Artikeln publicerades 13 februari 2020

Positivt planbesked för prästgårdens fastighet

Vid måndagens möte beslutade kommunstyrelsen lämna positivt planbesked till en ansökan som inkommit till Vaxholms stads stadsbyggnadförvaltning. Ansökan gäller planbesked för fastigheten Vega 9. Den berörda fastigheten är prästgården där ett tillskott av nya hyresrätter i form av kollektivboende i ett centralt läge i Vaxöns stadskärna planeras.

Vaxholms församling och Sveafastigheter Bostad har tecknat ett intentionsavtal för försäljningen av fastigheten. Parterna har tillsammans skickat en ansökan till kommunen om planbesked för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Vega 9; prästgården.

Hyresrätter för kollektivboende

Syftet med ansökan om planbesked är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter i ett kollektivboende (Bo i Gemenskap) som föreslås vara hyresrätter.

Byggnaden är uppförd 1936 i klassicistisk arkitekturstil. Planarbetet är lokaliserat i en särskilt värdefull kulturmiljö inom riksintresset för kulturmiljövården, bland annat intill en byggnadsminnesmärkt trädgård. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömer att det behövs ett planarbete av komplex karaktär för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten.

Bebyggelsen kan ha påverkan på ytor utanför fastigheten för att få till dagvattenhanteringen. Detta tillsammans med natur- och kulturmiljön behöver utredas vidare under planprocessen. På grund av komplexiteten och det allmänna intresset bedöms planprocessen behöva ske med utökat förförande.

Läs mer i protokollet från kommunstyrelsens möte den 6 februari 2020 Länk till annan webbplats.

Vad innebär ett positivt planbesked?

Planbesked kan ansökas då någon avser vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas. Kommunen redovisar i ett planbesked sin avsikt om att inleda en sådan planläggning.

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Under planläggningen kan det visa sig att åtgärderna av olika skäl inte är lämpliga att genomföra.