Artikeln publicerades 12 april 2019

Ny organisation i förskolan

I maj 2018 inledde Vaxholms stad en översyn av hur stadens kommunala förskolor ska vara organiserade. Anledning till översynen är att antalet barn i förskolan har minskat och kommer att fortsätta minska även under 2019.

Som ett resultat av översynen beslutades att Vaxholms tre förskoleområden kommer att bli två områden från och med augusti 2019. De två nya områdena är Vaxö/Resarö och Vaxö/Rindö.

Båtens förskola kommer att ingå i området Vaxö/Resarö och Öppna förskolan kommer att ingå i området Vaxö/Rindö. Förskolan Äppelgården läggs ned under förutsättning att de tillfälliga förskolelokalerna som byggs på Vitsippans tomt kan tas i bruk i augusti 2019. Detta efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 19 november 2018.

Informationsmöten har genomförts under hösten 2018 med berörd personal och vårdnadshavare. Förändringen kommer att genomföras successivt under våren och vara fullt genomförd till läsårsstart i augusti 2019.

Varför ska tre förskoleområden bli två?

Vaxholm stad har under en längre tid haft överskott på platser i förskolan och prognosen är att överskottet kommer att fortsätta att öka det närmaste året. Till hösten lämnar 153 barn förskolan medan endast cirka 100 barn börjar under 2019. Det vikande barnunderlaget gör att antalet platser och ledningsorganisationen i förskolan behöver anpassas till det behov som finns för att verksamheten ska kunna finansieras inom budget.

Varför ska förskolan Äppelgården läggas ned?

Vaxholms stad har utrett olika alternativ för att minska överskottet av antalet platser i förskolan. Äppelgården är en av våra mindre förskolor med få placerade barn, vilket gör att det finns möjlighet att erbjuda samtliga barn att fortsätta gå tillsammans på förskolan som just nu byggs på Vitsippans tomt. Samtidigt finns det också fördelar med något större förskolor, där resurser kan användas på ett mer effektivt sätt, sårbarheten för personalavgångar och sjukdomar blir mindre och det kollegiala lärandet underlättas.

Vart tar barnen på Äppelgården vägen?

Idag går 21 barn på Äppelgården, varav de 14 barn som inte går vidare till förskoleklass kommer att behöva byta förskola till hösten. Samtliga barn har möjlighet att gå tillsammans på förskolan på Vitsippans tomt eller välja plats i annan förskola med ledig kapacitet, vilket finns i både kommunala förskolor och i Vaxholms fristående verksamheter.

Vad händer med personalen på Äppelgården?

Varje år genomförs en gemensam översyn av behovet av personal för alla kommunala förskolor i Vaxholm. Översynen görs för att säkerställa att antalet personal är anpassat till antalet barn. Eventuella nyanställningar eller uppsägningar sker sedan i enlighet med lag om anställningsskydd (LAS). Personalen på förskolan Äppelgården kommer likt övrig förskolepersonal att ingå i den årliga översynen.

Varför kommer Äppelgårdens lokaler att hyras ut till en fristående aktör?

Beslutet om att lägga ned den kommunala förskoleverksamheten på Äppelgården har tagits med anledning av överskottet på antalet förskoleplatser i kommunen. När lokalerna blev lediga fanns en möjlighet och ett behov av att hyra ut lokalerna till annan verksamhet. Då Montessoris nuvarande lokaler på Norrberget planeras att rivas har Vaxholms stad under en längre tid arbetat med att hitta en lösning för verksamheten.

Vilka barn ska gå i lokalerna på Vitsippan?

Vid korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen på Vaxön bygger Vaxholms stad tillfälliga förskolelokaler som rymmer förskoleverksamhet med sex avdelningar. Lokalerna ska bland annat möjliggöra flytt av den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget, men det kommer även att finnas lediga platser för barnen på Äppelgården. Lokalerna kommer att vara väl anpassade för förskoleverksamhet och ska vara redo att tas i bruk i augusti 2019.

Vad händer om lokalerna på Vitsippan inte blir klara i tid?

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att förskolan Äppelgården endast kommer att läggas ned under förutsättning att de nya lokalerna på Vitsippan är redo att tas i bruk i augusti 2019. Byggnationen av lokalerna går enligt tidsplan och väntas stå färdiga i juni/juli 2019.

Är mark- och bygglovet för Vitsippan upphävt?

För att möjliggöra en bättre och säkrare tillfartsväg för varutransporter till och från tänkt förskola, sökte Vaxholms stad ett kompletterande mark- och bygglov för uppförande av stödmur och ändrade marknivåer på en mindre del av tomten. Denna ansökan avsåg således ett lov utöver det beviljade tillfälliga lovet kommunen redan erhållit för att bygga tänkt förskola inklusive nödvändiga markåtgärder för grundläggning för byggnad, lekredskap och tillfartsväg.

Tänkt förbättrad tillfartsväg skulle medföra att trafikslagen mellan gående, till och från parkeringen, separeras från fordonstrafiken till och från förskolans mottagningsdel. Utöver en minskad lutning av tillfartsvägen skulle föreslagen väg medföra att chaufförer undgår korsa den gångväg barn, föräldrar och personal måste gå i samband med hämtning och lämning av barn. Därutöver såg Vaxholms stad föreslagen lösning som en permanent lösning för tillgänglighet till och från parkområdet.

Den 4 april meddelade Länsstyrelsen att de upphäver det kompletterande mark- och bygglovet och återförvisar ärendet till stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms stad för fortsatt hantering. Vaxholms stad kommer av tidsskäl därför inte att genomföra åtgärderna med stödmur och ändrade marknivåer i detta skede. Upphävandet av det kompletterande mark- och bygglovet påverkar inte byggnationen av själva förskolelokalerna, som ingår i ett sedan tidigare beviljat tidsbegränsat mark- och bygglov.

Finns det gifter i marken på tomten Vitsippan?

Inför byggnationen på Vitsippan har obligatorisk provtagning och analys av jordprover utförts. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har erhållit provtagningsresultatet och säkerställt att värdena ligger under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig användning.

Vem kontaktar jag om jag vill ha mer information?

För allmänna frågor rörandes utbildningsverksamheten:
Ulrika Strandberg, utbildningschef, e-post ulrika.strandberg@vaxholm.se

För frågor rörandes byggprojektet Vitsippan:
Tom Thorell, byggprojektledare, e-post
tom.thorell@vaxholm.se