Artikeln publicerades 2 september 2016

Markanvisningstävling för nya bostäder på Norrberget

Den 2 september inleddes en markanvisningstävling för nya bostäder i huvudsak i trä på Norrberget i Vaxholm. Till tävlingen inbjuds exploatörer att lämna anbud och förslag på gestaltning av de 200-300 bostäder som bedöms kunna uppföras inom området.

2016-09-02:


Där Norrbergsskolan ligger idag planerar Vaxholms stad för 200-300 bostäder i flerbostadshus, en ny förskola och promenad med sjöutsikt. Nu bjuder staden in till en markanvisningstävling för att avgöra hur de nya bostäderna och området ska se ut.

I tävlingsuppgiften ingår att lämna ett anbudspris och redovisa förslag på gestaltning av området som kännetecknas av hög arkitektonisk kvalitet, variation och hållbarhet samt tillgänglighet till omgivande natur och promenader längs vattnet. Det ska vara en levande och trivsam stadsmiljö med hänsyn tagen till Vaxholms förutsättningar, Norrbergets läge och karaktär samt gällande riksintressen.

Genom markanvisningstävlingen får kommunen möjlighet att granska flera olika alternativa utformningar av markområdet och kan därefter välja den exploatör som anses ha det mest intressanta förslaget utifrån tävlingsuppgiften.

Tävlingen pågår under hösten och vintern och ett vinnande förslag utses av kommunstyrelsen under våren 2017. Vinnande exploatör tecknar ett så kallat markanvisningsavtal med kommunen och får därmed ensamrätt på att förhandla om villkor för förvärvet av marken och genomförandet av förslaget.

Samråd och informationsmöte

Parallellt med markanvisningstävlingen kommer det att pågå samråd för att föra en dialog med allmänheten och andra berörda kring detaljplanen och tidigt få in synpunkter på lämplig utformning. Vaxholms stad kommer även att bjuda in till ett informationsmöte i samband med samrådet. Datum och tider för samråd och möte publiceras här på webbplatsen inom kort.

Kontakt

För frågor om projekt Norrberget, kontakta projektledare Beatrice Berglund, beatrice.berglund@vaxholm.se eller 08-541 709 49.