Artikeln publicerades 21 mars 2024

Söderfjärdsskolan visar hög kvalitet i granskning

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning på Söderfjärdsskolan och konstaterar att skolan håller en hög kvalitet på alla undersökta områden.

– Jag känner mig både stolt och glad över resultatet, säger Eva Axelsson, Söderfjärdsskolans rektor. Det är ett kvitto på det fantastiska arbete som Söderfjärdsskolans medarbetare gör varje dag tillsammans med våra elever.

I februari gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning på Söderfjärdsskolan. Granskningen gjordes inte på grund av någon särskild händelse utan var en del av Skolinspektionens planerade arbete, en så kallad planerad kvalitetsgranskning. Meningen är att belysa hur väl skolor klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen.

Fyra områden undersöktes; rektors ledarskap, undervisningen, trygghet och studiero, bedömning och betygssättning. Skolinspektionen bedömer att kvalitetskriterierna är väl uppfyllda i Söderfjärdsskolan och skriver bland annat:

  • Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.
  • Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.
  • Undervisningen är strukturerad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd.
  • Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

Analysera lärarnas bedömningar

På en punkt inom området bedömning och uppföljning ser Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver göras. För att säkerställa likvärdighet i bedömningar och omdömen föreslår utredarna att rektor ska fördjupa sina analyser av avvikelser och skillnader mellan olika lärares bedömningar.

– Vi kommer att återkoppla det utvecklingsområdet till Skolinspektionen redan i september, då jag som rektor ska beskriva hur arbetet med att analysera avvikelser och skillnader ska utvecklas. Det är ett viktigt och spännande område att förbättra som jag ser kommer att öka kvaliteten på utbildningen, säger Eva Axelsson.

Granskningen gjordes under tre dagar genom besök på skolan med flera lektionsobservationer, en enskild intervju med rektorn, gruppintervjuer med elever, lärare och med skolans elevhälsa. Dessutom hade Skolinspektionen begärt in dokumentation från skolan.

Mer information

För frågor kontakta utbildningsförvaltningen, e-post utbildning@vaxholm.se.

Här kan du läsa hela utredningen Skolverket.se, Beslut efter planerad kvalitetsgranskning vid Söderfjärdsskolan i Vaxholms kommun Länk till annan webbplats..