Artikeln publicerades 11 juni 2021

Samråd pågår om avfallsföreskrifterna

Under tiden 9 juni – 12 juli 2021 finns förslaget till avfallsföreskrifter på olika sätt tillgängligt för att du som invånare ska kunna komma med synpunkter.

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms stad

Roslagsvatten AB har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms stad. Tillsammans med avfallsplanen utgör detta kommunens renhållningsordning. Varje kommun ska i enlighet med miljöbalkens 15 kap 41 § ha en renhållningsordning som beskriver hur avfallshanteringen ska gå till. Den nya avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige i april 2021.

Föreskrifterna reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och vilka krav som ställs på fastighetsägaren när det gäller sortering, hämtställen med mera. Kommunstyrelsen har beslutat att föreskrifterna ska ställas ut (KS 2021-06-03 § 92) för att inhämta synpunkter från de som kan vara berörda.

Lagstiftningen har förändrats

Bakgrunden till förändringen av föreskrifterna är att lagstiftningen i miljöbalken och avfallsförordningen har ändrat sedan nuvarande föreskrifter togs fram.

Förutom ändring av begrepp och föreskrifternas utseende införs också tydligare regler kring hämtning av avfall i skärgården. För att möjliggöra insamling av matavfall ska insamling normalt ske från gemensamma platser. Om fastighetsägare och Roslagsvatten inte kommer överens finns möjlighet för kommunstyrelsen att anvisa plats för hämtning.

Kraven på framkomlighet och vägarnas bärighet och bredd har också förtydligats.

Här kan du läsa föreskrifterna

Ta del av avallsföreskrifterna Pdf, 627.1 kB.

Så lämnar du synpunkter, senast 12 juli -21

Under tiden 9 juni – 12 juli 2021 finns förslaget till avfallsföreskrifter tillgängliga på Vaxholms stads webb samt på Roslagvattens hemsida www.roslagsvatten.se Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns också att läsa i receptionen på kommunhuset, Eriksövägen 27. Öppettider mån - fre kl 08.00-16.00, under juli lunchstängt kl 11.45 - 12.30.

Upplysningar kan lämnas av Dennis Olsson Roslagvatten AB, tel 08-540 835 72 och Kristina Eriksson miljöstrateg Vaxholms stad, tel 08-541 708 31.

Synpunkter på förslaget ska framföras skritligen via e-post till hallbarhet@vaxholm.se och vara oss till handa senast 12 juli 2021.