Artikeln publicerades 20 juli 2017

Extra samråd för Norrberget

I september 2017 planerar stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra ett extra samråd för detaljplanen för Norrberget.

Det första detaljplaneförslaget visades upp för allmänheten under ett samråd hösten 2016. Såväl medborgare som länsstyrelsen föreslog då att ett ytterligare samråd skulle genomföras efter att ett mer konkret bebyggelseförslag tagits fram. Detta för att djupare studera platsens förutsättningar och den planerade bebyggelsen.

I mars utsågs Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare i den markanvisningstävling som genomförts för Norrberget. Det vinnande tävlingsförslaget ”I Hamn”, som togs fram tillsammans med arkitektkontoren Södergruppen arkitekter och ETTELVA Arkitekter, kommer nu att ligga till grund för det nya detaljplaneförslag som avses visas upp under det extra samrådet. Det nya detaljplaneförslaget har även justerats utifrån synpunkter som inkom under det första samrådet, genomförda utredningar samt platsen förutsättningar.

Samrådet förväntas starta den 4 september och pågå under tre veckor. I samband med samrådet kommer Vaxholms stad att skicka ut samrådshandlingar till sakägare samt publicera handlingarna här på Vaxholms stads webbplats. Då kommer det även finnas information om tid och plats för det samrådsmöte som planeras under samrådstiden.

För frågor om detaljplanen, vänligen kontakta:

Planarkitekt, Farnaz Wigh, farnaz.wigh@vaxholm.se eller 08-541 709 24.

För allmänna frågor om projektet, vänligen kontakta:

Projektledare, Göran Persson, goran.persson@vaxholm.se eller 08-522 427 85.