Artikeln publicerades 27 januari 2022

Film: så blir Vaxholm en mer jämställd kommun

Vaxholm är en av fem kommuner som från och med november 2020 deltar i ett arbete för att bli en jämställd kommun och att erbjuda kvinnor och män, flickor och pojkar jämställd service. Arbetet ska bidra till att nå jämställdhetsmålen och de globala hållbarhetsmålen till 2030.

För att utveckla sitt jämställdhetsarbete deltar Vaxholms stad vara i ett projekt som drivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och kallas Modellkommuner för jämställdhetsintegrering. Utvecklingen sker genom att kommuner systematiskt jämför sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Syftet är att kommuner ska erbjuda kvinnor och män en jämställd service och en jämn fördelning av resurser.

Projektet som påbörjades i november 2020 pågår fram till sommaren 2022 och är ett led i att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla Vaxholms stads verksamheter är ni igång med arbetet och jämställdhetsperspektivet finns nu bland annat integrerat i kommunens styrning och ledning.

Film om jämställdhetsarbetet

Här berättar kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) och kommunchefen Marie Wiklund mer om projektet:

Stora utmaningar framöver

De kommande åren innebär stora utmaningar för välfärden. Fler människor kommer att behöva välfärdstjänster, samtidigt som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar. Kommuner och regioner behöver hitta effektivare sätt att planera och styra verksamheter för att kunna erbjuda bibehållen kvalitet i verksamheten och likvärdig service och resursfördelning till olika grupper kvinnor och män, flickor och pojkar.

Vad tycker du?

Har du tankar eller förslag på hur Vaxholms stad kan arbeta mer jämställt?

Skicka ditt förslag till hållbarhetsenheten, e-post hallbarhet@vaxholm.se.