Artikeln publicerades 28 april 2020

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Biologisk mångfald omfattar den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden.

Det innefattar den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika ekosystem och landskap.

Det finns många internationella överenskommelser som reglerar hur vi ska behandla miljön och utnyttja våra naturresurser. Konventionen om biologisk mångfald (CBD) är ett avtal som Sverige skrev under 1992, där vi förbinder oss att vårda biologisk mångfald och nyttja den på ett uthålligt sätt.

Den biologiska mångfalden är idag starkt hotad, vilket uppmärksammades redan 2002 då FN utsåg 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Globala målet ”Ekosystem och biologisk mångfald” betonar att biologisk mångfald har en avgörande grund för jordens livsuppehållande system samt att vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund.

I Sverige finns det ungefär 60 000 olika arter av flercelliga djur och växter.