Artikeln publicerades 22 maj 2020

Oljeläckan är nu sanerad

I januari upptäcktes ett mindre oljeläckage på Norrberget där Norrbergsskolan tidigare låg. All olja är nu uppsamlad och det förorenade området har sanerats.

Det var den 7 januari i år som ett läckage av dieselolja upptäcktes på Norrberget i slänten och i vattnet nedanför den plats där Norrbergsskolan tidigare låg.

Under våren har försäkringsbolag och saneringsentreprenör tillsammans med SRMH (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor) utrett och tagit hand om utsläppet.

Enligt utredningen kom oljan från ett utsprängt utrymme under den byggnad som inrymde oljetankarna i Norrbergsskolan. Oljan hade troligen samlats i utrymmet under många år från spill vid tankning eller vid service av anläggningen.

I samband med rivningen av skolan revs även den dränering av skolområdet som förhindrade att regnvatten påverkade utrymmet i berget under byggnaden. Under hösten 2019 började utrymmet vattenfyllas av regn och vatten från dammbekämpning som gjordes inom rivningsområdet.

När vattenytan i utrymmet steg lyftes oljan allt högre tills den började rinna ut genom sprickor i berget.

Nu är saneringen klar

Oljan i marken har nu sanerats både genom att förorenade jordmassor transporterats bort och genom att området spolats med vatten som sedan tagits bort med sugbil.

I vattnet i Norra Vaxholmsfjärden har sanering skett genom oljelänsar och skimmer (en oljesaneringsmaskin som används på vatten).

Provtagning av saneringsområdet har kontrollerats både av miljö- och hälsoskyddskontoret och försäkringsbolaget. Saneringen har nu godkänts av miljö- och hälsoskyddskontoret och är därmed avslutad.