Artikeln publicerades 20 december 2017

Resultat i SCB:s medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under hösten 2017 Medborgarundersökningen på uppdrag av 131 kommuner. Vaxholm är en av de kommuner som sedan flera år deltar i undersökningen.

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning bland Vaxholms stads invånare i åldrarna 18–84 år. Ett obundet slumpmässigt urval drogs från varje kommun. Med det menas att varje medborgare i kommunens åldrar 18 – 84 år har samma chans att komma med i urvalet. 793 personer i Vaxholm fick enkäten, 357 har svarat vilket ger en svarsprocent på 45%. Den genomsnittliga svarsandelen för de 132 kommunerna uppgick till 40 %. Undersökningen pågick under perioden 16 aug - 27 oktober.

Resultat

Nöjd-Region-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Vaxholms stad som en plats att bo och leva på blev 65 (index 0 - 100). NRI fr samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen hösten 2017 blev 60. NRI för Vaxholm är högre jämfört med genomsnittsresultatet. (I 2016 års undersökning var Vaxholms NRI 64.)

Nöjd-Medborgbar-Index

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter hur medborgarna i Vaxholm ser på kommunens verksamheter. NMI för samtliga 131 kommuner blev 55. NMI för Vaxholms stad blev 46 och lägre jämfört med genomsnittsresultatet. (I 2016 års undersökning var Vaxholms NMI 47.)

Nöjd-Inflytande-Index

Den tredje delen i SCB:s medborgarundersökning mäter Nöjd-Inflytande-Index (NII) och visar hur medborgarna i Vaxholms stad ser på sitt inflytande i kommunen. NMI för Vaxholm stad blev 31, vilket är lägre än det genomsnittsresultatet för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen. Snittet var i år 40. (I 2016 års undersökning var Vaxholms NII detsamma, dvs 31.)

Varje frågeområde inom NRI, NMI och NII innehåller ett antal delfrågor. Vaxholms stad kommer nu att titta närmare på varje delområde och ta fram handlingsplaner för prioriterade områden att utveckla framåt.

Mer om hur arbetet kommer se ut utifrån resultatet i höstens medborgarundersökning kan du ta del av här på Vaxholms stads webb och i första numret av tidningen Viktigt i Vaxholm 2018.