Artikeln publicerades 20 december 2017

Fina resultat för hemtjänsten i årets brukarundersökning

Vaxholmsborna blir allt nöjdare med stadens hemtjänst. Jämfört med förra året har den sammantagna nöjdheten ökat från 89 till 94 procent.

Likt de flesta av landets kommuner och landsting gör Vaxholms stad årliga brukarundersökningar. Under hösten har alla som har hemtjänst i Vaxholm fått svara på frågor som rör kvaliteten i verksamheten. Frågorna rör allt från bemötande av personalen till hälsotillstånd och tillgång till olika hjälpmedel i vardagen.

Svaren i årets enkät visar att 99 procent är nöjda med bemötandet från personalen och 91 procent upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten. De senaste åren har det också skett en förbättring när det gäller om personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete och om de brukar komma på avtalad tid, i dessa frågor ligger nöjdheten på 91 respektive 93 procent. Sett till hela landet ligger Vaxholms hemtjänst bra till med en sammantagen nöjdhet på 94 procent, vilket är högre än genomsnittet för samtliga kommuner i riket.

Marie Sagrelius, enhetschef för hemtjänsten i Vaxholms stad, tror att resultatet bland annat beror på ett nytt arbetssätt.

–Numera arbetar vi med teambaserad bemanning, vilket har bidragit till att vi har kunnat halvera antalet personer från hemtjänsten som en brukare möter. Det bidrar till en högre personkännedom och förhoppningsvis en ökad upplevd trygghet som följd, säger Marie Sagrelius.

Svarsfrekvensen i årets enkät var 73 procent. Svaren är anonyma och sammanställs i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). I databasen kan alla som är intresserade följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år och se hur verksamheterna ligger till jämfört med övriga landet.

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Sagrelius, enhetschef hemtjänsten i Vaxholms stad
E-post: marie.sagrelius@vaxholm.se
Telefon: 08-541 709 76