Artikeln publicerades 4 december 2020

Information från KS novembermöte

Ärenden i KS kan vara antingen informations- eller beslutsärenden, och flera av dem går vidare från KS för beslut i kommunfullmäktige (KF).

Här följer en kort sammanfattning av några av ärendena i KS den 26 november 2020. Kompletta ärendehandlingar och utförligare beskrivningar hittar du i kallelsen och i protokollet.

När beslut tagits av KF kommer du kunna läsa mer om dem i kommande artiklar även på webbplatsen, stadens facebooksida och i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, som utkommer 18 december.

Om du har frågor

Undrar du något om ärendena nedan är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du prata om ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats.

Årets återstående möte i KF sker enligt den ursprunglig planen 14 december. Inför KF hittar du kallelsen på denna sida Länk till annan webbplats.

§ 155 Rivning etapp 2 Norrberget, genomförande- och tilldelningsbeslut

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • exploateringsenheten får i uppdrag att genomföra rivningsetapp två omfattande skyddsrum i före detta Norrbergsskolan och Lillstugan.
 • tilldelning av rivningsentreprenaden tillfaller Rivners AB
 • stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att avropa optionen.

Läs mer

Läs mer på sidan 4 – 5 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.

I kallelsen till KS finns flera bilagor att ta del av Pdf, 18.6 MB., till exempel offert från Rivners, rapport kontroll av byggmaterial, inkarterade skyddsrum på fastigheten Lägerhöjden 1, samt fyra bilagor MSB-beslut.

§ 156: Återrapportering av stöd till näringslivet med anledning av Corona

Informationsärende: Covid-19 har inneburit en utmaning för lokala näringslivet. Vaxholms stad vidtog under våren olika åtgärder i syfte att underlätta.

Åtgärderna presenterades för KS under våren 2020 och i september skickades en enkät till företag i Vaxholm i syfte att ge en uppfattning om näringslivets synpunkter på stödåtgärderna och vilka av dem som nyttjats. 41 av 400 företag har besvarat enkäten.

§ 157 Resultat Stockholmsenkäten 2020

Informationsärende: Vartannat år genomförs Stockholmsenkäten som undersöker ungdomars vanor och hur de uppfattar sina liv.

Även om Vaxholms unga känner sig trygga och trivs där de bor så ökar tillgängligheten till droger. Den psykiska ohälsan har ökat något; fler unga uppger att de känner sig deppiga eller har dålig kontakt med sina föräldrar.

§ 158 Resultat i polisens trygghetsmätning 2020

§ 159 Utvärdering av KS 2019/221.759 förlängning av bostadskontrakt för nyanlända barnfamiljer med barn i skolåldern

Informationsärende: Kommunfullmäktige har i rubricerat beslut förtydligat under vilka förutsättningar vissa nyanlända kan undantas från kravet att lämna kommunens boenden för nyanlända, samt premisserna för övriga aviserade nyanlända vars vistelse i kommunen överstiger två år.

Barnfamiljer har undantagits från kravet att lämna kommunens boende om det hade inneburit att barn tvingats avbryta sin skolgång, byta skola mitt under terminen eller om det inneburit en avsevärt längre restid till skolan från det tillfälliga boende kommunen då hade tillhandahållit.

§ 160 Förslag inriktningsbeslut nyanlända

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 • Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut.
 • Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under 18 år under förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för nyanlända.
 • Undantaget gäller i ett år eller till dess att nytt beslut fattas.
 • En utvärdering lämnas till socialnämnden var 6:e månad.

§165 Mål och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 - återremitterat från kommunfullmäktige

Ärendet återremitterades till KS från kommunfullmäktige vid sammanträdet 16 november 2020. Följande förändringar har genomförts i handlingarna:

 • Investeringskostnaden för Resarö skola har flyttats fram. Detta har även fått en liten påverkan på decimalen i driftbudgeten.
 • Textändring på Aktbilaga 1 med grundbeloppen som uppmärksammades på fullmäktige.
 • Komplettering av Aktbilaga 3 med sent inkommen taxeförändring från Roslagsvatten. Förslag till en höjning av avfallstaxan och slamtaxen med 2 %.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 • att fastställa driftbudget 2021-2023,
 • att fastställa investeringsbudget 2021-2023,
 • att fastställa finansbudget 2021-2023,
 • att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder,
 • att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2021,
 • att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,
 • att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,
 • att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3,
 • att fastställa budget till förtroenderevisionen med 800 tkr för 2021 enligt aktbilaga 4,
 • att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2021,
 • att fastställa att staden får nyupplåna 10 mnkr under 2021,
 • att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2021,
 • att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv,
 • att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skär föreligger,
 • att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna
 • ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar
 • beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, delegeras till stadsbyggnadsnämnden.

§ 166: Förslag till nytt stadsbibliotek - återremitterat från kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade:

 • att ge planeringsutskottet i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag inför en ombyggnation av lokalen i syfte att anpassa funktionen till bibliotek samt turistbyrå. Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut enligt förslag.
 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ge fastighetschef i uppdrag att teckna lokalhyresavtal i enlighet med bilaga 2 avtals utkast med bostadsrättsföreningen Repslagaren 16.

Bakgrund: Vaxholms stadsbibliotek har sin verksamhet på Hamngatan 19. Biblioteket har behov av större och mer tillgängliga lokaler. Turistbyrån, som drivs av Vaxholms stad, har sitt huvudkontor i rådhuset.

Swedbanks kontor vid Söderhamnsplan är ledigt och i den intilliggande lokalen kommer Postnord krympa sin verksamhetsyta. Sammantaget frigörs en yta om 600 kvadrat i gatuplan som bostadsrättsföreningen efter förhandling erbjudit Vaxholms stad att hyra.

Läs mer

Läs mer på sidan 20 – 21 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.

Handlingar i ärendet som du hittar i kallelsen är bland annat: förslag till nytt bibliotek (tjänsteutlåtande), reviderat avtalsförslag repslagaren 16 samt en skiss på möjlig utformning av lokalen.

Bilagor hittar du i KS-kallelsen Pdf, 18.6 MB.

§ 167: Rindö skoltomt AB bolagsordning och ägardirektiv

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bolagsordning och ägardirektiv för Rindö skoltomt AB fastställs.

Bakgrund: Med förvärvet av Tornstaden Rindö gamla skolan AB behöver kommunfullmäktige fastställa en bolagsordning och ett ägardirektiv för bolaget. Enligt aktieöverlåtelseavtalet ska köparen ändra firmanamnet så att den inte längre innehåller namnet Tornstaden. Namnet föreslås ändras till Rindö skoltomt AB. Bolagsordningen och ägardirektivet för Rindö skoltomt AB överensstämmer med bolagsordningen och ägardirektivet för Vaxholm Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB.

§168: Vaxholms stads finansiella verksamhet 2020-10-31

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:

 • informationen noteras till protokollet.
 • att ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns räntebindningstid för den redovisade perioden godkänns.

Bakgrund: Enligt gällande finanspolicy ska kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet. Informationen i ärendet avser situationen per 2020-10-31.

I ärendet kan du ta del av:

 1. Aktuell likviditetssituation
 2. Placeringsportföljens voly, instrument och motparter
 3. UTlånign till bolag
 4. Skuldportföljens volym och motparter
 5. Skuldprotföljens kapitalbindning
 6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittliga ränta
 7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
 8. Leasing
 9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart
 10. Pensioner

§169: Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2020

Informationsärende: Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 30,5 mnkr vilket överstiger budgeten med 17,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 11,S mnkr och ett resultat på 3,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Läs mer

Läs mer på sidan 26 – 27 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.

Som bilaga till detta ärende finns ett dokumentet som heter "Coronavirusets påverkan på Vaxholms ekonomi". Förvaltningen har sammanställt dokumentet i syfte att synliggöra de ekonomiska effekterna av Coronaviruset.

Bilagor hittar du i KS-kallelsen Pdf, 18.6 MB.

§ 170: Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 • Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i föäven reningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare.
 • Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

§171: Svar på frågeställningar till mötet med revisionen i Vaxholms stad 2020

Informationsärende, bakgrund: Kommunens förtroenderevision har bett om ett möte med kommunstyrelsens presidium. Inför mötet har presidiet blivit ombedda att besvara ett antal insända frågor. Frågor och svar återfinns i ärendet.

§ 172: Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 • Partistöd för perioden 1 januari -31 december 2021 ska utbetalas till partierna representerade i kommunfullmäktige
 • Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2022.

Bakgrund: Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27.

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för perioden 1 januari -31 december 2019.

§ 176: Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnder samt för presidiet i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 • mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnderna barn-och utbildningsnämnd, socialnämnd, stadsbyggnadsnämnd, nämnd för teknik, fritid och kultur samt presidiet i kommunstyrelsen ska vara 2 år.

Bakgrund: KF beslutade i december 2019 att välja kommunstyrelsens presidium med 1 års mandattid.

Ta del av fler ärenden från KS sammanträde 26 november 2020:

Läs mer

Om det finns bilagor till nedanstående ärenden så hittar du dem i KS-kallelsen Pdf, 18.6 MB.

§ 161 Svar på revisionsrapport myndighetsutövning barn och ungdom

Läs mer på sidan 12 – 13 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.

 § 162 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2020

Läs mer på sidan 14 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.

 § 163 Implementering av program för mål och uppföljning av privata utförare

Läs mer på sidan 15 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.

 § 164 Utvärdering projekt: Implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad

Läs mer på sidan 16 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.

 § 173: Förlängning av mandatperiod för ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott

Läs mer på sidan 32 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.

 § 174: Redovisning av delegeringsbeslut

Läs mer på sidan 33 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.

 § 175: Nämndinitiativ från WP om stängning av förskolan Båten

Läs mer på sidan 34 i KS-protokollet Pdf, 9.4 MB.