Artikeln publicerades 4 juni 2020

Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3 ställs ut på ny granskning

Den 27 maj tog kommunstyrelsens planeringsutskott beslut om att genomföra ny granskning av detaljplaneförslaget för Rindö hamn etapp 3, Dp 408.

Detaljplaneförslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter från allmänheten och remissinstanser. Förslaget ställs ut på en andra granskning under perioden 4 juni 2019 – 29 juni 2020. Samtliga handlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats samt under ordinarie öppettider i kommunhuset på Eriksövägen 27 samt på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B.

Lämna synpunkter

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 29 juni 2020. Underteckna skrivelsen och uppge namn och postadress. Namnteckning bör förses med namnförtydligande.

Postadress:

Vaxholms stad

Stadsbyggnadsförvaltningen

185 83 Vaxholm

Eller skicka e‐post: plan@vaxholm.se

Här hittar du alla handlingar, kontaktuppgifter samt mer information om hur du lämnar synpunkter