Artikeln publicerades 20 september 2018

Ny översiktsplan i dialog med boende och verksamma i Vaxholm

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen är kommunens viljeinriktning som ska beskriva den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning.

Arbetet med den nya översiktsplanen kommer att inledas under hösten 2018. Inriktningen kommer att förankras genom en tidig dialog med kommunens invånare, fastighetsägare, näringsliv och övriga intressenter.

Nu gällande översiktsplan heter Vaxholm 2030 och antogs av kommunfullmäktige i december 2013. För att säkerställa planens aktualitet ska kommunfullmäktige pröva planen efter de krav som ställs på översiktsplaner i plan- och bygglagen minst en gång per mandatperiod.

Mer information

Läs mer om arbetet med ny översiktsplan i protokollet från kommunstyrelsens möte.

Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-13