Artikeln publicerades 4 november 2020

Information från kommunstyrelsens oktobermöte

Kallelsen till kommunstyrelsens (KS) sammanträde 29 oktober innehöll 33 ärenden. Ärendena kan vara antingen informations- eller beslutsärenden, och flera av beslutsärenden går vidare från KS för beslut i kommunfullmäktige (KF). Här följer en kort sammanfattning av några av ärendena i KS den 29 oktober. Kompletta ärendehandlingar och utförligare beskrivningar hittar du i kallelsen och i protokollet.

Redan i kallelsen till KS och KF kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut KS och KF tar. Protokollen kan du läsa i helhet här på stadens webbplats. Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats..

Årets återstående möten i KF sker enligt den ursprungliga planen 16 november och 14 december. För KS återstår endast ett möte i år, den 26 november.

När beslut tagits av KF kommer du kunna läsa mer om dem i kommande artiklar även på webbplatsen, stadens facebooksida och i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, som utkommer 18 december.

Några av de ärenden som togs upp i KS 29 oktober:

 

§ 129 Förslag till nytt stadsbibliotek

Bakgrund: Vaxholms stads bibliotek har sedan 1972 sin verksamhet på Hamngatan 19 i en lokal på 440 kvadrat. Biblioteket har behov av större och mer tillgängliga lokaler. Turistbyrån, som drivs av Vaxholms stad, har sitt huvudkontor i rådhuset.

Nu är Swedbanks kontor vid Söderhamnsplan ledigt och i den intilliggande lokalen kommer Postnord krympa sin verksamhetsyta.

Sammantaget frigörs en yta om 600 kvadrat i gatuplan, vilken bostadsrättsföreningen efter förhandling har erbjudit Vaxholms stad att hyra. Avtalsperioden föreslås bli 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet 29 oktober att ge nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att ta fram ett underlag för att upphandla en ombyggnation av lokalen i syfte att inrymma både bibliotek och turistbyrå.

Uppdraget om upphandling gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att ge Vaxholms stads fastighetsenhet i uppdrag att teckna ett lokalhyresavtal med bostadsrättsföreningen Repslagaren 16.

Läs mer

På sidan 16-17 i KS-protokollet Pdf, 6.1 MB. kan du läsa mer om ärendet. Alla bilagor i form av skiss på möjlig utformning av lokalen, avtalsförslag och ett tjänsteutlåtande med förslag till nytt bibliotek finner du i kallelsen till KS på sidan 110 - 121 Pdf, 44.7 MB..

§ 133 Riktlinjer för skogsförvaltning

Bakgrund: Vaxholms stad äger skogsmark och idag saknas en övergripande planering och förvaltning av stadens skogsinnehav.

Riktlinjerna ska skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar skogsförvaltning av de skogar staden äger. De ska även utgöra ett underlag vid upphandling av en skogsförvaltare.

Kommunstyrelsen fattade vid mötet beslut om att anta de föreslagna riktlinjerna för skogsförvaltning.

Läs mer

På sidan 22 i KS-protokollet Pdf, 6.1 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 167 - 234 i kallelsen till KS Pdf, 44.7 MB. kan du ta del av bilagor i form av riktlinjer om skogsförvaltning och skogsbruksplan.

§ 137 Engarns trafikplats

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna medfinansieringsavtalet för Engarns trafikplats. Syftet är att reglera Trafikverkets och Vaxholms stads finansiella ansvar för planläggning och produktion. Ombyggnaden innefattar en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 274 och väg 1003 samt åtgärder som förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten.

Läs mer

Du kan läsa mer om ärendet på sidan 26 i KS-protokollet. Pdf, 6.1 MB. Handlingar i form av bland annat medfinansieringsavtal kan du ta del av i kallelsen til KS på sidan 300 - 307 Pdf, 44.7 MB..

§ 145 Mål och budget, taxor och avgifter


Bakgrund: Vaxholms stads intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år. Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika taxor och avgifter och ett antal statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera den service och de tjänster kommunen erbjuder invånarna.

Mål och budget är ett av kommunens viktigaste styrdokument och innehåller verksamhetens mål och ekonomiska ramar. Den innehåller budget för både drift och investeringar.

I mål och budget fastställs skattesats, taxor och avgifter, kommunens övergripande målområden, strategiska mål för nämnderna samt hur kommunens resurser ska fördelas mellan nämnderna.

Kommunstyrelsen och varje nämnd har strategiska mål inom respektive målområde. Det är dessa som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera. Utifrån nuläget identifierar förvaltningarna utvecklingsområden och insatser för att nå målen.

I november varje år ska kommunfullmäktige fastslå mål och budget för de kommande tre åren. Innan ärendet kommer upp till KF för beslut har det passerat flera nämnder:

• KS tar beslut om ramärendet (innan sommaruppehållet). Ramärendet innehåller en beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, som till exempel befolkningsprognos.

• Under våren, inför ramärendet har KS genomfört en strategidag där förslag till kommunen målområden tagits fram.

• Samtliga nämnders skriver ett yttrande till mål och budget (i september).

• Inför nämndernas yttrande har respektive nämnd under hösten genomfört egna strategidagar. (I år, 2020, ställdes strategidagarna in på grund av coronapandemin.)

• Nämndernas yttrande tas upp i KS och tillsammans leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget (oktober).

• KF fastställer mål och budget (november).

Läs mer

Ta del av ärendet i KS-protokollet på sidan 37 - 39. Pdf, 6.1 MB.

I protokollet på sidorna 35 - 36 kan du även ta del av ärendena § 143 Skattesats och § 144 Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget.

Budgeten är mittstyrets förslag till budget. Övriga partier har möjlighet att presentera sina förslag till budget och de finns då att ta del av i handlingarna till KF i november.

KS förslag till budget samt bilagor i form av bland annat samtliga nämnders yttranden till mål och budget, revisorernas budgetskrivelse, interna och externa taxor och avgifter kand du läsa i kallesen till KS på sidan 889 - 1041 Pdf, 44.7 MB..

Beslut om budget tas i KF.

§ 126 Avtal Destination Vaxholm 2021 – 2023


Bakgrund: Inom Destination Vaxholm samverkar lokala näringslivet, föreningar, fastighetsägare och Vaxholms stad för att utveckla och marknadsföra Vaxholm som besöksmål i syfte att bland annat gynna lokala näringslivet.

KS beslutade att godkänna det nya avtalet för ny avtalsperiod med Destination Vaxholm.

Läs mer

I KS-protokollet på sidan 10 Pdf, 11.5 MB. kan du läsa mer om ärendet.

Samverkansavtalet och Destination Vaxholms årsberättelse finner du i kallelsen till KS på sidan 53 - 66 Pdf, 44.7 MB..

§ 128 Återkoppling av uppdraget att förhandla med markägaren samt att ta fram alternativ lösning för Rindö skola


Bakgrund: Kommunstyrelsen har tidigare givit exploateringsenheten i uppdrag att förhandla med Tornstaden AB och Vasallen AB på Rindö. Syftet är att finna en lösning för att, trots vikande elevunderlag, kunna erbjuda en skola på Rindö.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna köp av fastigheten Vaxholm Rindö 3:389, där Rindö skola idag står.

Om KF beslutar enligt KS förslag innebär det att kommunen avsäger sig rätt till option på fastigheten och att Vasallen inte längre är skyldig att uppföra de 50 hyresbostäder i Rindö hamn, som tidigare avtal angav. Vid ett köp av fastigheten har Vaxholms stad ändå möjlighet att bygga hyresrätter, då detaljplanen för området utöver skola även medger centrumverksamhet och bostäder.

Beslut tas i KF.

Läs mer

Läs mer om ärendet i KS-protokollet på sidan 14 - 15. Pdf, 6.1 MB. Bilagor såsom exploateringsenhetens förslag till alternativ lösning för Rindö skola och aktieöverlåtelseavtal kan du ta del av i kallelsen till KS på sidan 67 - 109 Pdf, 44.7 MB..

§ 138 Antagande 2 Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 mfl (Resarö mitt och Överbyvägen)

Bakgrund: Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr.

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter.

I planen möjliggörs även viss tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen.

Beslut om detaljplanen tas i KF.

§ 149 Information covid-19 – komplettering till kommunfullmäktige

Bakgrund: Socialnämnden, som är den nämnd som hanterar äldreomsorgen i Vaxholms stad, har kontinuerligt fått utförlig information om hur coronapandemin påverkat stadens verksamheter inom äldreomsorgen.

Vid ett informationsärende i KF i juni 2020, om stadens arbete under coronapandemin, beslutade KF att informationen skulle kompletteras med uppgift om hur många personer som har avlidit i covid-19 inom Vaxholms stads särskilda boenden.

Förvaltningen skrev därefter ett beslutsförslag till kommunstyrelsen att efterfrågade uppgifter om antal avlidna inom stadens särskilda boenden inte ska kompletteras, då förvaltningens bedömning är att det omfattas av sekretess.

Vaxholms stad är en relativt liten kommun och har endast ett särskilt boende för äldre. Genom jämförelser med till exempel folkbokföringsregistret och annan tillgänglig information skulle uppgiften kunna leda till att enskilda boende och därmed även närstående identifieras.

För Vaxholms stads del har sekretessbeläggandet av uppgifterna prövats i domstol efter överklagan från en enskild person. I Kammarrättens avgörande instämmer domstolen i Vaxholms stads bedömning. Det innebär att uppgiften om antalet avlidna i covid-19 på Vaxholms stads särskilda boenden omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1§ första stycket OSL.

Läs mer

På sidan 44 - 45 i KS-protokollet Pdf, 6.1 MB. kan du läsa mer om ärendet. Du kan även ta del av Kammarrättens dom som finns i kallesen till KS på sidan 1067 - 1073. Pdf, 44.7 MB.