiktsplanen inte är juridiskt bindande utan anger kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna på telefon eller via e-post.

Telefon: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se