Artikeln publicerades 24 augusti 2022

Klipp häcken – öka säkerheten

Nu när grönskan är som rikast kan du som fastighetsägare förbättra trafiksäkerheten rejält, ja kanske till och med rädda liv, genom att klippa din häck och hålla efter annan växtlighet.

Uthängande grenar och höga täta buskar vid gator och vägar kan kraftigt försämra sikten för trafikanter både i bil, på cykel och till fots. Att klippa och hålla efter trädgården kan därför vara en enkel insats för att höja trafiksäkerheten där du bor och minska risken för att en olycka händer.

Vad lagen säger

​Plan- och bygglagen (2010:900) säger i 8 kap. 15§:

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer…”

Enligt jordabalken har fastighetsägare också en skyldighet att ta hand om rötter som tar sig in till grannar eller ut i vägbanan:

Jordabalken (1970:994) kap. 2§:

"Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom...”

Om en fastighetsägare fått en uppmaning från Vaxholms stad att ta bort ta bort skymmande häckar och buskage, men ändå inte gjort det, kan staden med stöd av Jordabalken (1970:994) 3 kap. 2§ utföra lämplig åtgärd för att säkerställa att trafiksäkerheten bibehålls.