Artikeln publicerades 29 juni 2020

Norrberget: Mark- och miljööverdomstolen avslog samtliga överklaganden

Under fredagen 26 juni 2020 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i mål nr P 4168-19 och P 6252-19 angående detaljplan för Norrberget, Lägerhöjden 1, del av Vaxön 1:11 med flera. Mark- och miljööverdomstolen avslog samtliga överklaganden. Det betyder att beslutet att anta detaljplanen för Norrberget står fast. Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar inte överklagas och har därmed vunnit laga kraft.

Två frågor som klagandena haft särskilt många synpunkter kring under processen är upphävande av strandskydd och dagvattenhantering. I fråga om strandskyddet konstaterade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) att den bebyggelse som detaljplanen möjliggör är ett angeläget allmänt intresse. Domstolen fann vidare att syftet med planen inte kan tillgodoses på någon annan plats än på Norrberget och att det därför finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet.

När det gäller dagvatten ansåg MÖD att kommunens dagvattenutredning kunde ligga till grund för bedömningen av dagvattenhanteringen och att planen möjliggör ett omhändertagande av dagvattnet i enlighet med utredningen. Inte heller det som klagandena hade anfört om bland annat hantering av spillvatten, betydande miljöpåverkan, miljökvalitetsnormer, betydande olägenheter och påverkan på riksintresse för kulturmiljövården utgjorde skäl att upphäva planen.

Detaljplanen rymmer bostäder, ett särskilt boende, en förskola, strandpromenad och café eller annan verksamhet. Utvecklingen kommer att ske utifrån markanvisningstävlingen, där ett förslag från Besqab var det som vann störst gehör.

-Det är glädjande att planen nu vunnit laga kraft och att Norrberget kan utvecklas till en vacker förlängning av Vaxholms stadskärna, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (c). Det här är en viktig plats för många och jag ser fram mot att det förslag som vann störst gillande i markanvisningstävlingen nu kan förverkligas. Visionen för Norrberget och Vaxholm har sedan länge varit en ny högstadieskola och att bygga bostäder och verksamheter på Norrberget. Det nya högstadiet Kronängsskolan är en succé. Nu kan vi ta nästa steg. Jag ser fram mot att vi tillsammans kan se framåt och jobba med utvecklingen av Norrberget, säger Malin Forsbrand.

Även Marie Wiklund, kommunchef, gläds åt domstolsavgörandet. Utvecklingen av Norrberget är en fråga som staden arbetat med i 8,5 år, sedan ett politiskt beslut togs i kommunfullmäktige i november 2011 om att genomföra exploatering av Lägerhöjden och Norrbergsskolan.

-Min förhoppning är att vi i Vaxholm, efter olika domstolsprocesser, nu konstruktivt ska kunna titta framåt i en fråga som rört upp mycket känslor. Som kommunchef är jag glad och stolt över det arbete som stadens tjänstepersoner utfört sedan beslut togs 2011. Att en hög instans som Mark- och miljööverdomstolen nu finner att staden gjort allt juridiskt rätt och i domen inte finner något att anmärka på, det är ett mycket gott betyg. Samtidigt är det en trygg bas i det fortsatta arbetet.

Läs mer