Artikeln publicerades 7 april 2021

Information från KFs möte 22/3

Här följer en sammanfattning av ärendena från kommunfullmäktiges möte 22 mars. Kompletta ärendehandlingar och utförligare beskrivningar hittar du i kallelsen och i protokollet.

Nästa möte i KF sker enligt planerna måndag 19 april.

Mer information

Redan i kallelsen till KF och KS kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut KF tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

KF-mötena sänds live och du kan även titta på dem här Länk till annan webbplats. i efterhand.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via e-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

§ 2 Tillfällig reducering av taxa för upplåtelse av allmän platsmark vid särskilda händelser

Kommunstyrelsen presenterar två förslag för att underlätta för det lokala näringlivet. Kommunfullmäktige bifaller.

1. Ingen avgift ska utgå för upplåtelse av allmän platsmark avseende uteserveringar från och med 2021-01-01 till och med 2021-04-30.

2. Nämnden för teknik, fritid och kultur får tillfälligt reducera gällande taxa för upplåtelse av allmän platsmark vid extraordinära händelser, såsom pandemier, från och med besluteta ikraftträdande till och med 2021-12-31.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund: Under våren införde Vaxholms stad en rad åtgärder för att underlätta för Vaxholms näringsliv. Inför våren 2021 har åtgärderna utvärderats och uppdaterats. Två av förslagen som uppdaterats inför 2021 krävde beslut i fullmäktige.

§ 3 Svar på återremiss gällande förslag till nytt stadsbibliotek

Förslaget om nytt stadsbibliotek på söderhamnsplan återremitterades efter omröstning.

Frågan om ett framtida stadsbibliotek ska nu utredas av oberoende part för att tydligt kunna jämföra förslaget på Söderhamnsplan med ett förslag i rådhusets lokaler. När utredningen är klar ska ärendet åter beredas via kommunstyrelsen innan det tas upp för beslut i kommunfullmäktige igen.

§ 4 Information om framtida reningsverk – ÖVAR

Vaxholms framtida avloppsrening ska ske i samarbete med Österåkers kommun. Samarbetet förutsätter ett nytt reningsverk i Margretelund i Österåker och att kommunerna kommer överens om grunderna för ett sådant samarbete.

Kommunfullmäktige har tillsatt en förhandlingsgrupp som under hösten 2020 har företrätt kommunen i ett antal tjänstepersonmöten för att ta fram förslag till avtalsmodell tillsammans med Roslagsvatte och Österåkers kommun.

Förvaltningen och kommunens förhandlingsgrupp planerar att återkomma till kommunfullmäktige med ett avtalsförslag i april.

§ 5 Reviderad näringslivsstrategi 2021–2025

Efter att näringslivsstrategin tidigare återremitterats har nu en reviderad version av arbetats fram tillsammans med Företagarna Vaxholm som står med som medverkande i strategin.

§ 6 Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2021–2025

Omsorgsplanen för äldre och funktionshindrade ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldre- och funktionshinderomsorgen i kommunen.

Beslut: Omsorgsplanen för äldre- och funktionshindrade 2021–2025 godkändes.

§ 7 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium gjort en översyn av formerna för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en möjlighet för enskilda invånare att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund ska arbetas in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta i syfte att skapa en tydlighet för såväl allmänhet som förtroendevalda kring hur allmänhetens frågestund ska genomföras.

Beslut: Ärendet återremitteras eftersom Waxholmspartiet anser att pertiet inte fått möjlighet att granska förslaget och komma med synpunkter (se bilaga 6 i protokollet).

§ 8 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14 Svar på revisionsrapport gällande kundfakturering hyror och arrenden

De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har uppdragit till PwC att granska stadens interna kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden för teknik, fritid och kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen. Nämnden anser revisorernas kritik vara befogad och kommer att vidta åtgärder för att säkerställa tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen.

Beslut: Informationen noterades till protokollet

§ 9 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14 Svar på motion från Rickard Gille (-) med flera om riktlinjer för arvodering

Motionärerna yrkar att arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram "Riktlinjer för arvodering" att föreläggas KF för beslut före 2020 års utgång.

Gällande innehållet i de exempel som motionärerna presenterar så har förvaltningen inga synpunkter. Finns det ett behov och en politisk vilja till att tydliggöra vilka principer som gäller vid arvodering så ser förvaltningen ingen nackdel med detta.

Beslut: Motionen anses besvarad och överlämnas till arvodeskommittén som underlag i deras översyn av arvodesreglementet inför en ny mandatperiod.

§ 10 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14 Svar på motion av (WP) om namnändring för Vaxholms stad

Carl-Magnus Broström (WP) yrkar att Vaxholms stad inleder en process i syfte att byta namn till Waxholms stad.

Huvudregeln är att svenska ortsnamn ska följa vedertagna regler för språkriktighet. W ska i svenska språket endast användas i personnamn vilket innebär att en stavning av Vaxholm med W skulle gå emot de vedertagna reglerna. för att få igenom ett beslut till en stavning med W skulle det krävas att man kan visa på att så kallade "hävdvunna" stavningsformer talar för detta. Med hänvisning bland annat till detta så bedömer förvaltningen, oavsett politiskt ställningstagande, det som osannolikt att få igenom ett beslut om namnändring från Vaxholms stad till Waxholms stad och anser därav att motionen ska avslås.

Beslut: Motionen avslås.

§ 11 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14 Information covid-19 komplettering till fullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15 behandlades ett ärende angående information om covid-19. Kommunfullmäktige beslutade då att notera att informationen borde kompletteras med information om antalet avlidna i covid-19 i Vaxholms stads äldreboende.

Förvaltningens bedömning är att ärendet inte ska kompletteras med uppgifter om antalet avlidna på Vaxholms stads särskilda boende då de omfattas av sekretess.

För Vaxholms stads del har frågan också prövats i domstol (Kammarrätten i Stockholm) efter överklagan från en enskild person. I Kammarrättens avgörande framgår att domstolen instämmer i Vaxholms stads bedömning av ärendet.

Beslut: Informationen noteras till protokollet.

§ 12 och 13 Bordlagt 2020-11-16 samt 2020-12-14 Inkomna interpellationer

Tre inkomna interpellationer anmäldes:

Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter, 2020-11-02, interpellation om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad, 2020-11-02 och interpellation om upphandling färjor, 2020-11-30.

Beslut: Interpellationerna godkändes och överlämnades till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.

§ 14 Bordlagt 2020-12-14 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020

Det ekonomiska utfallet till och med oktober 2020 visar ett resultat på 30,5 miljoner kronor vilket överstiger budgeten med 17,7 miljoner kronog. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 11,5 miljoner kronor och ett resultat på 3,8 procent av skatteintäkter och generella skattebridrag.

Beslut: Informationen noterades till protokollet.

§ 15 Bordlagt 2020-12-14 Svar på revisionsrapport myndighetsutövning

Socialförvaltningens enhet för barn och unga genomgick i september en förstudie beställd av stadens revisorer, utförd av PwC, med ambitionen att utröna om det fanns underlag för att genomföra en genomgripande revision avseende myndighetsutövning på enheten för barn och unga. Förvaltningen kan konstatera att förstudien entydigt kom fram till att hanteringen är oklanderlig inom den stiderade verksamheten.

Beslut: Informationen noteras till protokollet

§ 16 Bordlagt 2020-12-14 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2020

Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser enligt SOL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service) för kvartal 3 2020, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Beslut: Informationen noterades till protokollet

§ 17 Svar på motion (Ingemar Wemmenhög (-) om rätt till företräde vid färjeläget i Vaxholm och Rindö smedja gällande kommunens fordon i hemtjänst

Motionären yrkar på att en förhandlingsdelegation utses, att hemtjänstens bilar i väntan på en lösning ges status som utryckningsfordon, att totalbilden av de problem som uppstår vid en fortsatt tillväxt av bilar analyseras och att förhandlingar med Trafikverket snarast påbörjar för att lösa problemet.

Socialförvaltningen har sedan två år tillbaka avtal med Färjerederiet (Trafikverket) att hemtjänstens fordon får åka före i kön. Trafikverket ska i samverkan med kommunen starta en åtgärdsvalsstudie under våren 2021 med syftet att utreda behov, brister och problem i transportsystemet på Rindö och delar av Vaxön. Kommunen kommer i det arbetet att lyfta behovet av långsiktiga åtgärder gällande förtur för kommunens fordon i hemtjänst.

Beslut: Motionen anses besvarad.

§ 18 Svar på motion från (MP med flera) Hållbart båtliv för båtägare

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Waxholmspartiet med flera har lämnat in en motion om hållbart båtliv för båtägare. Vaxholms stad och SRMH stöttar initiativet och anser att efterfrågad information redan finns att tillgå.

Beslut: Motionen är besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.

§ 19 Val och entlediganden

Sju ledamöter och ersättare entledigades. Nio ledamöter och ersättade valdes genom fyllnadsval. Fem revisorer valdes också.

§ 20 Inkomna motioner

Motion av Sara Strandberg (V) gällande flexibla parkeringstal.

Beslut: Motionen godkändes och överlämnades till kommunstyrelsen för behandling.