Artikeln publicerades 7 november 2022

Så sparar Vaxholms stad på el

Energimyndigheten uppmanar just nu alla svenskar att spara el genom den nationella kampanjen Varje kilowattimme räknas. Även kommunen ser över alla delar av verksamheten för att spara el.

– Vi säkerställer nu att våra lokaler och boenden drar minimalt med el, säger fastighetschef Alexander Wahlstedt. Majoriteten av kommunens byggnader har värmeförsörjning från fjärrvärme vilket inte belastar elnätet alls.

Flera diskussioner har förts kring justering och styrning av värme, ventilation och belysning. Ett konkret sparexempel är att varannan belysningspunkt på Kronängsskolans fasad nu släcks på nätterna.

Det pågår också ett byte av gatubelysningen till LED-lampor. Av Vaxholms cirka 3 000 belysningsstolpar har hittills cirka 700 bytts till energieffektiva LED-lampor och fler lampor byts successivt. (Att byta en lampa till LED kan minska elförbrukningen med upp till 80 procent.)

Stänga av på natten

Fastighetsenheten för också dialog med olika verksamheter om hur energiförbrukningen kan sänkas genom ändrat beteende (släcka lampor, stänga av stand-by funktioner med mera) och genom att belasta nätet jämnare över dygnet.

Ännu har inga beslut fattats om mera omfattande åtgärder, som att stänga av gatubelysning i Vaxholm eller stänga energikrävande lokaler.

– Att släcka ner allmän belysning i Vaxholm bedömer jag som svårt, säger Alexander Wahlstedt. Det ökar otrygghet och minskar trafiksäkerhet. Energisnål belysning drar dessutom inte så mycket el. Det viktigaste för oss just nu är snarare att se över vad som kan göras, både på kort och lång sikt, i de lokaler som har stor energiförbrukning.

Energieffektivisering inget nytt

Energieffektivisering pågår kontinuerligt sedan flera år i Vaxholms stad.

Exempel på åtgärder är fönster som bytts ut, ventilationssystem och el-uppvärmning som bytts ut och solceller som installerats på Resarö skola. I kommunens byggnader byts armaturer successivt ut mot mer energieffektiv belysning.

Genom smarta styrsystem, som nu installeras på flera platser i kommunen, kommer belysningen enklare att kunna styras efter behov, stängas av när ingen är på plats eller lysa svagare, med minskad effekt, under vissa timmar på dygnet.

– Vi har också till exempel genomfört ett lyckat projekt med att energieffektivisera kyl- och frysfunktioner i våra storkök, säger Alexander Wahlstedt. Men det finns ännu mycket mer att göra.

Han påpekar att det är viktigt att tänka igenom och prioritera åtgärderna eftersom de kan få motverkande effekter. Om kommunen sänker värmen i lokalerna och det leder till att personalen använder egna el-element för att hålla värmen, då blir det sammantaget en negativ påverkan på effektuttaget.

– Det finns fler åtgärder i vår energiplan, bland annat för fler solcellsanläggningar, säger Alexander Wahlstedt. Men eftersom nästa års budget ännu inte är på plats så är inga beslut fattade ännu.

Kronängsskolan upplyst en mörk kväll

Kvällsbelysningen på Kronängsskolan minskas.