Artikeln publicerades 17 maj 2019

Mark- och miljödomstolen avslår saknade överklaganden avseende detaljplan Norrberget

Domen meddelades i Nacka tingsrätt 16 maj 2019.

I april meddelade mark- och miljödomstolen sin dom när det gäller de överklaganden som gjorts av detaljplanen för Norrberget. I domen saknades fyra överklaganden som nu har prövats separat av domstolen.

I domen som meddelades 16 maj avslår respektive avvisar mark- och miljödomstolen de fyra överklagandena. Det innebär att samtliga överklaganden av detaljplanen för Norrberget nu har avslagits eller avvisats av domstolen.

Den första domen från april är överklagad till mark- och miljööverdomstolen. Domen från 16 maj kan överklagas senast 7 juni 2019.

Vad händer nu?

Vaxholms stad fortsätter arbetet enligt tidsplan och fullföljer överenskommelserna i köp- och genomförandeavtalet med Besqab Projekt och Fastigheter AB. Enligt avtalet med Besqab och inför fastighetsbildning behöver marken på Norrberget vara fri från byggnader. Nästa steg är att genomföra rivning av skol- och förskolebyggnaderna på platsen. Rivningen planeras att påbörjas sommaren 2019.

I mars påbörjades byggnationen av tillfälliga förskolelokaler vid korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen på Vaxön. De nya lokalerna ska bland annat möjliggöra flytt av den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget. Lokalerna ska vara inflyttningsklara i augusti 2019.

Mer information

Om du vill ta del av domen kan du begära ut den av Nacka tingsrätt eller av Vaxholms stad.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Kristina Henschen, planchef, telefon 08-541 708 48, e-post kristina.henschen@vaxholm.se
Richard Hallman, exploateringschef, telefon 08-522 427 67, e-post richard.hallman@vaxholm.se