Artikeln publicerades 27 maj 2016

Bogesundslandets naturreservat är invigt!

Chris Heister, landshövding i Stockholms län och Johan Zetterberg, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk, höll tal när naturreservatet invigdes den 26 maj.

2016-05-27:


Bogesundslandets naturreservat bildades 2013. Beslutet överklagades dock till Regeringen och reservatet vann laga kraft först 2015. Reservatet ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk. Gränser och skötselföreskrifter har fastställts av Länsstyrelsen som även är tillsynsmyndighet.

Syftet med reservatet ska vara att bevara och vårda ett område av stor betydelse för friluftslivet och naturvården. Området har också ett stort värde för kulturmiljövården. Särskilda naturvärden är knutna till de gamla grova ekar som växer i området samt till våtmarkerna runt Dammstakärret, som tillsammans med kärret, utgör ett Natura 2000-område.