Artikeln publicerades 16 maj 2022

Information från senaste mötet i KF

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 25 april 2022. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats..

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 11 Årsredovisning Vaxholms stad 2021

Kommunfullmäktige beslutade om Vaxholms stads årsredovisning. Hela årsredovisningen finns att ta del av i kallelsen till mötet.

Kommunfullmäktiges beslut:

 1. Årsredovisningen för 2021 godkänns med revideringen att texten under rubriken "strålande skolresultat för Vaxholms nior" på s. 6 ändras till: Kunskaperna bland Vaxholms elever i årskurs 9 står sig mycket väl jämfört med övriga riket. För genomsnittligt meritvärde låg Vaxholms pojkar som gick ut i våras allra högst i Sverige med ett snittvärde på 269,3 poäng. Hela 91 procent av Vaxholmseleverna nådde kunskapskraven i alla ämnen.
 2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen.
 3. Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Roslagen godkänns.
 4. Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar (SSBF) godkänns.

Läs mer:

På sidan 4 - 5 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av hela årsredovisningen 2021.

§ 12 Revisionsberättelse över de kommunala nämndernas verksamhet 2021, samt granskningsrapport avseende bolagen. Prövning av fråga om anmärkning av ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges presidium har mottagit revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021.

Revisorerna framför:

 • Styrelsen och nämnderna har sammantaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
 • Styrelsen och nämndernas interna kontroll har i huvudsak varit tillräcklig. Brister har framkommit i årets granskningar och vilka det är framgår i revisorernas redogörelse.
 • Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
 • Årets resultat är förenligt med fullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning.
 • Ärendebalansen avseende tillsynsärenden och handläggningstid för bygglov inom stadsbyggnadsnämnden har inte förbättrats sedan revisionen 2019 noterade problemet. Därför riktar revisionen nu starkare kritik mot stadsbyggnadsnämnden och förutsätter att stadsbyggnadsnämnden och KS omgående vidtar åtgärder för att hantera problemen.
 • Revisionen noterar att barn- och utbildningsnämnden har bedrivit sin verksamhet inom given budget trots att nettokostnadsavvikelsen inte når målnivån. Revisionen förutsätter att nämnden antingen fattar nödvändiga beslut för att anpassa verksamheten eller föreslår realistiska ekonomiska mål.
 • Revisionen anser att målet om en hög kostnadseffektivitet är viktigt. Därför har revisionen tidigare framfört att Vaxholms stad behöver utveckla redovisningen av kostnadseffektiviteten och dess utveckling. Ett viktigt verktyg för detta är jämförelser med andra kommuner.

Mot bakgrund av dessa bedömningar tillstyrker revisorerna att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Kommunfullmäktiges beslut:

 1. Ansvarsfrihet beviljas för 2021 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna.
 2. Ansvarsfrihet beviljas för 2021 års verksamhet för ledamöterna i direktionen i Storstockholms brandförsvarsförbund.
 3. Ansvarsfrihet beviljas för 2021 års verksamhet för ledamöterna i Samordningsförbundet Roslagen.
 4. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB, Vasavägen 13 AB och Rindö skoltomt AB får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive eventuell disposition av årets resultat, samt bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2021.

Läs mer:

På sidan 6 - 8 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av relaterade bilagor (tre olika revisionsberättelser 2021).

§ 13 Hållbarhetsredovisning 2021

Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2021. Den utgör ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.

Hela hållbarhetsredovisningen finns att ta del av i kallelsen till mötet.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 9 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av hållbarhetsrapporten.

§ 14 Ekonomiskt utfall januari - februari 2022

Det ekonomiska utfallet för samtliga nämnder redovisades. Fram till och med februari 2022 är resultatet 16,6 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten med 11,1 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet

Läs mer:

På sidan 10 - 11 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa de förklaringar som varje nämnd redovisar för den aktuella perioden. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av protokollsutdrag från KS och AU samt ett tjänsteutlåtande.

§ 15 Nytt avloppsreningsverk - teknik och lån

Beslut togs i Vaxholms kommunfullmäktige 2020-06-15 att ett gemensamt reningsverk med aktivslamteknik skulle utredas för ett nytt avloppsreningsverk vid Margretelund.

Under 2021 utfördes en fördjupad studie av möjliga utformningar och anpassningar och en systemanalys presenterades i januari 2022, där MBR-tekniken förordades.

Kommunfullmäktiges beslutar:

 • Projekteringen fortsätter av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att Österåkersvatten förordar beslutet.
 • om nytt lån med kommunal borgen med löpande avrop. För Vaxholms del betyder det 174 miljoner kronor, som motsvarar 18,5% av hela beloppet.

Läs mer:

På sidan 12 - 13 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av protokollsutdrag från KS där ärendet hanterades i mars 2022.

§ 16 Svar på uppföljande granskning 2021 Vaxholm

Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:

 • nämndernas kontroll av privata utförare
 • förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
 • underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer.

Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete gällande underhåll.

Revisionen önskar ett yttrande från nämnden för teknik, fritid och kultur om bedömningen av nämndens underhållsarbete. Revisionen vill också se nämndens yttrande om den anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 14 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av bland annat rapporten om den uppföljande granskningen och svaret på den uppföljande granskningen.

§ 17 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023 - 2026

Kommunfullmäktiges beslut: Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023 - 2026 antas med redaktionella rättelser avseende:

 • Sidan 3: ordet riktlinjer byts ut till principer.
 • Bilaga 1 sidan 4: förtydliga att grundersättning gäller första timmen.
 • Bilaga 1 sidan 4: förtydliga att ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Läs mer:

På sidan 15 - 16 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av flera bilagor, bland annat protokollsutdrag från KS, arvodeskommitténs förslag och förvaltningens tjänsteutlåtande.

§ 18 Svar på motion från SD gällande tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsföreskrifterna

Klas Beskow (SD) yrkar i en motion (som finns att läsa i handlingarna) att kommunfullmäktige beslutar att införa tillägg till de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, paragraf 13.

De ändringar som föreslås i motionen skulle innebära att passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på ett antal platser inom kommunen och att det på ett antal platser är förbjudet att söka upp andra i syfte att insamla eller be om deras återvinningsmaterial.

Förvaltningen skriver i sitt svar (som finns att läsa bland handlingarna) bland annat att en kommun har rätt att som komplement till ordningslagen meddela lokala ordningsföreskrifter i olika frågor. Ett grundläggande krav är att de ska vara nödvändiga för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och att de inte medför obefogade inskränkningar på den enskildes frihet.

Beslutade ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen som kan upphäva föreskrifterna om de inte anses uppfylla kraven.

Förvaltningen konstaterar i sitt svar att yrkandena i motionen är formulerade på ett sådant sätt att ett beslut om ändrade ordningsföreskrifter i enlighet med motionen troligen inte skulle upphävas av länsstyrelsen.

Utifrån motionens politiska karaktär lämnar förvaltningen svar på motion utan ställningstagande och utan förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås.

Läs mer:

På sidan 17 - 18 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av motionen och förvaltningens tjänsteutlåtande.

§ 19 Rapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, 2021

Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till inspektionen för vård och omsorg (IVO) i fråga om beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det gäller nu beslut för kvartal fyra 2021 som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SOL är ett beslut ej verkställt inom tre månader. Beslutet avser beviljande av särskilt boende. Den enskilde har tackat nej till fler erbjudanden.

Inom lagrummet för LSS är ett beslut ej verkställt inom tre månader. Beslutet avser beviljande av bostad med särskild service. Den enskilde har fått plats i februari 2022.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 19 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av bland annat socialförvaltningens tjänsteutlåtande.

§ 20 Inkomna motioner

En motion har anmälts av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kallbadhus i Vaxholm.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Läs mer:

På sidan 20 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 47.9 MB. kan du ta del av den inlämnade motionen.

§ 21 Val och entlediganden

Kommunstyrelsen beslutade om val och entlediganden av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige, socialnämnden, krisledningsnämnden, kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden,

Ta del av hela listan med kommunfullmäktiges beslut om val och entlediganden i KF-protokollet.

Läs mer:

På sidan 21 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 6.5 MB. kan du ta del av hela listan med de val och entlediganden som KF tog beslut om vid sammanträdet.

Sammanträdestider

Möten i Vaxholms kommunfullmäktige är öppna för allmänheten. På vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden hittar du information om vilken dag och tid mötena hålls.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Du kan följa möten i KF live här på vår webbplats. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm