Artikeln publicerades 10 februari 2022

Information från KS möte i februari

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstepersoner.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 2 Resultat i SCB medborgarundersökning 2021

Vaxholms stad deltar årligen i SCB medborgarundersökning. Hösten 2021 genomfördes den igen via en enkät som kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) gemensamt tagit fram. Undersökningen ger invånare möjlighet att tycka till och ger en bild av hur de ser på sin kommun.

Av 1000 slumpade personer i Vaxholm svarade 444 på enkäten, vilket ger en svarsprocent på 44 procent.

Från och med 2021 har SCB medborgarundersökning fått en ny form. det medför att resultat från 2021 inte kommer att vara helt jämförbara med tidigare års undersökningar.

Årets resultat visar att invånare tycker att Vaxholm är en bra plats att bo och leva på. De ger området trygghet höga betyg och kan även rekommendera andra att flytta till kommunen.

Mindre nöjda är invånare med insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter samt utbud av återvinningscentral.

Kommunstyrelsens beslut:

 • Information om resultat SCB:s medborgarundersökning 2021 noteras till protokollet.
 • Resultatet av undersökningen ska vara en del av strategidagar och strategiplaneringen i respektive nämnd.

Läs mer:

På sidan 5 - 6 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av bilagor bland annat i form av tjänsteutlåtande och fördjupande resultat i SCB medborgarundersökning 2021.

§ 3 Polisens trygghetsundersökning 2021

Polisens trygghetsundersökning genomfördes våren 2021 i region Stockholm, där även Gotland ingår.

Sammanfattningsvis återfinns flera positiva resultat i mätningen. När vaxholmsborna skattar sin upplevda trygghet skattar de den högre än invånare i övriga länet.

Andelen invånare i Vaxholm som är trygga i sitt bostadsområde under sena kvällar har ökat från 85 procent 2020 till 87 procent. Resultatet är betydligt högre än snittet i både Stockholmsregionen (68 procent) och södra Roslagen (75 procent).

Kvällstid är kvinnor mer otrygga (8,9 procent) än män (2,6 procent), vilket även är tydligt i andra kommuner. Det är även fler kvinnor (18,8 procent) än män (5,4 procent) som svarar att de undviker platser i närområdet under vissa tider på dygnet på grund av oro att utsättas för brott.

Andelen som upplever oro att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall har minskat. Minskat har även andelen Vaxholmsbor som upplever problem med mörka områden, dålig belysning, klotter och nedskräpning.

Undersökningen ligger, tillsammans med andra undersökningar och erfarenheter, till grund för kommunens brottsförebyggande arbete.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 7 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av bilagorna: rapport för Vaxholms stad och rapport för lokalpolisområde Södra Roslagen, 2021-12-21

§ 4 Remissvar på rekommendationen: Överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet

Målgruppen för överenskommelsen är barn 0 - 17 år och unga 18 - 20 år som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen (SOL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU). Ensamkommande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av SOL eller LVU ingår i överenskommelsen.

Överenskommelsen gäller för de verksamheter inom region Stockholm och kommunerna i Stockholms län som har ansvar för att tillhandhålla hälso- och sjukvård eller kommunala stödinsatser och samverka kring ett barn eller en ung person inför och under placering, och inför placeringens avslutande.

Överenskommelsen börjar gälla 2022-04-01.

Kommunstyrelsens beslut: Överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet antas.

Läs mer:

På sidan 8 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av kompletterande material, bland annat i form av protokollsutdrag från socialnämnden, internt missiv till socialnämnden, rekommendationen att anta överenskommelsen om tillgång till hälso-, -sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.

§ 5 Godkänna och teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 - återremitterat från kommunfullmäktige 2021-12-13

Stadsbyggnadsförvaltningen fick 2014 i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm exploatering AB. Två mindre delar av planområdet vid norra och södra delen av den nya anslutningsvägen ägs av Vaxholms stad.

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Bostadsbebyggelse ska möjliggöras inom området kring Grenadjärsvillan, liksom en ny in- och utfart till Rindö hamn.

Reglering av färgsättning, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen ska bidra till att den nya bebyggelsen harmoniserar med omkringliggande naturmark. Områdets småskalighet ska framhävas och bebyggelse anpassas så att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras.

Detaljplanen ska främja en hållbar dagvattenhantering och säkerställa bevarande av grönområde och en grön spridningskorridor.

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats.

Detaljplaneförslaget och förslag till exploateringsavtal återremitterades genom minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige vintern 2021.

Exploateringsavtalet följer detaljplanens bestämmelser och säkerställer detaljplanens genomförande. Utifrån att inga ändringar föreslås av detaljplanen föreligger ej heller skäl att ändra exploateringsavtalet.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm exploatering AB inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 — Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, godkänns samt avtal tecknas.

Läs mer:

På sidan 9 - 10 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf)  kan du ta del av mer information, bland annat i form av tjänsteutlåtande och beslut i KF 2021-12-13.

§ 6 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 detaljplan 408, antagande. Återremitterat från KF 2021-12-13

Inga ändringar i underlaget i enlighet med återremissyrkandet har gjorts. Grundkartan i plankartan har uppdaterats men i övrigt har inga förändringar skett i planhandlingarna.

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, DP 408, ingår i ramavtalet från 2009 för Rindö hamn. I ramavtalet ryms föreslagen exploatering avseende antal bostäder som begränsades i ramavtalet, en begränsning som ställdes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till Vaxholm ger påverkan på trafiksituationen på Vaxön.

Detaljplanen medger uppförande av 21 bostäder, bostad eller verksamhet i Grenadjärsvillan och innebär även att en ny in- och utfart till Rindö hamn kan skapas, vilket enligt bedömning kommer att bidra till att minska trafikbelastningen av tunga fordon längs med Rindövägen.

Trafikverket har inlett arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 274 från Värmdö till Vaxön. Målet är att identifiera brister och behov och pröva åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och tillgodoser framkomlighet för alla trafikslag.

Detaljplanen reglerar rivningsförbud och varsamhetskrav för de två solgrottor som enligt särskild bedömning haft det största värdet inom planområdet. Resterande solgrottor regleras inte men kommer efter genomförandet av detaljplanen att vara belägna inom allmän plats där kommunen har rådighet över hanteringen. Hur resterande solgrottor hanteras innan överlämnande sker regleras i exploateringsavtalet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, DP 408, antas.

Läs mer:

På sidan 11 - 12 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) finns en rad handlingar att ta del av, bland annat tjänsteutlåtande, beslut i KF 2021-12-13, detaljplan för Rindö hamn etapp 3, plankarta Rindö hamn etapp 3, planbeskrivning Rindö hamn etapp 3, och gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3.

§ 7 Vaxholms kajer: beslut om konstruktion för Västerhamnen

Kommunfullmäktige tog i december 2021 ett inriktningsbeslut om utformningen av Vaxholms kajer. Att riva stenmuren är ett avsteg från detta beslut.

Söderhamnen (vägen) har begränsad bärighet och nyttjandet begränsas till en lägre hastighet. Detta medför att projekt Vaxholms kajer behöver planeras om.

Stenmuren i Västerhamnen riskerar att rasa och försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte garanterar att muren klarar sig, medför att byggandet tar längre tid och blir dyrare.

Stenmuren är inte skyddad men har enligt antikvarisk utredning ett kulturvärde. De föreslagna L-stöden innebär ett avsteg från gestaltningsprogrammet, men går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om utformning tas i samband med de samlade bygghandlingarna.

Den del av stenmuren som står mot färjeläget berörs inte.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Stenmuren i Västerhamnen rivs och ersätts med L-stöd som ett avsteg från gestaltningsprogrammet.
 2. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om andra mindre avsteg från gestaltningsprogrammet.

Läs mer:

På sidan 13 - 14 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av tjänsteutlåtande och protokollsutdrag från planeringsutskottet.

§ 8 Grönplan för Vaxholms stad 2022 - 2040

Vaxholms stads grönplan syftar till att förstärka befintlig och framtida grön infrastruktur, öka naturlig motståndskraft hos grönområden, öka förståelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt främja friluftslivet och göra det tillgängligt. 

Arbetet med gröna värden ger Vaxholms stad bättre förutsättningar att bevara de faktorer som gör kommunen till en attraktiv boplats och möjliggör bättre folkhälsa.

Grönplanen ska underlätta planering, lovgivning, drift och förvaltning i förhållande till gröna värden på lång sikt genom att bland annat utgöra ett kunskapsunderlag.

Uppföljning ska ske under varje ny mandatperiod. De åtgärder som genomförs och är kopplade till grönplanen ska redovisas i Vaxholms stads hållbarhetsredovisning.

Kommunstyrelsens beslut: Grönplan 2022—2040 Vaxholms stad antas.

Läs mer:

På sidan 15 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av bilagor bland annat i form av grönplanen för Vaxholms stad 2022—2040 och en rapport från 2021 om ekologiska spridningssamband i Vaxholms stad med en analys av äldre tall- och ädellövskogsmiljöer.

§ 9 Yttrande: granskning Danderyds översiktsplan

Vaxholms stad har fått Danderyds kommuns reviderade förslag till översiktsplan på remiss under granskningsfasen. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala intressen.

Överlag ser Vaxholms stad positivt på planförslaget, men har fortsatt vissa synpunkter kring knutpunkten Danderyd, planens förhållningssätt till de gröna kilarna, liksom synpunkter på hanteringen av grundvatten.

Kommunen är positiv till de förändringar som gjorts för ekologiska spridningssamband och planeringen för grönområden, men har vissa synpunkter på hur detta kan förbättras.

Kommunen har även synpunkter på planens hantering av bostadsförsörjning i relation till de osäkerheter som fortfarande råder kring utvecklingen av transportinfrastrukturen.

Kommunstyrelsens beslut: Tjänsteutlåtandets bedömning godkänns som yttrande i granskningen för Danderyds översiktsplan.

Läs mer:

På sidan 16 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du utöver Vaxholms stads yttrande ta del av bilagor i form av bland annat granskningsförslag och hållbarhetsbedömning för Danderyds översiktsplan samt samrådsredogörelsen.

§ 10 Yttrande: samråd Vallentunas riktlinjer för bostadsförsörjning

Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning som skickats på samrådsremiss till bland andra Vaxholms stad.

Överlag bedömer förvaltningen att förslaget är tydligt och lättöverskådligt, och innehåller väl avvägda mål och riktlinjer. Däremot saknas tydliga prioriteringar vad gäller upplåtelseformer och bostadsstorlekar, något som är av intresse både för att dokumentet ska kunna ge god vägledning för efterföljande planering, liksom för att berörda kommuner ska få information om Vallentunas prioriteringar.

Kommunstyrelsens beslut: Tjänsteutlåtandet godkänns som yttrande i samrådet.

Läs mer:

På sidan 17 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du bland annat ta del av Vallentunas riktlinjer bostadsförsörjning 2022, remisshandling.

§ 11 Remissyttrande: förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022 - 2033

Region Stockholms länsplane- och samhällsplaneringsutskott har remitterat förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033. Tidigare under våren 2021 översände Vaxholm kända brister i kommunen, samtliga är dokumenterade i åtgärdsvalsstudien som genomfördes 2013.

Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga planeringen av transportinfrastruktur. Länsplanen omfattar tolv år och revideras vanligtvis vart fjärde år.

Planen ska innehålla beskrivningar för nyinvesteringar i den regionala transportinfrastrukturen — väg, cykelväg, spårväg, tunnelbana och pendeltåg. För Stockholms län ansvarar region Stockholm för att upprätta och fastställa länsplan, efter direktiv av regeringen.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande över förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022 - 2033 godkänns.

Läs mer:

På sidan 19 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av handlingar bland annat i form av yttrande över förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033, förslag till länsplan 2022-2033 samt missiv länsplan 2022-2033.

§ 12 Remissyttrande: förslag till nationell plan för regional transportinfrastruktur

På uppdrag av regeringen har Trafikverket remitterat förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022—2033.

Trafikverkets prioriteringar för förslaget bygger på de transportpolitiska målen, regeringens direktiv, regeringens proposition framtidens infrastruktur — hållbara investeringar i hela Sverige.

Förslag till nationell plan innehåller åtgärder för transportinfrastrukturen till en ram av 799 miljarder kronor för planperioden 2022—2033.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022—2033 godkänns.

Läs mer:

På sidan 19 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 samt Vaxholms stads yttrande.

§ 13 Informationsärende gällande Stockholm nordosts remissvar över Bromma flygplats, förslag till länsplan och förslag till nationell plan

Informationsärendet syftar till att informera om att Stockholm nordost har lämnat synpunkter över remisserna:

 • utredningen av Bromma flygplats — underlag för avveckling av drift och verksamhet
 • förslag till länsplan för transportinfrastruktur 2022—2033 i Stockholms län
 • förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022—2033.

Stockholm nordost är en frivillig sammanslutning av kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Kommunerna har en gemensam vision för 2010 — 2040 som innebär gemensamma ställningstaganden för sektorns framtida transportsystem.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 20 -21 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av de tre remissvaren från Stockholm nordost.

§ 14 Nuvarande uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningens samhällsbyggande enheter

Under hösten 2021 presenterades en beskrivning av pågående och kommande större arbetsuppgifter på stadsbyggnadsförvaltningens samhällsbyggande enheter.

Beskrivningen är en del av arbetet med att öka det strategiska fokuset och få större samsyn mellan politik och förvaltning, i enlighet med den genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen som genomfördes 2021.

Kommunstyrelsen gav då förvaltningen i uppdrag att vidareutveckla listan för att tydligare beskriva prioriterade arbetsuppgifter utifrån tillgängliga resurser.

Beskrivningen har nu bearbetats, jämförts med beslutad budget och en preliminär prioritering har skett. Återstår gör fortfarande att analysera möjligheterna att med tillgängliga resurser arbeta med samtliga prioriterade åtgärder.

Kommunstyrelsens beslut: Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med prioriteringar av uppdragen med hänsyn tagen till resurstillgång, både ekonomiskt och personellt och återkomma med en avrapportering till planeringsutskottets och kommunstyrelsens sista sammanträden före sommaren 2022.

Läs mer:

På sidan 22 - 23 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av bland annat bilagan om stadsbyggnadsförvaltningens pågående och kommande uppgifter.

§ 15 Utvärdering av handlingsplan för näringslivsutveckling

I mars 2021 godkände kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi för 2021 - 2025. Enligt strategin ska näringslivsansvarig årligen ta fram en handlingsplan kopplad till näringslivsstrategin. En utvärdering av handlingsplanen ska göras och redovisas för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut: Utvärderingen av handlingsplanen för näringslivsutveckling år 2021 noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 24 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av bland annat utvärderingen av handlingsplan näringsliv 2021.

§ 16 Uppdrag till näringslivsberedningen att arbeta fram ett förslag för utveckling av stadskärnan samt utvidga beredning med företagsrepresentanter

I workshops har behov av att aktivt arbeta med att se över utvecklingen av Vaxholms stadskärna återkommande lyfts.

Vaxholms stads näringslivsberedningen ser en viktig uppgift i att arbeta med och utveckla stadskärnan och vill gärna ta fram ett förslag i samarbete med det lokala näringslivet.

Näringslivsberedningen anser att gruppen skulle få en tydligare input från det lokala näringslivet om man valde in representanter från lokala företagarorganisationer till näringslivsberedningens möten.

Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras med motiveringen att utveckling av stadskärnan definieras samt att beredningen ges möjlighet att adjungera näringslivet till beredning.

Läs mer:

På sidan 25 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av tjänsteutlåtande och protokollutdrag från arbetsutskottet.

§ 17 Klimatkartläggning för Vaxholms stad, redovisning av uppdrag KF 2021-06-14

Klimatpåverkan är en följd av vårt sätt att leva och bygga våra samhällen. Klimatfrågan kan inte hanteras separat utan behöver vara en del av beslut och åtgärder inom många av Vaxholms stads olika områden för att kunna bidra till de beslutade nationella och globala målen.

Som ett resultat av kartläggningen föreslås följande övergripande åtgärder:

 • använda de styrdokument och mål som är beslutade, integrera klimatfrågan i uppdrag, planering och åtgärder
 • upphandla med klimatkrav
 • planera för mobilitet
 • arbeta för hållbart byggande och markanvändning
 • värna kolsänkor i naturen och i havet
 • öka kunskapen inom kommunorganisationen och hos boende och verksamma i kommunen
 • samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ.

Som ett sätt att öka kunskapen inom kommunorganisationen, följa goda exempel och medverka i ett nätverk med andra kommuner föreslås att kommunen undersöker förutsättningarna för ett medlemskap i föreningen Klimatkommunerna.

I den årliga hållbarhetsredovisningen ska åtgärder och klimatpåverkande utsläpp fortsättningsvis följas upp på ett tydligt sätt.

Kommunstyrelsens beslut:

 • Klimatkartläggningen godkänns.
 • Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett medlemskap i föreningen klimatkommunerna.
 • Väsentliga delar av klimatkartläggningen ska följas upp och redovisas årligen i hållbarhetsredovisningen.

Läs mer:

På sidan 26 - 27 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av bilagor bland annat i form av Vaxholms stads klimatkartläggning.

§ 18 Myndigheten för digital förvaltnings granskning av Vaxholms stads webbplats

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Digital tillgänglighet innebär att ingen hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet och ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. DIGG utför varje år övervakning av ett stort antal digitala offentliga tjänster. Det är bakgrunden till att Vaxholms stads webbplats i november 2021 granskades.

DIGG kräver ingen återkoppling, men Vaxholms stad ser granskningsresultatet som en tillgång i arbetet med att fortsätta tillgängliggöra webbplatsen och även ta höjd för kommande skärpningar i lagen.

DIGG:s granskningsrapport visar en sammanställning av de brister i tillgänglighet som upptäckts på ett slumpvis urval av webbplatsens sidor. Granskningen ger Vaxholms stad möjlighet att uppfatta hur väl webbplatsen uppfyller kraven.

På de granskade sidorna har ett relativt litet antal brister identifierats. Några av dem är av redaktionell karaktär och enkla att åtgärda, men kan å andra sidan finnas på fler sidor utöver de granskade. Därför gås nu innehållet i hela webbplatsen igenom.

Vaxholms stads kommunikationsenhet inledde i november 2021 arbetet med att rätta till de identifierade tillgänglighetsbristerna. Även Vaxholms stads supportleverantör går igenom granskningsresultatet och säkerställer att inga brister finns i webbens inbyggda koder.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 28 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

Hela tillgänglighetsrapporten i den förenklade övervakning samt tjänsteutlåtandet finns att ta del av i kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf).

§ 19 Översyn av bokslutsprocessen

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra en översyn av budget- och bokslutsprocessen. Ärendet är en rapportering av översynen av bokslutsprocessen. Översynen av budgetprocessen kommer i ett senare ärende under året, då det innebär ett mer omfattande arbete.

Syftet med att upprätta bokslut är att få en sammanställning över kommunens räkenskaper. Utifrån informationen i räkenskaperna kan beslut tas för att åtgärda eventuella avvikelser. Vaxholm har i dagsläget sju bokslutstillfällen per år. Enligt lag behöver kommuner genomföra två bokslut per år; delårsbokslut samt årsbokslut. Resterande bokslutstillfällen är frivilliga.

Vaxholm har en relativt bra budgetdisciplin och prognossäkerhet. Det skapar en bra grund för att minska administrationen kring bokslutsprocessen. Förvaltningarnas feedback till ekonomi- och upphandlingsenheten är att ekonomiadministrationen tar mycket tid i anspråk.

Syftet med att reducera antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten. 

Förslaget är att kommunen reducerar antal bokslutstillfällen från sju till fem enligt följande:

 • Mars månads bokslut inklusive prognos tas bort. Under denna period har kommunen en tät intervall av bokslut (i februari och i april) och jobbar parallellt med årsbokslutet. I aprilbokslutet genomförs dessutom ett detaljerat bokslut och prognos. Nyttan med marsbokslutet överstiger inte resursåtgången.
 • Tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Kommunens tertialbokslut har vuxit mycket i omfattning och innebär för förvaltningarna mycket administrativ tid. Tertialbokslut 1 kommer även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Däremot tas nyckeltalsrapporteringen och åtgärdsplanerna bort och texterna minskar i omfattning. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.
 • Junibokslutet tas bort. Junibokslutet genomförs i praktiken i slutet av augusti och rapporteras till politiken i september. På grund av sommarledigheterna sker genomförandet och rapporteringen långt efter själva bokslutsmånaden och bokslutet förlorar under tiden sin relevans. Ett par veckor efter junibokslutet genomförs dessutom ett omfattande delårsbokslut som är lagstyrt. Av den anledningen överstiger inte nyttan resursåtgången.
 • Prognosen från oktoberbokslutet tas bort. Oktoberbokslutet kommer endast att vara ett vanligt bokslut utan helårsprognos likt februaribokslutet. Två helårsprognosen under året, i april och i augusti, är tillräckligt.

Kommunstyrelsens beslut: Antal bokslutstillfällen reduceras till fem gånger per år i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen.

Läs mer:

På sidan 29 - 30 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av tjänsteutlåtande och protokoll från arbetsutskottet.

§ 20 Fusion av kommunens helägda bolag

Vaxholms stad har tre helägda bolag, Vaxholms Smeden 3 AB, Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö skoltomt AB.

 • Vaxholms Smeden 3 AB:s huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms även en mataffär.
 • Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB:s huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler.
 • Rindö skoltomt AB äger marken som Rindö skola står på.

Kommunen har beställt rapporter som belyser olika aspekter av ett gemensamt fastighetsbolag.

Den första rapporten "Utredning framtida bostadsbyggande" har tagits fram av KPMG. Rapporten utreder skillnader mellan att driva fastighetsverksamhet i kommunal och privat regi.

Den andra rapporten, "Fusion med mera" har tagits fram av PWC och utreder skattemässiga konsekvenserna av att slå ihop bolagen till ett bolag.

Det PWC:s rapport kommer fram till är att en fusion av bolagen inte kommer att trigga några skattemässiga konsekvenser. För att veta exakt behöver detta utredas mer i detalj.

Kommunstyrelsens beslut: Ekonomichefen får i uppdrag att utreda vidare de skattemässiga konsekvenserna av en fusion av kommunens tre helägda bolag och återkomma med förslag.

Läs mer:

På sidan 31 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet. Rapporter finns som bilagor till ärendet i kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf).

§ 21 Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk

På uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB hemställer Roslagsvatten att kommunfullmäktige beslutar om ägartillskott enligt bifogad bilaga. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den 1 december 2021.

Bolaget ÖVAR AB kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund och som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening. ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5 procent och Vaxholmsvatten med 18,5 procent.

Reningsverket beräknas stå klart 2026.

Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5 procent) blir 4 255 000 kronor.

När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR.

Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till Vaxholmsvatten.

Roslagsvattens rekommendation är att kommunen gör ett aktieägartillskott på 4 255 000 kronor för att behålla soliditeten på 8,5 procent.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: Utbetalning av aktieägartillskott om 4 255 000 kronor till Vaxholmsvatten AB.

Läs mer:

På sidan 32 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av bilagor, bland annat protokollsutdrag från arbetsutskottet och hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk.

§ 22 Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 och upphandlingsplan

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige, bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning, upphandling och samhällsbyggnadsfrågor.

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande målområdena. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer.

I bilagorna till ärendet "Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 samt upphandlingsplan" finns tabeller där målen redoivsas i detalj liksom indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden för samtliga målområdena:

 • Kvalitet: "Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande."
 • Livsmiljö: "Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet."
 • Ekonomi: "Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt."

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 33 - 36 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av bland annat bilagorna Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 samt upphandlingsplan, 2021-12-22

§ 23 Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens upphandlingar och inköp

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Efter granskningen är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Bedömning för varje revisionsfråga:

 • 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler? Bedömning: Delvis
 • 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov? Bedömning: Ja
 • 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest? Bedömning: Ja

Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport — granskning av stadens upphandlingar och inköp — godkänns och överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 37 - 38 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av handlingar i ärendet, bland annat rapporten granskning av stadens upphandlingar och inköp samt tjänsteutlåtandet med svar på revisionsrapporten.

§ 24 Dataskyddsombud: årsrapport 2021

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU. Förordningen har som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav.

Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad föreskriver att dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna det arbete som verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell dataskyddslagstiftning och lokala styrdokument.

I årsrapport för 2021 informerar dataskyddsombud om personuppgiftsincidenter, utbildningsåtgärder och deltagande vid ledningsgruppsmöten, granskningar och övriga iakttagelser.

Läs mer:

På sidan 39 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet.

I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av dataskyddsombudets årsrapport 2021.

§ 25 Utvärdering av krisarbetet under coronpandemin

Sedan februari 2020 har Vaxholms stads krisarbete och planering pågått för att möta utmaningar som pandemin medför. Kommunens krisledning på tjänstepersonnivå är fortsatt aktiv. En samlad bild är att kommunen går stark ur krishanteringen, och har lycktats väl i både krishantering och löpande verksamhet.

I december 2021 genomfördes både inom förvaltningarna och den centrala krisledningen utvärderingar av kommunens arbete under pandemin.

Den samlade bilden är att kommunen har hanterat både krisarbetet och den löpande verksamheten bra, med stort ansvarstagande, professionalitet och engagemang.

Samspelet med politisk nivå har i de stora och viktiga dragen fungerat bra. Den centrala krisledningen har fyllt en viktig funktion, varit både sammanhållande och drivande av den samlande krishanteringen .

Respektive förvaltning har i samspel möjliggjort och verkställt åtgärder, agerat självständigt och agerat för invånares, brukares och verksamhetens bästa. Kommunens värdegrund och värdeord SER — samspel, engagemang och respekt, återspeglas i arbetet.

Den politiska krisledningsnämnden aktiverades i mars 2020. Två möten har genomförts och krisledningsnämnden är ännu inte formellt avvecklad.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Informationen noteras till protokollet.
 2. Krisledningsnämnden stängs ner.

Läs mer:

På sidan 40 - 41 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av samtliga förvaltningars självutvärderingar av arbetet under pandemin.

§ 26 Reviderade riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation

Kommunfullmäktige antog 2020 bland annat riktlinjer mot oegentligheter. Efter antagandet har Vaxholms stad upphandlat en leverantör för visselblåsarfunktionen. Därefter har lagregleringen kring rapportering av missförhållanden (visselblåsning) ändrats. För att säkerställa att riktlinjerna och arbetsätt utgår från aktuell lagstiftning behöver därför de delar som rör visselblåsarfunktionen revideras.

Policyn och tillhörande riktlinjer syftar till att klargöra kommunens förhållningssätt och förhindra och förebygga korruption och oetiskt handlande bland Vaxholms stads anställda och förtroendevalda. Av såväl policy som riktlinjer framgår att Vaxholms stad ska ha en extern visselblåsarfunktion.

Vaxholms stads visselblåsarfunktion ska komma i drift senast juni 2022.

Riktlinjerna utgör ramen för hur Vaxholms stad ska hantera visselblåsarfunktionen, och en revidering av riktlinjerna är en förutsättning för att visselblåsarfunktionen ska kunna sättas i drift.

Kommunstyrelsens beslut: Reviderade riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation antas.

Läs mer:

På sidan 42 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av handlingar bland annat i form av protokollsutdrag från arbetsutskottet, Vaxholms stads riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation.

§ 27 Val av arbetsutskott, planeringsutskott, näringslivsberedning samt politiskt redaktionsråd 2022

Kommunstyrelsens beslutade välja arbetsutskott (sju ledamöter och sju ersättare), planeringsutskott (sju ledamöter och sju ersättare), näringslivsberedning (fem ledamöter) samt politiskt redaktionsråd (fem ledamöter). Samtliga med mandatperioden 2022-02-03 — 2022-12-31.

Läs mer:

På sidan 43 - 44 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf) kan du ta del av listan med invalda ledamöter och ersättare.

§ 28 Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegeringsbeslut.

Kommunstyrelsens beslut: Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Läs mer:

Ärendet återfinns på sidan 45 i KS-protokollet Pdf, 23.5 MB. (pdf). I kallelsen till KS Pdf, 90.1 MB. (pdf) kan du ta del av hela ärendelistan med delegeringsbeslut.

Sammanträdestider

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm