Artikeln publicerades 16 april 2024

Detta gäller för eldning av trädgårdsavfall

Många har hört av sig med frågor om vad som gäller för att få elda trädgårdsavfall. I Vaxholms stad behövs det inte någon dispens för att få elda trädgårdsavfall.

Efter information från Naturvårdsverket om nya eldningsregler har flera invånare i Vaxholm hört av sig till kommunen med frågor om det krävs dispens från EU:s avfallsdirektiv för att få elda trädgårdsavfall.

Bestämmelser om eldning finns också i Vaxholms stads lokala föreskrifter. Vaxholms stad gör bedömningen att det inte behövs någon dispens för att få elda trädgårdsavfall under april i år utan att nuvarande regler gäller.

De nuvarande reglerna i Vaxholm innebär att inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser får eldning av trädgårdsavfall bara ske under perioden 1 oktober till 1 maj. För majbrasor gäller samma regler som tidigare år.

Eldningsförbud råder under perioden 2 maj till 30 september.

Andra regler på öar

Inom områden med detaljplan på öar utan väg- eller färjeförbindelse får eldning av kvistar och annat trädgårdsavfall ske året runt om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I områden utanför detaljplan gäller att eldning får ske året runt.

Endast vedartat torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas, om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Vaxholms stad kommer att se över vad de nya reglerna avseende eldning innebär och om ändringar behöver göras i de lokala föreskrifterna. Läs mer om de lokala föreskrifterna här: Elda utomhus - Vaxholms stad.

Alternativ till att elda

Roslagsvatten erbjuder ett abonnemang för hämtning av ditt trädgårdsavfall: Roslagsvatten, Extra avfallstjänster Länk till annan webbplats.