Artikeln publicerades 12 juli 2022

Information från extra sammanträde i kommunstyrelsen

Här följer en kort sammanfattning av kommunstyrelsens extra sammanträde 21 juni 2022. Mötet avhandlade två paragrafer, dels stadsbyggnadsförvaltningens handlingsplan för att minska väntetiderna för bygglovsärenden och dels godkännande av upphandlingsunderlag för kajrenoveringen.

§ 115 Justering och fastställande av föredragningslista

Malin Forsbrand (C) och Lars Lindgren (M) utsågs till justerare av protokollet. Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 116 Stadsbyggnadsnämndens arbete med handlingsplan och arbete framåt

Bygglovsenheten som arbetar på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden har under en längre tid haft svårt att hinna med det inkommande flödet av lov- och tillsynsärenden.

Situationen innebär att lovtiderna är långa och att det därmed sker en reduktion av lovavgifter. Det i sin tur påverkar kommunens ekonomi. Arbete med att hitta åtgärder och långsiktigta lösningar har inletts under våren 2022.

Mittstyret har nu initierat ytterligare en dimension i detta arbete med en önskan om att undersöka om Vaxholms stad kan ta hjälp i sitt lov- och tillsynsarbete via annan kommun genom att samarbeta och utreda möjligheten att bilda gemensam nämnd. Initiala kontakter har tagits med Norrtälje kommun.

Kommunstyrelsens beslut:

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter till samverkan inom bygglov och tillsyn med annan kommun.

2. Förvaltningen återkommer efter sommaren med förslag på handlingsplan.

3. Informationen noteras till protokollet.

 

§ 117 Godkännande av upphandlingsunderlagen för annonsering av prekvalificering av etapp 2 och 3 kajrenoveringen

Detta beslut avser etapp 2 och 3, Österhamnen och Söderhamnen. Planerat genomförande av upphandlingen är hösten 2023–våren 2025. Detta ärende handlar omprekvalificering, där ett positivt beslut i kommunstyrelsen gör att annonsering startas.

Kommunstyrelsens beslut:

1. Upphandlingsdokument för prekvalificering för upphandling av bärande konstruktion i Österhamnen och Söderhamnen godkänns.

2. Förvaltningen kan efter behov göra redaktionella justeringar av underlagen.

Här kan du läsa om ärendet i protokollet. Pdf, 1.2 MB.