Artikeln publicerades 8 januari 2021

Information från KF decembermöte

Här följer en kort sammanfattning av ärendena i 2020 års sista möte i kommunfullmäktige (KF) 14 december. Kompletta ärendehandlingar och utförligare beskrivningar hittar du i kallelsen och i protokollet.

Nästa möte i KF sker enligt planerna måndag 15 februari, 2021.

Mer information

Redan i kallelsen till KF och KS kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut KF tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

KF-mötena sänds live och du kan även titta på dem här Länk till annan webbplats. i efterhand.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

§ 78 Mål och budget samt taxor och avgifter 2021–2023

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige på sammanträdet den 16 november och togs nu upp på nytt.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bifalla budgeten med några tillägg, se protokollet.

§ 79 Förslag till nytt stadsbibliotek

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige på sammanträdet den 16 november och togs nu upp på nytt.

Bakgrund: Vaxholms stadsbibliotek har sedan 1972 sin verksamhet på Hamngatan 19 i en lokal på 440 kvadrat. Biblioteket har behov av större och mer tillgängliga lokaler. Turistbyrån, som drivs av Vaxholms stad, har sitt huvudkontor i rådhuset.

Swedbanks kontor vid Söderhamnsplan är nu ledigt och i den intilliggande lokalen kommer Postnord krympa sin verksamhetsyta. Sammantaget frigörs en yta om 600 kvadrat i gatuplan, vilken bostadsrättsföreningen efter förhandling har erbjudit Vaxholms stad att hyra.

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet 29 oktober att ge nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att ta fram ett underlag för att upphandla en ombyggnation av lokalen i syfte att inrymma både bibliotek och turistbyrå.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet i enlighet med bilaga 4 och 5 i protokollet, innan beslut kan tas i KF. I bilagorna ges stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda alternativet att inrymma biblioteket i Rådhuset, samt att utreda effekterna av att säga upp de nuvarande lokalerna.

§ 80 Rindö skoltomt AB bolagsordning och ägardirektiv

När Vaxholms stad köper bolaget Tornstaden Rindö gamla skola AB behöver kommunen fastställa en bolagsordning och ett ägardirektiv för bolaget.

Beslut: Bolagsordningen fastställdes och det nya namnet på bolaget blir Rindö skoltomt AB.

§ 81 Vaxholms stads finansiella verksamhet

Informationsärende om Vaxholms finansiella läge.

Enligt gällande finanspolicy ska kommunstyrelsen två gånger om året lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.

§ 82 Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Vaxholms stad är medlem i den ekonomiska föreningen Kommuninvest.

Beslut: Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta och vidta de åtgärder som behövs för att inbetalning av kapitalinsats i föreningen under året 2021–2024, upp till max 1300 kronor per invånare.

§ 83 Utvärdering av KS 2019/221.759 förlängning av bostadskontrakt för nyanlända barnfamiljer med barn i skolåldern

Informationsärende: Under vissa förutsättningar kan vissa nyanlända undantas från kravet att lämna kommunens boenden för nyanlända.

Barnfamiljer har undantagits från kravet att lämna kommunens boende om det hade inneburit att barn hade tvingats avbryta sin skolgång, byta skola mitt under treminen eller fått avsevärt längre resväg och restid till skolan. Under året har sex familjer omfattats av beslutet.

§ 84 Förslag inriktningsbeslut nyanlända

Vaxholms stad har, i likhet med många andra kommunder en pågående utmaning i mottagandet av nyanlända och hanteringen avseende boenden under och efter etableringstiden samt kostnader för ekonomiskt bistånd för den här gruppen. Staden har ansvar för boende, och till viss del försörjning, de första två åren de vistas i kommunen. Efter det åligger det varje vuxen individ att ta ansvar för sin försörjning och boendesituation.

Förvaltningen arbetar intensivt, med olika medel, för att skapa förutsättningar för stadens nyanlända att bli självförsörjande/sysselsatta och även att hitta långsiktiga arbets- och boendelösningar.

Beslut: Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut. Undantag gäller för familjer med ett eller flera barn under 18 år under förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för nyanlända.

§ 85 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd.

Beslut: Partistöd för perioden 1 januari–31 december 2021 ska utbetalas till partierna representerade i kommunfullmäktige.

§ 86 Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnder samt för presidiet i kommunstyrelsen

Beslut: Mandattider för ledamöter , ersättare och presidier i nämnderna (Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, Stadsbyggnadsnämnd, Nämnd för teknik, fritid och kultur) samt presidiet i kommunstyrelsen ska vara 2021-01-01–2021-12-31 (1 år).

§ 87–92 Val av presidium till Kommunstyrelsen samt presidier och ledamöter till nämnderna

Till ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd väljs Malin Forsbrand (C), 1:e vice ordförande Anders Garstål (S), 2:e vice ordförande Lars Lindgren (M).

Till Barn- och utbildningsnämnden valdes 11 ledamöter och 11 ersättare. Till ordförande valdes Michael Barumgarten (L), 1:e vice ordförande Peter Lindqvist (-), 2:e vice ordförande Anna Hansson (M).

Till Socialnämnden valdes 11 ledamöter och 11 ersättare. Till ordförande valdes Lena Hallberg (C), 1:e vice ordförande Annicka Hörnsten Blommé (M), 2:e vice ordförande Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP).

Till Stadsbyggnadsnämnden valdes 11 ledamöter och 11 ersättare. Till ordförande valdes Jan Reuterdahl (L), 1:e vice ordförande Björn Greitz (-), 2:e vice ordförande Lars Sjöblom (M).

Till nämnden för teknik, fritid och kultur valdes 11 ledamöter och 11 ersättare. Till ordförande valdes Bengt Sandell (S), 1:e vice ordförande Curt Åke Stefan (V), 2:e vice ordförande Mats Olofsson (M).

§ 94–102 Bordlagda ärenden

Dessa ärenden (svar på rapporter och motioner, inkomna interpellationer med mera) bordlades under mötet.