Artikeln publicerades 28 oktober 2015

Lärarförbundets rankinglista ”Bästa skolkommun”

Lärarförbundet tar varje år fram en rankinglista som de kallar ”Bästa skolkommun”. Till grund för rankningen ligger 14 kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

Kriterierna berör både elevernas resultat och lärarnas förutsättningar så som lön, friska lärare och avtalspart. Kriterierna resurser, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare och löner omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola eftersom Lärarförbundet har valt att i dessa kriterier se till helheten. Ranking publiceras både för varje enskilt kriterium och en total ranking som baserar sig på alla 14 kriterier.

Vaxholms stad har förbättrat sin totala ranking jämfört med förra året från 181 till 140 av 290 kommuner.

Vi är stolta över det goda resultat våra elever uppnår när det gäller kunskapsresultat och fortsätter arbeta för att de ska nå ännu längre. Vaxholms stad har en låg andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i framför allt förskola och fritidshem jämfört med hela landet. Orsaken är att det finns få utbildade förskollärare och fritidspedagoger i storstadsregionerna i förhållande till behovet. Vår målsättning är att öka andelen och vi samarbetar med HR kring dessa frågor.

Lärartätheten baserar sig i förskolan, förskoleklass och grundskolan på antal barn eller elever per förskollärare eller lärare. Övrig personal som till exempel barnskötare, är inte medräknade, vilket innebär att det inte är ett mått på personaltäthet. Då Vaxholm har relativt få med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan och förskoleklassen innebär det stor skillnad att mäta lärartäthet jämfört med att mäta personaltäthet.