Artikeln publicerades 9 april 2021

Detaljplanen för Resarö mitt har vunnit laga kraft

Domen från Mark- och miljödomstolen gällande detaljplan 382 för Resarö mitt har inte överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Därmed vann detaljplanen laga kraft tisdag 6 april 2021.

Planen möjliggör bland annat ny bostadsbebyggelse, en utbyggnad av Resarö skola, förbättrad trafiksituation, en ny busshållplats och en gång- och cykelväg längs Överbyvägen.

Uppdraget att utarbeta förslag till detaljplan för Resarö mitt gavs i december 2004 och efter många års planer, diskussioner och återremitteringar har den nu vunnit laga kraft.

Läs mer om innebörden och arbetet framåt i en längre nyhet på Vaxholms stads webbplats inom kort.

Fakta: Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen ska se ut och ordnas. En detaljplan öppnar möjligheter för en rad olika saker, men den styr inte i detalj hur allt ska utföras. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.