Artikeln publicerades 11 december 2019

Årets sista sammanträde i kommunfullmäktige

Mittsamverkans budget antagen, om- och nyvalda ledamöter i nämnder och presidier, detaljplan för Resarö mitt antagen och detaljplan för Kulan med möjlighet till 50 hyreslägenheter antagen, det var några av de 25 beslutspunkterna under måndagens sammanträde i Kronängsskolans aula.

Under årets sista sammanträde i kommunfullmäktige klubbades mittsamverkans budget som kommunens budget för 2020.

Den innehåller bland annat fokus på kultur, medborgardialog och ungdomsinflytande, satsningar på barnen, lokalt klimatarbete och en ny näringslivsstrategi. Höjd för ökat behov av försörjningsstöd har adderats in samt möjliggörande av utbyggnad av infartsparkering.

Kommunstyrelsens presidium och ledamöter till kommunens nämnder valdes. Kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand valdes om på ett år, likväl som sittande ordförandena i nämnderna som också omvaldes på ytterligare ett år. Också ledamöter och ersättare om- och nyvaldes.

Kommunfullmäktige beslutade även om ett förslag till exploateringsavtal avseende exploatering inom detaljplan Kulan 6. Fastigheten Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB. Beslutet innebär att det nu kan byggas ett nytt flerbostadshus på Vaxöns västra del mellan Eriksövägen och väg 274. Det innebär ett tillskott med cirka 50 hyresrätter.

Klart med Dp 382 Ytterby 4:686 (Resarö mitt och Överbyvägen)

Efter femton års planering, samråd, diskussioner, remisser och omarbetningar antogs detaljplanen för att bygga om Ytterby 4:686 (Resarö mitt och Överbyvägen). Planen innehåller bland annat nya bostäder, en cirkulationsplats, förskola och möjlighet att bygga om en lanthandel. Beslutet medger också möjligheter till en ny gång- och cykelväg. Avsikten med planen är att skapa säkrare skolvägar, tryggare skolmiljö, bättre trafiklösningar och bättre tillgänglighet för samtliga åldersgrupper i och runt området Resarö mitt.

Kommunfullmäktige tog också beslut om bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer, som under 2020 ska kunna förlängas till skolterminens slut i de fall barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin.

Nästa års sammanträden

Under mötet beslutades om kommunfullmäktiges sammanträdestider för nästa år; 6 februari, 2 april, 7 maj, 4 juni, 10 september, 29 oktober och 26 november. Sammanträdena startar 18.00.

Mötesprotokollet är under bearbetning och finns att läsa här på vaxholm.se från och med fredag 13 december.

Mer information kring flera av de frågor som beslutades i kommunfullmäktige presenteras under de kommande dagarna här på vaxholm.se bland nyheterna.

Här hittar du webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde Länk till annan webbplats.