Artikeln publicerades 19 december 2019

Kommunens budget för 2020 klar

Under årets sista sammanträde i kommunfullmäktige klubbades mittsamverkans budget som kommunens budget för 2020. Den innehåller bland annat fokus på kultur, medborgardialog och ungdomsinflytande, satsningar på barnen, lokalt klimatarbete och en ny näringslivsstrategi.

–Det känns jättebra, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C). I budgeten satsar vi särskilt på att stärka Vaxholm som en bra stad för barn och unga. Vi kommer att rusta lekplatser, minska avgifterna i Kulturskolan och arbeta för att stärka ungas inflytande. Vi stärker också kulturen i Vaxholm, eftersom vi tycker att det är ett viktigt och bra sätt att möta varandra och att stärka sammanhållningen.

I budgeten finns också satsningar för att främja klimatet.

–Dels arbetar vi med en ny hållbarhetsstrategi, säger Malin Forsbrand. Men vi har också avsatt ett slags ”klimatpott” på totalt tre miljoner kronor för att kunna göra åtgärder för klimatet här och nu. Allt för att minska koldioxidutsläppen i Vaxholm.

I budgeten har man bland annat tagit höjd för ökat behov av försörjningsstöd. Här finns också öronmärkta pengar för att bygga en infartsparkering och för att kunna göra tillgänglighetsanpassningar i staden.

–Vi hade velat göra mer men vi har fått prioritera hårt, säger Malin Forsbrand. Vaxholm är en välmående kommun men precis som för alla kommuner är det tuffa tider och vi behöver hushålla med resurserna.

De tuffa tiderna visar sig till exempel i att alla kommunens förvaltningar har besparingsmål på 1 procent.

Mittsamverkans budget blev återremitterad i november, framför allt för att det behövdes mer tid.

–Men vi har också gjort vissa justeringar för att få ökat gehör för budgeten i fullmäktige, säger Malin Forsbrand. Det har hela tiden varit viktigt för oss att presentera en budget i balans. Det gäller att hantera skattepengarna varsamt. Ändå tycker jag att vaxholmarna får väldigt mycket i den här budgeten.

3-årig budget varje år

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. I år återremitterades budgeten i november och antogs på kommunfullmäktige 9 december.